Ver­tra­ging dreigt voor wind­par­ken op zee

De bouw van wind­ener­gie­park Seas­tar dreigt te stok­ken door de dis­cus­sie over de sub­si­di­ë­ring.

De Standaard - - Mens & Economie - VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR PAS­CAL SERTYN (pse)

BRUS­SEL I De be­stuur­ders van Seas­tar, on­der wie Nuh­mo­top­man Theo Kelch­ter­mans, wach­ten met gro­te in­ves­te­rin­gen voor het wind­park in de Noord­zee, zo­lang ze geen zicht heb­ben op de prijs­ga­ran­tie. Die moet de over­heid ge­ven. Een bo­dem­stu­die van de plek in de Noord­zee is in de ijs­kast ge­zet. Die kost tus­sen de 5 en 10 mil­joen eu­ro. Komt er de­ze maand voor de stu­die geen groen licht, dan staat de ti­ming van het he­le pro­ject op los­se schroe­ven. Kelch­ter­mans waar­schuwt voor min­stens een jaar ver­tra­ging. Dat kan Bel­gië mis­sen als kies­pijn. De off­sho­re wind­par­ken spe­len een be­lang­rij­ke rol bij het ha­len van de kli­maat­doel­stel­lin­gen te­gen 2020. Seas­tar wil 42 wind­tur­bi­nes bou­wen zo’n 40 ki­lo­me­ter in zee. De in­ves­te­ring wordt ge­raamd op 1 mil­jard eu­ro.

Dit jaar is dis­cus­sie ont­staan over de sub­si­di­ë­ring voor de wind­par­ken op zee. Eind 2016 ging de Bel­gi­sche re­ge­ring ak­koord met een prijs van 124 tot 130 eu­ro per me­ga­watt­uur voor de wind­par­ken Nor­ther en Ren­tel. In­tus­sen ble­ken in­ves­teer­ders in de buur­lan­den be­reid te­gen een veel lagere prijs wind­ener­gie­par­ken op zee te bou­wen. De Bel­gi­sche ener­gie­re­gu­la­tor Creg gaat er nu van uit dat een off­sho­re wind­park in de Bel­gi­sche Noord­zee al ren­da­bel is bij een prijs van 60 tot 65 eu­ro per me­ga­watt­uur. De nog te bou­wen wind­park­pro­jec­ten zeg­gen een ge­ga­ran­deer­de prijs van 100 eu­ro no­dig te heb­ben.

In een re­ac­tie be­klem­toont staats­se­cre­ta­ris voor de Noord­zee Phi­lip­pe De Bac­ker (Open VLD) dat de wind­ener­gie­pro­jec­ten zich moe­ten schik­ken naar de lagere markt­prij­zen. Dat is vol­gens hem in het be­lang van de con­su­ment.

Een prijs­ga­ran­tie houdt in dat de over­heid het ver­schil bij­past tus­sen de prijs per me­ga­watt­uur die de wind­par­ken krij­gen op de groot­han­dels­markt en de in­ves­te­rings­kos­ten. Aan­ge­zien dat be­drag uit­ein­de­lijk via de elek­tri­ci­teits­fac­tuur be­taald wordt door de con­su­ment, be­te­kent het dat de ver­brui­ker min­der moet be­ta­len.

In de buur­lan­den zijn in­ves­teer­ders be­reid om te­gen een lagere prijs wind­ener­gie­par­ken op zee te bou­wen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.