De ge­dood­verf­de win­na­res

Een har­de ver­kie­zings­strijd werd het niet, in Singapo­re: Ha­li­mah Ya­cob was de eni­ge kan­di­da­te. Met dank aan de Singapo­re­se kies­wet­ge­ving, waar lang niet ie­der­een blij mee is.

De Standaard - - Buitenland - VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR HENK TACK BRUS­SEL I

De Ma­lei­si­ërs vor­men met 13 pro­cent van de be­vol­king een min­der­heid in Singapo­re, maar toch mo­gen ze de vol­gen­de pre­si­dent le­ve­ren. Het werd de isla­mi­ti­sche Ha­li­mah Ya­cob (63), die van­daag de eed af­legt.

Veel con­cur­ren­tie was er niet: de vier an­de­re kan­di­da­ten kre­gen van het kies­co­mi­té geen toe­stem­ming om aan de ver­kie­zin­gen deel te ne­men. De kies­wet­ge­ving schrijft voor dat het pre­si­dent­schap de­ze ter­mijn naar een lid van de Ma­lei­si­sche min­der­heid moet gaan. Daar­door vie­len er al met­een twee kan­di­da­ten af die niet kon­den aan­to­nen dat ze Ma­lei­si­ër wa­ren.

Twee an­de­ren, wel Ma­lei­si­ërs, moch­ten niet deel­ne­men om­dat hun be­drij­ven niet ge­noeg waard zijn. Vol­gens de kies­wet moet een kan­di­daat uit de pri­vé­sec­tor een be­drijf lei­den met een net­to­waar­de van min­stens 500 mil­joen Singapo­re dol­lar (310 mil­joen eu­ro). Re­sul­taat: Ya­cob, die als voor­zit­ter van het par­le­ment wel in aan­mer­king kwam, werd ‘ver­ko­zen’ zon­der dat er ook maar een stem werd uit­ge­bracht.

Loy­a­li­tei­ten

De pre­si­dent heeft in Singapo­re voor­al een ce­re­mo­ni­ë­le func­tie. Maar dat de­ze keer een Ma­lei­si­ër aan de beurt was, moet be­na­druk­ken dat er voor ie­der­een plaats is in het mul­ti­cul­ tu­re­le Singapo­re. Want de Ma­lei­si­sche mid­den­klas­se mag de voor­bije ja­ren dan wel ge­groeid zijn, toch boert ze nog al­tijd slech­ter dan an­de­re be­vol­kings­groe­pen. Een over­heids­rap­port kwam in 2013 tot de con­clu­sie dat Ma­ lei­si­ërs vin­den dat ze ge­dis­cri­mi­neerd wor­den en wei­nig kan­sen krij­gen in in­stel­lin­gen zo­als het le­ger.

Het is ook voor de na­bu­ri­ge (mos­lim)lan­den Ma­lei­sië en In­do­ne­sië een sig­naal, want Singapo­re is zich be­wust van de soms te­gen­strij­di­ge loy­a­li­tei­ten van zijn Ma­lei­si­sche mos­lim­be­vol­king. Een ou­de be­kom­mer­nis die on­der­streept wordt door een ci­taat van Lee Ku­an Yew – de eer­ste pre­mier van Singapo­re – uit 1999: ‘Als je een Ma­lei­si­sche mi­li­tair, die re­li­gi­eus is en fa­mi­lie­ban­den heeft in Ma­lei­sië, aan het hoofd van een ge­wa­pen­de een­heid zet, dan is dat een ris­kan­te on­der­ne­ming’.

Ge­krenk­te trots

Maar of de po­si­tie van de Ma­lei­si­ërs met de aan­stel­ling van Ya­cob zal ver­be­te­ren, is de vraag. Ze mag dan al een hij­ab dra­gen (wat ver­bo­den is in staats­scho­len en open­ba­re dien­sten waar een uni­form ver­eist is), ze wordt nog al­tijd ge­zien als een kan­di­daat van het es­ta­blish­ment.

De ge­lei­de ver­kie­zing heeft bo­ven­dien de trots van de Ma­lei­si­ërs ge­krenkt. ‘Het tast on­ze ge­loof­waar­dig­heid aan dat we een schijn­ver­kie­zing no­dig heb­ben om een pre­si­dent te krij­gen’, ver­woord­de de Ma­lei­si­sche ko­miek en tv­per­soon­lijk­heid Hirzi Zulkiflie het ne­ga­tie­ve ge­voel dat leeft bij de Ma­lei­si­sche be­vol­kings­groep.

On­der­ne­mer Cal­vin Cheng be­treurt voor­al dat er zich geen an­de­re kan­di­da­ten aan­meld­den. ‘Het pre­si­dent­schap is het hoog­ste pro­to­col­lai­re ambt in het land. Je zou den­ken dat er ge­noeg man­nen en vrou­wen re­a­ge­ren als de plicht roept’, schrijft hij op Facebook. ‘Dit kan niet goed zijn voor Singapo­re.’

Ya­cob zelf be­loof­de gis­te­ren ‘met pas­sie en toe­wij­ding de pre­si­dent van ie­der­een te zijn, of er nu een ver­kie­zing is ge­weest of niet’.

‘Slecht voor on­ze ge­loof­waar­dig­heid dat we een schijn­ver­kie­zing no­dig heb­ben om een pre­si­dent te krij­gen’ HIRZI ZULKIFLIE Ma­lei­si­sche tv­per­soon­lijk­heid in Singapo­re

Ha­li­mah Ya­cob (mid­den). Singapo­re heeft voor het eerst een vrou­we­lij­ke pre­si­dent: Maar van een stem­bus­gang was geen spra­ke. © reuters

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.