De “SS’ers” van de ge­van­ge­nis van Vorst voor de raad­ka­mer

De Standaard - - Binnenland - (bel­ga)

BRUSSEL I Een di­rec­tri­ce en 24 ci­piers van de ge­van­ge­nis van Vorst moe­ten be­gin ok­to­ber voor de Brus­sel­se raad­ka­mer ver­schij­nen. Dat meldt de krant La Der

ni­è­re Heu­re. Het Brus­sel­se par­ket wil hen voor de cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank sle­pen, om­dat ze ge­de­ti­neer­den mis­han­deld zou­den heb­ben. Het par­ket be­ves­tigt voor­lo­pig al­leen dat de 25 men­sen voor de raad­ka­mer moe­ten ver­schij­nen.

Het Brus­sel­se par­ket voer­de al eni­ge tijd een ge­rech­te­lijk on­der­zoek naar een groep ci­piers, die in de D­vleu­gel van de ge­van­ge­nis de bij­naam “SS’ers” dra­gen. Ze zou­den er een sport van ma­ken om ge­de­ti­neer­den uit te schel­den, te ver­ne­de­ren en te pro­vo­ce­ren. Zo zou­den ze re­gel­ma­tig wed­den­schap­pen or­ga­ni­se­ren over het aan­tal ge­de­ti­neer­den dat ze naar een iso­leer­cel zul­len bren­gen. Ook zou­den ze ge­re­geld de elek­tri­ci­teit in een be­paal­de cel uit­scha­ke­len om in­ci­den­ten tus­sen de ge­de­ti­neer­den uit te lok­ken.

Het ge­rech­te­lijk on­der­zoek naar de ci­piers be­gon na­dat ver­schil­len­de ge­de­ti­neer­den een klacht had­den in­ge­diend over fei­ten van zwaar en her­haald ge­weld. Eind de­cem­ber 2014 werd een on­der­zoeks­rech­ter aan­ge­steld om fei­ten van sla­gen en ver­won­din­gen met voor­be­dacht­heid en met ar­beids­on­ge­schikt­heid tot ge­volg te on­der­zoe­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.