MA­CRON VS. VAK­BON­DEN: 1­0

De Standaard - - Buitenland - © afp

De Fran­se pre­si­dent Em­ma­nu­el Ma­cron lijkt zijn eer­ste ge­vecht met de vak­bon­den te heb­ben ge­won­nen. De op­komst bij de be­to­gin­gen te­gen zijn wet die de ar­beids­markt moet flexi­bi­li­se­ren, was ma­tig. Vol­gens de or­ga­ni­se­ren­de vak­bond CGT kwa­men in heel Frank­rijk 400.000 men­sen op straat, maar de po­li­tie hield het op 223.000. Ook el­ders in het land wa­ren de aan­tal­len klein.Twee jaar ge­le­den, toen Fran­çois Hol­lan­de de­zelf­de wet wil­de door­voe­ren, lag het land zo goed als plat. Ma­cron had voor­af dan ook goed on­der­han­deld met de vak­bon­den, waar­door ver­schil­len­de bon­den be­slo­ten niet mee op te stap­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.