Wach­ten op wit­te rook bij Vol­vo Cars Gent

De Standaard - - Mens & Economie - (nta)

In de fa­brie­ken van Vol­vo Cars Gent heb­ben de ar­bei­ders gis­te­ren­avond laat nog ge­stemd over het nieu­we ver­zoe­nings­voor­stel. Bij het ter per­se gaan was de uit­slag nog niet be­kend. Als een der­de van de werk­ne­mers de tekst aan­vaardt, wordt de pro­duc­tie van­daag om 5u15 her­vat. Het ak­koord werd in de nacht van woens­dag op donderdag ge­slo­ten in aan­we­zig­heid van een be­mid­de­laar. Het be­paalt on­der meer dat 140 tij­de­lij­ke werk­krach­ten aan boord wor­den ge­hou­den en dat de lijn­druk ge­lei­de­lijk wordt op­ge­voerd in sa­men­spraak met vak­bon­den. Werk­ne­mers krij­gen ook een fi­nan­ci­ë­le pre­mie van 25 eu­ro voor over­werk op za­ter­dag en zon­dag. De di­rec­tie biedt een groep tij­de­lij­ke werk­ne­mers een vast con­tract aan en be­looft dat dit jaar geen eco­no­mi­sche werk­loos­heid meer wordt in­ge­roe­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.