Meer dan een maatje te klein

Be­ker­win­naar Zul­te Wa­re­gem heeft zijn en­tree in de Eu­ro­pa Le­a­gue pijn­lijk ge­mist. 0­3 na een half uur, dra­ma­ti­scher kon niet. Na de rust laai­de na een snel­le te­gen­goal van Ise­ka nog heel even hoop op, maar toen maak­ten Ba­lo­tel­li en co Es­se­vee koud af.

De Standaard - - Sport - VOETBAL Eu­ro­pa Le­a­gue

FRANK BUYSE

WA­RE­GEM I Na die vijf te­gen­goals in Char­le­roi en te­gen Kort­rijk had Du­ry er re­ke­ning mee ge­hou­den, dat zijn ploeg in de Eu­ro­pa Le­a­gue wel eens een dreun zou kun­nen krij­gen. Maar dat die er zo snel zou ko­men, bin­nen het eer­ste half uur in de eer­ste match al, dàt was niet in­ge­cal­cu­leerd. ‘Een klein ver­lies, mits een goe­de pres­ta­tie’, daar had hij wel nog kun­nen mee le­ven, had hij woens­dag nog aan­ge­ge­ven. San­té. 1­5. En zijn team had zich zo­veel voor­ge­steld van die eer­ste Eu­ro­pe­se match in een groeps­fa­se in ei­gen Re­gen­boog­sta­di­on dat voor­af luid­op mee­zong van I’m a be­lie­ver. En dat al kon kraai­en toen de Fran­se doel­man Car­di­na­le al snel twee keer Olayin­ka van een ge­maakt doel­punt moest hou­den.

Wat een el­len­de

Maar toen was de pret over. Eerst even na het kwar­tier een op Hey­len af­ge­we­ken schot van Pléa (0­1). En drie mi­nu­ten la­ter mis­te De­rij­ck zijn sli­ding en kon zelf­de Pléia de voor­zet van Lees­Me­lou sim­pel voorbij Le­a­li in­schie­ten (0­2). Twee­maal do­de­lijk ef­fi­ci­ënt van de Zuid­Fran­sen, wat pech voor Es­se­vee. Maar koud ge­pakt, dat wel. En na nog geen half uur he­le­maal te­gen het can­vas. De Sart mis­keek zich op een hoek­schop en ex­Standard­ver­de­di­ger Dan­te mocht van dicht­bij sim­pel bin­nen­schie­ten. Al­weer een te­gen­goal op een stil­staan­de fa­se, ze wa­ren zich noch­tans zo be­wust dat het ach­ter­in veel scher­per moest.

Daar stond Es­se­vee dan, noch­tans met de bes­te of­fen­sie­ve be­doe­lin­gen ge­start, met Ise­ka naast Olayin­ka voor­in – Coop­man moest naar de bank. Met Kaya daar kort ach­ter. Met De Pauw in bal­be­zit diep op de rech­ter­flank… Lovens­waar­dig, maar Ni­ce had niet eens Ba­lo­tel­li no­dig ge­had. Een paar snel­le uit­bra­ken, con­stant drei­ging op rechts via de kwie­ke drib­be­laar Saint­Maxi­mim en daar­na rus­ti­ge con­tro­le vol­ston­den. Het ver­bou­we­reer­de Es­se­vee leek aan de rust he­le­maal knock­out. En door het he­le Re­gen­boog­sta­di­on klonk een die­pe zucht: wat een el­len­de. En be­greep al be­ter hoe Ni­ce vo­ri­ge za­ter­dag Mo­na­co met 4­0 had af­ge­droogd.

Maar zo snel geeft Es­se­vee dus niet op. Met­een na de rust al zorg­den ze weer voor een béé­tje wed­ strijd. Kaya stuurt Olayin­ka – die blijft maar lo­pen – diep en de Ni­ge­ri­aan wor­stel­de de bal voorbij Car­di­na­le tot bij Ise­ka die kon af­ma­ken (1­3).

Es­se­vee ging er zo­waar weer in ge­lo­ven, het werd plots weer ple­zant aan de Ga­ver­beek – Olayin­ka stuit­te wéér op Car­di­na­le. Maar de thuis­ploeg won nu wel de du­els en Ni­ce ging plots een stuk ze­nuw­ach­ti­ger voet­bal­len. Eerst moest Le­a­li nog wel red­ding bren­gen op een po­ging van Ba­lo­tel­li, maar toen stoom­de de thuis­ploeg door. Eerst net geen straf­schop – ref Pa­ la­biyk leg­de de bal na een fout op Kaya tot woe­de van heel het sta­di­on te­recht 25 cm bui­ten de 16 – en dan Kaya net naast. En dan ook nog De Pauw, die al­weer op aan­ge­ven van Kaya van dicht­bij vre­se­lijk mis­te.

De aan­slui­tings­tref­fer bleef uit en na een kwar­tier ging de storm weer wat lig­gen. En was de pret met­een over. Na bal­ver­lies scha­kel­de Ni­ce ra­zend­snel via Ba­lo­tel­li tot bij Saint­Maxi­min en de Frans­man, voor 10 mil­joen over­ge­no­men van Mo­na­co, schoot pri­ma bin­nen. Het peer­tje te veel voor Es­se­vee, het en­thou­si­as­me sloop met­een weer he­le­maal uit de ploeg. De eer­red­der en het kwar­tier­tje dat de West­Vla­min­gen de Zuid­Fran­sen pijn had­den kun­nen doen, wa­ren weer he­le­maal ver­ge­ten toen Sou­quet zo­maar op wan­del mocht door de he­le West­

Thuis­ploeg kan pas na rust even drei­gen

Vlaam­se de­fen­sie en Ba­lo­tel­li, noch­tans in bui­ten­spel, dan toch ook zijn goal­tje kon mee­pik­ken.

En toen werd het he­le­maal stil aan de Ga­ver­beek. In­tus­sen stond Vi­tes­se thuis op ver­lie­zen te­gen La­zio Ro­ma, het is dui­de­lijk wie fa­vo­riet is in de pou­le. En het ver­schil tus­sen pot 3 en pot 2 ken­de Du­ry voor­af ook al. Maar zo’n lel, neen, dat had hij niet ver­wacht.

© Bru­no Fa­hy/bel­ga

Michael Hey­len staat er be­teu­terd bij: Zul­te Wa­re­gem gaat op ei­gen veld zwaar on­der­uit te­gen OGC Ni­ce.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.