Na de meer­waar­de­be­las­ting al­weer een splijt­zwam

De pen­si­oen­dis­cus­sie is ‘ge­ë­va­cu­eerd’, maar niet op­ge­lost. De N­VA wil van het dos­sier als­nog een breek­punt ma­ken. Een nieuw sle­pend con­flict dreigt voor Char­les Mi­chel.

De Standaard - - Vooraan - WIM WINCKELMANS MARJAN JUSTAERT

BRUSSEL I Neen, het pen­si­oen­dos­sier is niet ont­mijnd. On­danks het com­pro­mis dat pre­mier Mi­chel gis­te­ren ver­de­dig­de, valt bin­nen de N­VA te ho­ren dat de par­tij van dit dos­sier als­nog een breek­punt wil ma­ken, net zo­als ze dat eer­der deed met de her­vor­ming van de ven­noot­schaps­be­las­ting. De par­tij stuurt aan op een pen­si­oen­con­claaf, waar­op kno­pen wor­den door­ge­hakt, en zoekt het juis­te mo­ment om haar stand­punt ook aan het gro­te pu­bliek te ver­dui­de­lij­ken.

Het pen­si­oen­com­pro­mis dat de fe­de­ra­le re­ge­ring don­der­dag sloot, dreigt daar­door het­zelf­de splij­ten­de po­ten­ti­eel te heb­ben voor de re­ge­ring als de meer­waar­de­be­las­ting van CD&V. Vi­ce­pre­mier Kris Pee­ters (CD&V) heeft er ja­ren­lang voor ge­ij­verd om zo’n meer­waar­de­be­las­ting in te voe­ren of toch een be­slis­sing over meer fis­ca­le recht­vaar­dig­heid door te druk­ken, soms tot wan­hoop van zijn co­a­li­tie­part­ners. Het the­ma bracht de meer­der­heid de voor­bije ja­ren tot en over de rand van de re­ge­rings­cri­sis. In het pen­si­oen­dos­sier kruipt nu N­VA de rol van ei­sen­de par­tij.

Com­pro­mis

Van­daag kun­nen de Vlaam­s­na­ti­o­na­lis­ten niet hard ma­ken dat het voor ou­de­re werk­ne­mers mo­ge­lijk moet zijn om bin­nen het jaar een nieu­we baan te vin­den. Dat er­ken­nen ze zelf. De maat­re­gel om de pen­si­oen­rech­ten voor werk­lo­ze 50­plus­sers na één jaar werk­loos­heid tot een mi­ni­mum­be­drag te her­lei­den, wordt daar­om voor­lo­pig op­ge­bor­gen.

Maar na over­leg met de so­ci­a­le part­ners en de re­gi­o­na­le re­ge­rin­gen moet het dos­sier voor de par­tij op­nieuw op de re­ge­rings­ta­fel ko­men. Dat dit kan, maakt ook deel uit van het com­pro­mis dat de re­ge­ring heeft ge­slo­ten. N­VA­voor­zit­ter Bart De We­ver heeft er zich vrij­dag­och­tend zwaar op ge­pro­fi­leerd.

‘Als we mor­gen ie­der­een een mens­waar­dig pen­si­oen wil­len ge­ven, zul­len we be­paal­de stel­sels lang­zaam maar ze­ker moe­ten ver­an­de­ren’, zei De We­ver op Ra­dio 1. Er is vol­gens hem geen al­ter­na­tief voor de her­vor­min­gen. ‘Dit land is vir­tu­eel fail­liet.’

Wei­nig steun

Maar de par­tij is vast­be­slo­ten het dos­sier weer op de re­ge­rings­ta­fel te leg­gen. In dat ge­val drei­gen de pop­pen op­nieuw aan het dan­sen te gaan. Op de steun van CD&V hoeft de N­VA niet te re­ke­nen. Kris Pee­ters heeft al veel­be­te­ke­nend op­ge­merkt dat het ie­der­een vrij staat om een dos­sier op ta­fel te leg­gen, maar dat el­ke maat­re­gel de steun van de vier co­a­li­tie­part­ners no­dig heeft.

Open VLD­voor­zit­ster Gwen­do­lyn Rut­ten heeft zich in het ge­rucht­ma­ken­de tv­in­ter­view met SP.A­voor­zit­ter Jo­hn Crom­bez, in De

ze­ven­de dag en­ke­le we­ken ge­le­den, zo zwaar ge­ën­ga­geerd in het dos­sier dat de N­VA ook van die kant wei­nig te ver­wach­ten heeft.

Pre­mier Char­les Mi­chel (MR) dreigt dus voor de rest van zijn re­geer­ter­mijn met een nieuw aan­sle­pend con­flict op­ge­za­deld te zit­ten, maar dan met zijn vier co­a­li­tie­part­ners in een an­de­re rol dan in de dis­cus­sie over recht­vaar­di­ge be­las­tin­gen.

Geen tijd

Met de over­leg­ron­de die ge­pland is, is het niet moei­lijk om het dos­sier over de ver­kie­zin­gen heen te til­len. Het is zelfs mo­ge­lijk er in 2019 een ver­kie­zings­the­ma van te ma­ken. Maar de N­VA denkt dat er nog be­we­ging kan zit­ten in de stand­pun­ten en dat de ver­schil­len in vi­sie tus­sen de co­a­li­tie­part­ners op het vlak van pen­si­oe­nen klei­ner zijn dan die in­der­tijd over de her­vor­ming van de ven­noot­schaps­be­las­ting. Een be­slis­sing tij­dens de­ze re­geer­pe­ri­o­de moet voor de par­tij nog mo­ge­lijk zijn.

De tijd dringt noch­tans. Hoe meer de ver­kie­zin­gen na­de­ren, hoe de­li­ca­ter het wordt – ook voor de N­VA – om een deel van het elec­to­raat te­gen de borst te stui­ten. En het af­ge­spro­ken over­leg met werk­ge­vers, vak­bon­den en re­gi­o­na­le re­ge­rin­gen zal tijd ver­gen. Tot in maart vol­gend jaar, zo klonk vrij­dag een prog­no­se. Goed een half­jaar la­ter vin­den de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen plaats.

Kras­sen op het bla­zoen

In­tus­sen is de cham­pag­ne die werd ont­kurkt na het af­slui­ten van het Zo­mer­ak­koord al­lang ver­schaald. De be­lab­ber­de com­mu­ni­ca­tie van de voor­bije we­ken heeft al­leen maar tot ver­war­ring bij de kie­zers ge­leid. Pre­mier Char­les Mi­chel be­seft het maar het al te goed. ‘Ik be­treur dat er de voor­bije da­gen angst is ge­zaaid in de pu­blie­ke opi­nie’, zei hij vrij­dag.

Met par­tij­voor­zit­ters die de re­ge­rings­le­den in de com­mu­ni­ca­tie het gras voor de voe­ten weg­maai­en, zit­ten er ook nieu­we kras­sen in het de­ze zo­mer nog zo glan­zen­de bla­zoen van Mi­chel. Het is in prin­ci­pe aan de vak­mi­nis­ters om te com­mu­ni­ce­ren over een dos­sier. Als de par­tij­voor­zit­ters er zich mee moei­en, stijgt de kans op ge­kib­bel ex­po­nen­ti­eel.

Vol­gens De We­ver is er geen al­ter­na­tief voor de pen­si­oen­her­vor­min­gen. ‘Dit land is vir­tu­eel fail­liet’ De cham­pag­ne die werd ont­kurkt na het af­slui­ten van het Zo­mer­ak­koord is al­lang ver­schaald

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.