Met de fiets naar het werk, als het weer mee­zit

De Standaard - - Binnenland - (ty)

BRUS­SEL I Om op het werk te ge­ra­ken, kiest de Belg va­ker voor de fiets en de trein. Dat blijkt uit de be­vra­ging van 30.000 Bel­gen door Vi­as In­sti­tu­te, de nieu­we naam van het BIVV.

Het vol­le­di­ge rap­port is nog niet klaar, maar Vi­as gaf wel al en­ke­le be­vin­din­gen prijs over het woon­werk­ver­keer. Daar­in zie je dat het aan­deel van de wa­gen te­rug­valt van 71 pro­cent in 2010 naar 56 pro­cent in 2016. De fiets gaat er­op voor­uit van 7 naar 16 pro­cent en de trein van 6 naar 10 pro­cent. Ook car­poo­len wint aan po­pu­la­ri­teit. ‘Het is dui­de­lijk dat de Belg zijn ge­drag aan­ge­past heeft’, oor­deelt Stef Wil­lems van Vi­as.

On­vei­lig­heid

Wie niet voor de fiets kiest, gaf de weers­om­stan­dig­he­den, de ver­keers­on­vei­lig­heid en de ge­brek­ki­ge fiets­in­fra­struc­tuur als re­de­nen aan. Voor­al fiet­sers met een elek­tri­sche fiets sig­na­le­ren dat ze in on­vei­li­ge si­tu­a­ties te­recht­ko­men, drie keer meer dan de au­to­mo­bi­lis­ten dat doen.

Voor­al voor de heel kor­te ver­plaat­sin­gen (een tot twee ki­lo­me­ter) valt het op dat de Bel­gen min­der de au­to ne­men en va­ker te voet (van 27 naar 39 pro­cent) of met de fiets (van 18 naar 21 pro­cent) gaan. De au­to blijft wel nog goed voor de helft van de ver­plaat­sin­gen van min­der dan 10 ki­lo­me­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.