‘We steu­nen Wei­ler én we steu­nen Kums’

De Standaard - - Sport - (jug)

Na de vau­de­vil­le tus­sen Wei­ler en Kums voel­de An­der­lecht­ma­na­ger Her­man Van Holsbeeck zich ge­nood­zaakt om te re­a­ge­ren. ‘Je kan al­les op de coach ste­ken, maar we gaan door met Wei­ler’, zei hij op Ra­dio 1. Van Holsbeeck had wel boch­ten­werk no­dig om al­le kri­tiek te pa­re­ren. ‘Een ont­slag van Re­né Wei­ler is niet aan de or­de. Sinds zijn eer­ste dag hier kreeg Re­né veel kri­tiek langs al­le kan­ten. Nu kun je weer dis­cus­si­ë­ren over de po­si­tie van Kums, maar na het uit­val­len van Ka­ra moest de coach een keu­ze ma­ken om de scha­de ach­ter­aan te be­per­ken. Het in­ci­dent met Sven Kums is zwaar op­ge­bla­zen. We we­ten dat Kums een goeie voet­bal­ler is, maar die jon­gen heeft al be­te­re pe­ri­o­des ge­had. So­wie­so is dit niet leuk voor ons en niet voor Sven, maar net daar­om moe­ten we hem steu­nen. Hij te­ken­de hier im­mers voor vijf jaar. We la­ten Kums in geen ge­val val­len, net zo­als we Wei­ler niet la­ten val­len. We staan una­niem ach­ter on­ze trai­ner.’ Za­ter­dag te­gen Kort­rijk zal de druk wel weer groot zijn. ‘We zijn vijf mat­chen ver’, ver­volg­de Van Holsbeeck. ‘Be­kijk het ob­jec­tief. Wei­ler heeft hier hard ge­werkt. Twee jaar ge­le­den be­storm­den de fans nog het veld om meer in­zet te ei­sen, nu zorgt de trai­ner voor een har­de lijn. Tot nu toe be­reik­te Wei­ler al zijn doel­stel­lin­gen. Wel­is­waar niet al­tijd met goed voet­bal, maar hij blijft de juis­te man op de juis­te plaats. We steu­nen hem voor hon­derd pro­cent.’ Dat de Zwit­ser Kums mee­do­gen­loos aan­pak­te na Bay­ern, deert niet zo. ‘Wei­ler zegt al­tijd wat hij denkt. Ze­ker na een match’, al­dus Van Holsbeeck. ‘Dan­teert hij op zijn buik­ge­voel. Al heeft hij er wel pro­ble­men mee dat al zijn be­slis­sin­gen zo snel in de krant ver­schij­nen. We zoe­ken met man en macht naar de lek­ken, maar dat is on­be­gon­nen werk. Hij zal er­mee moe­ten le­ren le­ven.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.