PANNE

De Standaard - - Vooraan -

Is de mens een wolf voor zijn me­de­mens? Krij­gen we da­de­lijk het recht van de sterk­ste, als de van bo­ven­af be­paal­de re­gels weg­val­len?

Ik had mijn kroost ex­tra flu­o­res­ce­rend uit­ge­dost. Vlag­ge­tjes gein­stal­leerd aan de fiet­sen. Als ik de ko­ters drie hel­men te­ge­lijk had kun­nen la­ten op­zet­ten, ik had het ge­daan.

We moesten na­me­lijk tij­dens de gro­te stroom­pan­ne het ver­schrik­ke­lij­ke kruis­punt over. Zou het luk­ken zon­der de rood­groe­ne op­ge­leg­de mo­ra­li­teit van de ver­keers­lich­ten? De roof­die­ren mo­gen je angst niet rui­ken, maar ik rook hem zelf tij­dens het na­de­ren van het kruis­punt.

Mis­schien was het puur toe­val, maar de wol­ven wa­ren er niet. Chauf­feurs zoch­ten oog­con­tact, zelfs de gro­te jeeps ston­den open voor ge­za­men­lij­ke be­slis­sing. Nie­mand zat te sms’en of sur­fen ach­ter het stuur. Ie­der­een was er met vol­le­di­ge aan­dacht. Hof­fe­lijk­heid re­geer­de. Uit­bun­dig dank­je­wels zwaai­end sta­ken we het kruis­punt over. Er zijn van die mo­men­ten waar­op je be­grijpt dat de mens een so­ci­aal dier wordt ge­noemd. Raar dat het moet bran­den in een trans­for­ma­tor­sta­ti­on, voor ik

me dat her­in­ner.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.