Ta­baks­reus Philip Mor­ris wil we­reld rook­vrij ma­ken

De Standaard - - Mens & Economie - (gdc)

Si­ga­ret­ten­fa­bri­kant Philip Mor­ris start een stich­ting op die ro­ken moet te­gen­gaan en stopt met­een een mil­jard dol­lar in het fonds, dat ge­leid zal wor­den door een voor­ma­li­ge func­ti­o­na­ris van de We­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie. De stich­ting zal al­ter­na­tie­ven voor ro­ken on­der­zoe­ken en land­bou­wers voor­be­rei­den op een af­ne­men­de vraag naar ta­bak.

Niet dat de ma­ker van Mar­l­boro­ si­ga­ret­ten plan­nen heeft om de boe­ken te slui­ten. Wel wil het be­drijf graag dat ro­kers mas­saal aan de IQOS gaan, een elek­ trisch ap­pa­raat van het merk waar­bij geen rook vrij­komt en ook geen teer of kool­stof­mo­noxi­de. De ta­bak wordt ver­hit, maar niet ver­ban­nen. Het be­drijf wil het toe­stel zelfs ex­pli­ciet in de markt zet­ten als zou het de ri­si­co’s van aan ro­ken ge­re­ la­teer­de ziek­tes ver­min­de­ren.

Philip Mor­ris wil daar­mee in­spe­len op een steeds ver­der da­len­de si­ga­ret­ten­ver­koop in het Wes­ten, en de ste­vi­ge con­cur­ren­tie van an­de­re spe­lers die pro­duc­ten aan­bie­den om te va­pen of dam­pen.

Ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­ties wij­zen er ech­ter op dat er nog wei­nig be­kend is over de ef­fec­ten op lan­ge ter­mijn van het nieuw ty­pe si­ga­ret, en dat de IQOS heel ver­sla­vend kan zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.