‘Geen EU-geld meer voor an­ti-Eu­ro­pe­se ex­tre­mis­ten’

De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie wil het an­ti­Eu­ro­pe­se par­tij­en, zo­als FN en Vlaams Be­lang, moei­lij­ker ma­ken om Eu­ro­pe­se fi­nan­cie­ring te krij­gen.

De Standaard - - Front Page - VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR IN FRANK­RIJK

STRAATSBURG I ‘Het kan niet de be­doe­ling zijn dat we de kof­fers vul­len van an­tiEu­ro­pe­se ex­tre­mis­ten’, zei Jean­Clau­de Junc­ker, de voor­zit­ter van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie, gis­te­ren tij­dens zijn Sta­te of the Union in Straatsburg. De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie kon­digt daar­om, op vraag van het Eu­ro­pees Par­le­ment, mor­gen stren­ge­re re­gels aan voor de sub­si­di­ë­ring van Eu­ro­pe­se po­li­tie­ke par­tij­en en stich­tin­gen.

Nu is het voor klei­ne ex­treem­recht­se par­tij­en en stich­tin­gen vrij een­vou­dig om EU­sub­si­dies te krij­gen, net als voor bij­voor­beeld de gro­te­re Eu­ro­pe­se Volks­par­tij. Toen in 2004 het sys­teem werd op­ge­zet, wil­de men ex­treem­recht­se par­tij­en niet an­ders be­han­de­len dan an­de­re par­tij­en. Man­fred We­ber, de frac­tie­lei­der van de chris­ten­de­mo­cra­ten in het Eu­ro­pees Par­le­ment, eis­ te eer­der dit jaar ac­tie: ‘Zij die de EU wil­len ver­nie­ti­gen, kun­nen geen EU­geld krij­gen.’

Voor die par­tij­en gaat het om re­la­tief veel geld. De Be­we­ging voor een Eu­ro­pa van Na­ties, waar­toe het FN, het Vlaams Be­lang, de Le­ga Nord en de Oos­ten­rijk­se FPÖ be­ho­ren, kreeg in 2015 400.778 eu­ro voor de par­tij en nog eens 248.448 eu­ro voor de stich­ting. De jong­ste ja­ren re­zen er ook ge­re­geld pro­ble­men met onei­gen­lijk ge­bruik van een deel van de sub­si­dies door die par­tij­en.

Sinds 2014 vol­stond de hand­te­ke­ning van ze­ven (des­noods lo­ka­le) po­li­ti­ci uit ze­ven ver­schil­len­de lid­sta­ten om zo’n par­tij op te rich­ten. Om de ga­ten in het net te dich­ten, zal een Eu­ro­pe­se po­li­tie­ke par­tij nu de steun moe­ten krij­gen van ver­schil­len­de na­ti­o­na­le par­tij­en. Een co­mi­té van ‘on­af­han­ke­lij­ke emi­nen­te per­so­nen’ zal con­tro­le­ren of de par­tij­en en stich­tin­gen de Eu­ro­pe­se ba­sis­waar­den res­pec­te­ren zo­als het Ver­ drag die sti­pu­leert. Dat kan ge­beu­ren op vraag van het Par­le­ment, de Com­mis­sie of de Raad. Bij vast­stel­lin­gen van mis­bruik zal een par­tij haar re­gi­stra­tie kun­nen ver­lie­zen en bij frau­de zal het geld wor­den te­rug­ge­vor­derd. Te­gen de ver­kie­zin­gen in 2019 moet al­les rond zijn.

Ge­rolf An­ne­mans (Vlaams Be­lang) is niet ge­kant te­gen stren­ge­re re­gels om ‘ge­foe­fel’ te voor­ko­men. Maar vol­gens hem zal de re­ge­ling, bij ge­brek aan dui­de­lij­ke cri­te­ria, mis­bruikt wor­den om par­tij­en die ‘het Eu­ro­pe­se ge­loof en het ge­loof in de Gro­te Lei­der niet on­der­schrij­ven’ te dis­cri­mi­ne­ren en hun fi­nan­cie­ring af te ne­men. ‘We gaan naar een dis­cri­mi­na­tie van me­nin­gen’, al­dus An­ne­mans. ‘Junc­ker is zelf een po­pu­list die naar goed­koop ap­plaus hen­gelt.’

Het is een van de maat­re­ge­len waar­mee Junc­ker de EU de­mo­cra­ti­scher wil ma­ken. Zo zal de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie voort­aan ook haar on­der­han­de­lings­man­daat pu­bli­ce­ren bij de aan­vang van on­der­han­de­lin­gen over nieu­we vrij­han­dels­ver­dra­gen. ‘De bur­gers heb­ben het recht om te we­ten wat de Com­mis­sie voor­stelt’, zei Junc­ker. ‘De da­gen van ge­brek aan trans­pa­ran­tie, ge­ruch­ten en in­ten­tie­pro­ces­sen zijn voor­bij.’ Hij wil ook de func­tie van Com­mis­sie­voor­zit­ter en die van voor­zit­ter van de Eu­ro­pe­se Raad (Do­nald Tusk nu) la­ten sa­men­smel­ten.

De Be­we­ging voor een Eu­ro­pa van Na­ties, waar­toe ook het Vlaams Be­lang be­hoort, kreeg in 2015 400.778 eu­ro

STRAATSBURG I Bij de vol­gen­de ver­kie­zin­gen in mei 2019 moe­ten de EU­bur­gers een dui­de­lijk beeld heb­ben van hoe de EU na de Brexit te­gen 2025 zal evo­lu­e­ren. Com­mis­sie­voor­zit­ter Jean­Clau­de Junc­ker, die dan een punt zet ach­ter zijn rij­ke Eu­ro­pe­se car­ri­è­re, hield woord en ont­plooi­de gis­te­ren een toe­komst­vi­sie voor de EU. Nu de wind weer in de zei­len blaast, moe­ten we nieu­we ver­die­pin­gen dur­ven toe te voe­gen aan het Eu­ro­pe­se huis, zei hij: ‘We moe­ten de job af­ma­ken nu de zon schijnt. Want als de vol­gen­de wol­ken op­doe­men, zal het te laat zijn.’ De dag na de Brexit, op 30 maart 2019, wil Junc­ker de 27 EU­lei­ders sa­men­bren­gen in het Roe­meen­se Si­biu op een spe­ci­a­le top om kno­pen door te hak­ken.

Aan de Brexit maak­te Junc­ker am­per woor­den vuil, en in zijn toe­spraak van een uur sprak hij voor­al Frans en Duits. Vol­gens een EU­di­plo­maat be­schouwt Junc­ker de groei­en­de ver­wij­de­ring tus­sen de lid­sta­ten uit het wes­ten en het oos­ten als het groot­ste dra­ma en kan de EU niet over­le­ven als dat voort­duurt. Met een bat­te­rij voor­stel­len wil Junc­ker de on­der­lin­ge een­dracht weer ver­ster­ken. Hij kant zich te­gen het idee van een Eu­ro­pa waar­bij som­mi­ge lid­sta­ten ver­der gaan dan an­de­ren. Di­ver­se re­ge­rings­lei­ders, on­der wie Char­les Mi­chel, ver­de­di­gen die op­tie om voor­uit­gang te kun­nen ma­ken.

Daar­om pleit Junc­ker er­voor dat Roe­me­nië en Bul­ga­rije on­mid­del­lijk mo­gen toe­tre­den tot de Schen­gen­zo­ne ‘om de be­scher­ming van on­ze bui­ten­gren­zen te ver­ster­ken’. Ne­der­land en Frank­rijk ver­zet­ten zich daar­te­gen. Maar pre­cies om­dat die twee lan­den er nog niet bij­ho­ren, vor­men ze vol­gens Junc­ker zwak­ke­re scha­kels in de strijd te­gen il­le­ga­le mi­gra­tie.

Al­le­maal eu­ro­lan­den

In te­gen­stel­ling tot de Fran­se pre­si­dent Em­ma­nu­el Ma­cron en de Duit­se kan­se­lier An­ge­la Mer­kel vindt Junc­ker niet dat er een apar­te be­gro­ting voor de eu­ro­zo­ne no­dig is. Dat zou een nieu­we drem­pel op­wer­pen met de lid­sta­ten die de eu­ro nog niet heb­ben als be­taal­mid­del. Het om­ge­keer­de is no­dig: ‘Als we wil­len dat de eu­ro ver­e­nigt in plaats van ver­deelt, moet ze meer zijn dan de munt van een se­lec­te groep lid­sta­ten.’ Daar­om lan­ceert hij een nieuw in­stru­ment dat die (over­we­gend Oost­Eu­ro­pe­se) lan­den moet hel­pen om de con­ver­gen­tie met de eu­ro­zo­ne te ver­gro­ten en de sprong naar de munt­unie te ma­ken.

Geen apar­te be­gro­ting dus. Maar de Com­mis­sie zal in de­cem­ber wel een voor­stel doen om het Eu­ro­pees red­dings­fonds ESM om te vor­men tot een Eu­ro­pees Mo­ne­tair Fonds. Dat kan fi­nan­ci­ë­le en tech­ni­sche on­der­steu­ning bie­den aan lid­sta­ten die bij een vol­gen­de eco­no­mi­sche storm in moei­lijk­he­den ra­ken. Het be­heer van dat EMF wordt een op­dracht van de nieu­we mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën en Eco­no­mie voor de eu­ro­zo­ne, die ook de eu­ro­groep zal voor­zit­ten én vi­ce­voor­zit­ter wordt van de vol­gen­de Com­mis­sie. Hij of zij zal daar­door ook re­ken­schap moet af­leg­gen aan het Eu­ro­pees Par­le­ment – wat nu niet het ge­val is voor Jeroen Dijs­sel­bloem. Een apart par­le­ment voor de eu­ro­zo­ne, zo­als Ma­cron ver­de­digt, wijst Junc­ker af om­dat dit op­nieuw de twee­de­ling zou be­ves­ti­gen.

Idee van Thys­sen

Ook de kwes­tie van de so­ci­a­le dum­ping zet west en oost te­gen el­kaar op. Stren­ge­re con­tro­les zijn no­dig. Junc­ker pikt een idee op van zijn Com­mis­sa­ris voor Werk Ma­ri­an­ne Thys­sen (CD&V): er komt een Eu­ro­pe­se Au­to­ri­teit die de so­ci­a­le in­spec­ties in de lid­sta­ten zal hel­pen grens­over­schrij­den­de mis­brui­ken op de ar­beids­markt sa­men aan te pak­ken.

De voor­zit­ter van de Com­mis­sie komt de Oost­Eu­ro­pe­se lid­sta­ten ook te­ge­moet met een plei­dooi om de EU te­gen 2025 uit te brei­den met de Bal­kan­lan­den Ser­vië en Mon­tene­gro, wat in de West­Eu­ro­pe­se lan­den op veel weer­stand botst.

Ter­zelf­der­tijd was Junc­ker ook streng voor Honga­rije en Po­len, zon­der de twee lan­den bij naam te noe­men. ‘De rechts­staat is geen op­tie in de Eu­ro­pe­se Unie, maar een must. Wie de ar­res­ten van het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie of de on­af­han­ke­lijk­heid van na­ti­o­na­le recht­ban­ken on­der­mijnt, ont­neemt bur­gers hun fun­da­men­te­le rech­ten’, zei hij.

Min­der una­ni­mi­teit

Het hardst zal Junc­ker nog te­gen het ze­re been van de lid­sta­ten schop­pen met zijn voor­stel om va­ker be­slis­sin­gen te ne­men via ge­kwa­li­fi­ceer­de meer­der­heid in plaats van bij una­ni­mi­teit en zo door­bra­ken te for­ce­ren in dos­siers die al ja­ren­lang vast­zit­ten: ‘Eu­ro­pa moet snel­ler en ef­fi­ci­ën­ter kun­nen be­slis­sen.’ Junc­ker denkt aan het voor­stel om de fis­ca­li­teit eer­lij­ker te ma­ken door één Eu­ro­pe­se ven­noot­schaps­be­las­ting in te voe­ren voor be­drij­ven die in ver­schil­len­de lid­sta­ten ac­tief zijn, aan ‘eer­lij­ke be­las­tin­gen voor de di­gi­ta­le in­du­strie’, aan de fi­nan­ci­ë­le trans­ac­tie­taks en op ter­mijn zelfs aan bui­ten­lands be­leid. Daar­voor is geen wij­zi­ging van het ver­drag no­dig, maar wel de in­stem­ming van al­le lid­sta­ten. Ook zijn idee om de func­tie van Com­mis­sie­voor­zit­ter en voor­zit­ter van de Eu­ro­pe­se Raad te la­ten sa­men­smel­ten tot één func­tie wordt vrij­wel on­haal­baar.

VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR IN FRANK­RIJK BART BEIRLANT Junc­ker wil dat Roe­me­nië en Bul­ga­rije on­mid­del­lijk mo­gen toe­tre­den tot de Schen­gen­zo­ne

apart par­le­ment voor de eu­ro­zo­ne, Een zo­als Ma­cron ver­de­digt, wijst Junc­ker af. © Chris­ti­an Hart­mann/rtr

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.