Acht op de tien wil­len vluch­te­lin­gen hel­pen

Een op de twee Vla­min­gen sprak al ooit eens met een vluch­te­ling. Drie­kwart vindt dat po­li­ti­ci ook ac­tie moe­ten on­der­ne­men om de si­tu­a­tie in vluch­te­lin­gen­kam­pen te ver­be­te­ren.

De Standaard - - Binnenland - VAN ON­ZE RE­DAC­TRI­CE GISELLE NATH

Je zou het mis­schien niet ver­wach­ten als je be­paal­de com­men­ta­ren op so­ci­a­le me­dia be­kijkt. Maar na twee jaar vluch­te­lin­gen­cri­sis staat de Vla­ming glo­baal ge­no­men po­si­tief te­gen­over vluch­te­lin­gen. Dat blijkt althans uit een pei­ling die 11.11.11 be­stel­de bij on­der­zoeks­bu­reau Kan­tar TNS (dat ook de jaar­lijk­se po­li­tie­ke ba­ro­me­ters maakt voor di­ver­se me­dia). Kan­tar TNS on­der­vroeg 1.034 Vla­min­gen ou­der dan 15 via te­le­foon en gsm. De steek­proef was wil­le­keu­rig en hield re­ke­ning met ver­hou­din­gen van ge­slacht, leef­tijd, on­der­wijs­ni­veau, be­roep, so­ci­a­le groep en re­gio.

Vei­li­ge toe­gangs­we­gen naar Eu­ro­pa

De cij­fers to­nen dat de Vla­min­gen open­staan voor op­vang van vluch­te­lin­gen, ook in Eu­ro­pa (zie gra­fiek). Bo­ven­dien is de komst van vluch­te­lin­gen geen ver­van­ mijn­bed­s­how: bij­na één op de twee op­ge­bel­de Vla­min­gen sprak ooit al eens met een vluch­te­ling.

11.11.11 vroeg ook wel­ke be­leids­keu­zes de Vla­min­gen wil­len on­der­steu­nen. 74 pro­cent vindt dat Eu­ro­pa op­vang moet ge­ven aan vluch­te­lin­gen uit ver­re con­flict­ge­bie­den. Vol­gens 76 pro­cent moe­ten po­li­ti­ci de si­tu­a­tie in vluch­te­lin­gen­kam­pen (meest­al in der­de lan­den) ver­be­te­ren. 73 pro­cent wil zelfs dat po­li­ti­ci in vei­li­ge toe­gangs­we­gen voor­zien voor vluch­te­lin­gen.

Of Vla­min­gen on­der ‘vei­li­ge toe­gangs­we­gen’ ook groot­scha­li­ge le­ga­le mi­gra­tie­ka­na­len ver­staan, is wel nog niet ge­zegd. Ook het on­der­scheid tus­sen men­sen die vluch­ten voor ge­weld en de zo­ge­he­ten eco­no­mi­sche vluch­te­lin­gen werd in de en­quê­te niet ge­maakt.

Op straat

On­danks die re­sul­ta­ten is de ngo toch wat be­ducht voor re­ac­ties op haar nieu­we cam­pag­ne. Daar­in pleit ze voor een an­der Eu­ro­pees vluch­te­lin­gen­be­leid. ‘On­ze vrij­wil­li­gers we­ten dat er rond vluch­te­lin­gen veel po­la­ri­sa­tie hangt, en dat dit ge­voe­li­ger ligt dan klas­sie­ke ont­wik­ke­lings­the­ma’s,’ zegt woord­voer­der Jos­se Abra­hams. ‘We zul­len zien wat dat geeft op straat.’

Be­gin no­vem­ber trek­ken 20.000 vrij­wil­li­gers een ac­tie­week voor vluch­te­lin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.