De Bot­ton ver­koopt, dus hij is

De Standaard - - Cultuur & Media - LIEVE VAN DE VELDE

Soms moet je ge­woon bre­ken met men­sen. Wat ze je ook ge­leerd en bij­ge­bracht heb­ben. Wat voor mooie mo­men­ten ze je ooit ook heb­ben be­zorgd. Soms moet je ge­woon zeg­gen: fuck

you. Met die ge­dach­te in het ach­ter­hoofd heb ik gis­te­ren Alain de Bot­ton van mijn tijd­lijn op Facebook ge­kie­perd. U weet wel, die Brits­Zwit­ser­se fi­lo­soof met de looks van een over­jaar­se peu­ter maar de men­sen­ken­nis van een goe­roe. Hij leer­de ons slim­mer naar le­ven, lief­de en lij­den te kij­ken en dat op zich ver­dient een plek op een pi­ë­de­stal. Maar daar is hij af­ge­don­derd sinds zijn mar­ke­ting­in­zich­ten min­stens even groot blij­ken als zijn fi­lo­so­fi­sche wijs­he­den.

Een jaar ge­le­den doem­de de er­ger­nis al op, toen ik me er­op be­trap­te dat ik nog maar héél even over­woog om 150 eu­ro uit te ge­ven aan iets wat hij in de win­kel van zijn School of Li­fe ver­lei­de­lijk wist te ver­pak­ken als ‘The Phi­lo­sop­her’s Jum­per’. Een zwar­te wol­len trui. Meer was het niet. En toch slaag­de hij er­in om het heel wat te doen lij­ken, zo’n trui. Ge­luk­kig greep de nuch­ter­heid snel het roer over van de sho­pa­ho­lic in me­zelf of ik was er­in ge­tuind, in zijn truc­je.

Gis­te­ren dan. ‘Soms leer je uit op het eer­ste ge­zicht ba­na­le din­gen veel over de men­se­lij­ke aard.’ Zo kwam hij bin­nen op Facebook. In­tri­ge­rend. Hij had een stuk ge­schre­ven over knuf­fel­die­ren. Over hoe goed ze zijn voor de op­groei­en­de mens, en wat ene psy­cho­a­na­list Do­nald Win­ni­cott daar­over te ver­tel­len had. En toen kwam de uit­smij­ter: Shop now! Met daar­ach­ter: twee dwin­gen­de flik­ke­ren­de pij­len rich­ting web­win­kel, waar de Do­nald stond te blin­ken. Een knuf­fel van het schat­ti­ge mis­bak­sel­ty­pe. 32 cen­ti­me­ter hoog. 45 Brit­se pond. Net geen vijf­tig eu­ro, voor­uit, daar kan je niet voor suk­ke­len.

Ik hoor­de de Bot­ton net niet in zijn mer­can­tie­le pol­le­kes wrij­ven: ‘Ik ver­koop, dus ik ben.’ Ach, zet je­zelf in een markt­kraam en ga daar wat fi­lo­so­fe­ren, man. Het is ge­daan!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.