NIEU­WE KANDIDAAT­RECTOREN UGENT:

‘WEG MET DE ACADEMISCHE KALENDER’

De Standaard - - Front Page - VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR STIJN COOLS

BRUSSEL I Er wa­ren sla­pe­lo­ze nach­ten, lan­ge dis­cus­sies en twij­fel al­om. Maar de twee com­pag­nons uit de raad van be­stuur be­slo­ten er toch voor te gaan: pro­fes­sor Com­mu­ni­ca­tie­we­ten­schap­pen Ka­rin Raey­maec­kers en pro­fes­sor Werk­tuig­kun­de Pa­trick De Baets heb­ben zich eind vo­ri­ge maand kandidaat ge­steld als res­pec­tie­ve­lijk kandidaat­rec­tor en ­vi­ce­rec­tor van de UGent.

Voor hun in­tre­de ver­liep die ver­kie­zing tu­mul­tu­eus. ‘Er was veel po­la­ri­se­ring, met een ne­ga­tie­ve im­pact op het ima­go van on­ze in­stel­ling. Er was nood aan een nieuw duo – een ech­te tan­dem – om de im­pas­se te door­bre­ken. We wil­len uit­druk­ke­lijk geen ne­ga­tie­ve cam­pag­ne voe­ren’, al­dus Raey­maec­kers. Hoe is die ne­ga­ti­vi­teit ont­staan?

De Baets: ‘Zeer gra­du­eel. In een dis­cus­sie over wat be­ter kan, komt het ge­sprek on­ver­mij­de­lijk uit op wat er niet goed gaat. En wie daar schuld aan heeft. So­ci­a­le me­dia ver­gro­ten dat uit, ma­ken ge­nu­an­ceer­de stand­pun­ten slo­ga­nesk. Zo ont­staat er een ne­ga­tie­ve spi­raal.’

Raey­maec­kers: ‘Daar­voor hoeft de schuld niet vol­le­dig bij de kan­di­da­ten zelf ge­zocht te wor­den. Ver­kie­zin­gen zijn als een paar­den­ra­ce. En wie een wed­den­schap heeft lo­pen, zal er al­les aan doen om zijn paard te doen win­nen. We heb­ben dat al­le­maal zien ge­beu­ren van bin­nen­uit en heb­ben ons daar­te­gen ver­zet. Van­daar ook dit po­si­tief en­ga­ge­ment. We wil­len brug­gen­bou­wers zijn.’ Brug­gen­bou­wers? Kun­nen jul­lie dat con­creet ma­ken?

De Baets: ‘Bottom­up. Par­ti­ci­pa­tie. In­spraak. Dat staat cen­traal in ons pro­gram­ma. Ie­der­een telt. Er is bin­nen de uni­ver­si­teit veel ex­per­ti­se, en­thou­si­as­me en goe­de wil. We be­treu­ren dat daar nu niet ge­noeg ge­bruik van wordt ge­maakt. De struc­tuur is ver­stard: het zijn vaak de­zelf­de men­sen die be­slis­sen, zon­der hun do­mein te ver­la­ten. We wil­len dat open­trek­ken: veel meer men­sen be­rei­ken. Er zit­ten over­al waar­de­vol­le idee­ën, met be­hulp van tech­no­lo­gie kun­nen die ook mak­ke­lijk met el­kaar in con­tact ko­men.’

Raey­maec­kers: ‘Cru­ci­aal in ons pro­gram­ma is niet zo­zeer wat we wil­len doen, maar hoe we het wil­len doen: sa­men.’ In de vi­sie­tekst be­lo­ven jul­lie ‘de plat­ge­tre­den pa­den te ver­la­ten’.

De Baets: ‘Als je de pro­ble­men van van­daag wil ver­hel­pen, kom je bij de op­los­sin­gen van gis­te­ren uit. We moe­ten na­den­

ken over wel­ke uni­ver­si­teit we over twin­tig jaar wil­len zijn. Om een con­creet voor­beeld te ge­ven: er wordt nu na­ge­dacht over de her­vor­ming van het aca­de­mie­jaar. Er cir­cu­le­ren vijf­tien mo­del­len, maar we ge­ra­ken geen stap voor­uit.’

‘Daar­om ook ons voor­stel om de academische kalender weg te smij­ten. We zien meer in een mo­del waar­in stu­den­ten zelf hun tem­po be­pa­len. Met gren­dels om hun stu­die­voort­gang te be­wa­ken. Voor spor­ters, stu­dent­on­der­ne­mers of in­ter­na­ti­o­na­le stu­den­ten is dat ook erg in­te­res­sant. Ze zou­den veel min­der af­han­ke­lijk zijn van die twaalf we­ken waar­in er nu les­ge­ge­ven wordt: de leer­stof zou op ei­gen tem­po ver­werkt kun­nen wor­den, met eva­lu­a­ties als het mo­ment er is. Dat zou dan veel meer di­gi­taal ge­beu­ren, maar met per­soon­lij­ke feed­back.’ Dit is een klei­ne re­vo­lu­tie.

De Baets: ‘Dat be­sef­fen we. Daar­om moet zo­iets eerst ge­test wor­den met een pi­loot­pro­gram­ma, bij­voor­beeld in een in­ter­na­ti­o­na­le mas­ter.’

Raey­maec­kers: ‘We moe­ten met een wit blad dur­ven te be­gin­nen. En niet al­leen voor de­ze kwes­tie.’

Een van de pijn­pun­ten in ons ho­ger on­der­wijs is fi­nan­cie­ring, zei de Oe­so af­ge­lo­pen dins­dag. Wat gaat u daar­aan doen?

Raey­maec­kers: ‘We moe­ten re­a­lis­tisch zijn: de over­heid zal ons niet zo­maar een zak geld ge­ven.’

De Baets: ‘Daar­om moe­ten we als uni­ver­si­teit zelf ons ver­mo­gen op­bou­wen. Door con­tract­re­search te doen in op­dracht van be­drij­ven, zon­der dat de academische on­af­han­ke­lijk­heid in het ge­drang komt, door de va­lo­ri­sa­tie van ons on­der­zoek in bij­voor­beeld pa­ten­ten en spin­offs en door alum­ni ster­ker aan ons te bin­den.’

Raey­maec­kers: ‘On­ze on­der­zoe­kers ervaren veel druk door­dat ze con­stant in com­pe­ti­tie moe­ten gaan voor fond­sen. Ik denk dat de Vlaam­se uni­ver­si­tei­ten sa­men een stap te­rug moe­ten zetten. Ook dif­fe­ren­ti­a­tie op in­di­vi­du­eel ni­veau is be­lang­rijk. Ie­mand die een cur­sus Aca­de­misch Schrij­ven geeft, heeft een gro­te maat­schap­pe­lij­ke meer­waar­de maar zal daar on­vol­doen­de voor be­loond wor­den.’ Nog een op­val­len­de plaats in uw pro­gram­ma: ie­der ta­lent kan­sen ge­ven. Wat zul­len de stu­den­ten daar­van mer­ken?

De Baets: ‘Het stu­die­suc­ces in het eer­ste jaar is laag. We mo­gen niet al­le schuld bij de mid­del­ba­re scho­len leg­gen maar moe­ten de hand ook in ei­gen boe­zem dur­ven te ste­ken. Is het in­te­res­sant om kor­te­re les­tij­den in te rich­ten? We kun­nen ook naar mid­del­ba­re scho­len gaan om le­ra­ren te trai­nen in me­tho­des om gro­te hoe­veel­he­den stof struc­tu­reel aan te le­ren.’

Raey­maec­kers: ‘Mijn hart breekt als ik op een stu­die­in­for­ma­tie­beurs een scho­lier te­gen­kom die van een leer­kracht te ho­ren heeft ge­kre­gen dat hij een stu­die­rich­ting niet zou aan­kun­nen. Ik was zelf zo ie­mand, de eer­ste in mijn fa­mi­lie die uni­ver­si­teit deed. We kun­nen het ons niet per­mit­te­ren om enig ta­lent te ver­spil­len.’

© Fred De­brock

Ka­rin Raey­maec­kers en Pa­trick De Baets ij­ve­ren voor meer par­ti­ci­pa­tie en in­spraak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.