Da­mes op trap­pers

‘Word je na­ge­roe­pen? Toon je mid­den­vin­ger!’

De Standaard - - Front Page - VAN ON­ZE CORRESPONDENT DE FIETS TOM YSEBAERT

BRUSSEL I Als het van de fe­de­ra­le over­heid af­hangt, klim­men er meer vrou­wen op de fiets. Mi­nis­ter Fran­çois Bel­lot (MR) en de FOD Mo­bi­li­teit heb­ben drie pro­jec­ten ge­se­lec­teerd voor een cam­pag­ne. Les Ate­liers de la Rue Voot (Brussel) zal een op­lei­ding fiet­sen her­stel­len voor vrou­wen or­ga­ni­se­ren, in acht ses­sies van twee uur. De angst om on­der­weg pech te krij­gen, blijkt na­me­lijk een van de hin­der­pa­len waar­om vrou­wen de fiets niet ge­brui­ken. De vzw Fa­be zal op haar web­si­te brus­sels­by­bi­ke.com vi­deo’s bren­gen met ver­ha­len van ge­wo­ne, fiet­sen­de vrou­wen, om zo an­de­ren te in­spi­re­ren om het­zelf­de te doen. Ten slot­te zul­len vijf Brus­sel­se en Waal­se or­ga­ni­sa­ties in no­vem­ber sa­men een beurs rond het the­ma ‘vrou­wen en fiet­sen’ or­ga­ni­se­ren. Die zal over van al­les gaan: ma­te­ri­aal, rou­tes, kle­dij.

Au­to­ma­tisch rijst de vraag: hoe no­dig is dit an­no 2017? Is fiet­sen nog al­tijd een man­nen­zaak? De FOD ba­seert zich op sta­tis­tie­ken waar­uit blijkt dat vrou­wen min­der in het za­del zit­ten. In de Bel­dam­stu­die over het woon­werk­ver­keer van de Bel­gen sprin­gen de da­mes er in de ko­lom ‘fietst nooit’ flink uit met meer dan 40 pro­cent. Ook uit Brus­sel­se ver­keers­tel­lin­gen kwam naar vo­ren dat bij­na twee op drie fiet­sers man zijn.

Brus­sel­se wij­ken

An­de­re cij­fers nu­an­ce­ren dat beeld. Meer vrou­wen dan man­nen vra­gen bij­voor­beeld een fiets­ver­goe­ding aan voor hun woon­werk­ver­keer, con­sta­teer­de de fis­cus (DS 7 april). De man­nen strij­ken wel een ho­ger be­drag op, om­dat ze lan­ge­re af­stan­den af­leg­gen.

Uit een ana­ly­se van het On­der­zoek Ver­plaat­sings­ge­drag (OVG) van de Vlaam­se over­heid kan vor­ser Ka­trien De­c­ler­cq (UHas­selt) af­lei­den ‘dat de kans iets gro­ter is dat een man fietst’. ‘Maar aan­zien­lijk is dat ver­schil niet. Bij man­nen fietst 15 pro­cent en bij vrou­wen 13 pro­cent. Er zijn gro­te­re va­ri­a­ties als je naar in­ko­men of woon­plaats kijkt.’

Niet toe­val­lig spe­len de drie ge­se­lec­teer­de pro­jec­ten zich in Brussel en Wal­lo­nië af. Daar is fiet­sen nog niet zo in­ge­bur­gerd als in Vlaan­de­ren. ‘In Brussel is de­ze cam­pag­ne nog echt re­le­vant’, vindt Bri­git­te Pin­te, voor­zit­ter van de vzw Fa­be. ‘Je ziet wel meer fiet­sen­de vrou­wen dan vroe­ger, maar dan voor­al in de rij­ke­re wij­ken.’

Kap­sel

Wat zijn de mo­ge­lij­ke vrouw­on­vrien­de­lij­ke as­pec­ten van fiet­sen? Het is nog vaak de vrouw die de kin­de­ren van en naar de crè­che en de school brengt, en die de bood­schap­pen doet. Dat al­le­maal op de fiets kla­ren, is een he­le klus. Vrou­wen we­ten ook min­der hoe je een fiets moet on­der­hou­den of her­stel­len. En in som­mi­ge cul­tu­ren is fiet­sen niet toe­ge­staan voor vrou­wen. In ste­den krij­gen ze daar­en­bo­ven de kans niet om het te le­ren. En dan zijn er kle­dij, kap­sel en ma­ke­up. Zit­ten die na een fiets­rit nog goed en heb je tijd en plaats om je op te fris­sen?

Zijn dat wer­ke­lij­ke drem­pels of veel­eer sek­sis­ti­sche cli­chés?

‘Ik zie echt niets gen­der­ge­re­la­teerds aan fiet­sen’, zegt Loui­se De Groef, film­maak­ster en deel­tijds werk­zaam bij Sa­bam. Ze fiets­te al naar Ber­lijn en trekt vol­gend jaar naar Chi­na. ‘Ik woon in Brussel en ver­plaats me na­ge­noeg al­tijd met de fiets. Ook de rit van mijn huis in SintGil­lis naar mijn werk aan Kunst­Wet fiets ik. Ik rijd op een koers­fiets, een he­ren­mo­del, om­dat die vlot­ter de Brus­sel­se hel­lin­gen op raakt. Ja, een strak jurk­je en fiet­sen gaan soms niet goed sa­men. Maar ik zal snel­ler van kle­dij ver­an­de­ren dan de fiets te la­ten staan. Een au­to heb ik niet. Die is in Brussel meer een pro­bleem dan een voor­deel.’

Ook Ma­ja De Cort, ju­ris­te bij het par­ket in Gent, is een ver­woed cy­clis­te. ‘Ik doe al­les met de fiets, ook de vijf ki­lo­me­ter naar het ge­rechts­ge­bouw. In mijn om­ge­ving – de ge­rech­te­lij­ke we­reld – blijkt de fiets nog al­les­be­hal­ve van­zelf­spre­kend, hoe­wel hij een stuk snel­ler gaat dan de au­to in de fi­le. Er zijn hier vrou­wen die met de wa­gen ko­men van­we­ge de kle­dij. Een non­ar­gu­ment, als je het mij vraagt. Als het re­gent, ver­an­der ik van kle­ren, ge­woon op het toi­let.’

Lek­ke band

Op haar tra­ject door de Brus­sel­se stra­ten er­vaart Loui­se De Groef veel ob­sta­kels – on­der meer ge­par­keer­de wa­gens op het fiets­pad – en zelfs agres­sie. ‘Een keer werd ik met op­zet over­hoop ge­re­den. Daar heb ik een trau­ma aan over­ge­hou­den. Maar had dat te ma­ken met het feit dat ik een vrouw ben? Ik denk het niet. Ik word wel eens na­ge­flo­ten, ja, dat wel.’ Bij het be­gin van de len­te, als de be­nen wat blo­ter wor­den, over­komt dat ook Ma­ja wel eens. ‘Maar dan steek ik mijn mid­den­vin­ger op.’

Een cam­pag­ne spe­ci­fiek ge­richt op vrou­wen hoeft voor de­ze fiets­sters niet. De Groef: ‘Als ik er­gens blij mee zou zijn, dan zijn het bre­de­re fiets­snel­we­gen zon­der kruis­pun­ten. Maar dat geldt ook voor de man­nen, ze­ker?’

‘Als het de be­doe­ling is om meer men­sen op de fiets te krij­gen, moet je ook op de tam­zak­ken on­der de man­nen mik­ken’, vindt De Cort.

Dat vrou­wen te wei­nig af­we­ten van fiets­me­cha­niek, vindt Loui­se even­min een ar­gu­ment. ‘Ik kan een lek­ke band fik­sen. Voor an­de­re her­stel­lin­gen ga ik naar de fiet­sen­ma­ker. De mees­te man­nen uit mijn om­ge­ving doen het­zelf­de. Als ze die band al kun­nen plak­ken.’

© Gert Ver­be­len

Loui­se De Groef zoeft over het Brus­sel­se Poe­laert­plein. Ze koos voor een he­ren­koers­fiets, ‘om­dat die vlot­ter de Brus­sel­se hel­lin­gen op raakt’.

© Gert Ver­be­len

Loui­se De Groef: ‘Ik zie echt niets gen­der­ge­re­la­teerds aan fiet­sen.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.