Jan Jam­bon (N­VA) hoeft nog niet met­een te vre­zen voor zijn sjerp in Bras­schaat, maar er broeit wel wat. In 2018 wil­len de ‘mo­der­ne mar­xis­ten’ van de PVDA hem één ze­tel af­snoe­pen. ‘Dat wordt on­ze me­ga­foon!’

De Standaard - - Politiek -

PETER DE LOBEL

De PVDA hoopt in 2018 voet aan de grond te krij­ gen in Bras­schaat. Ja­wel, Bras­ schaat. De ge­meen­te die voor­al be­kend is door haar gro­te vil­la’s en waar mi­nis­ter van Binnenland­ se Za­ken en ti­tel­voe­rend bur­ge­ mees­ter Jan Jam­bon (N­VA) zijn par­tij in 2012 met een mon­ster­ sco­re naar een ver­plet­te­ren­de over­win­ning leid­de. Daar dus.

‘Staar je daar niet blind op’, zegt Jan De Lien, ad­vo­caat bij Pro­gress La­wy­ers Net­work en PVDA­lijst­ trek­ker in 2018. ‘De vil­la’s in Bras­ schaat ne­men veel plaats in, maar zo erg veel men­sen wo­nen daar niet. Hier wo­nen heel veel ge­wo­ne, wer­ken­de men­sen, ar­bei­ders uit de ha­ven, dok­wer­kers en men­ sen uit de pe­tro­che­mie. Met het AZ Kli­na en rust­huis Vesa­li­us heb­ ben we ook heel wat in­wo­ners die in de zorg­sec­tor wer­ken. Dat zijn the­ma’s waar­op we zul­len in­spe­ len.’

De Lien zou me nor­maal mee op pad ne­men langs die volk­se wij­ken, maar het wa­ter valt met bak­ken uit de lucht wan­neer we me­kaar tref­fen. Een wan­de­ling door de volk­se wijk wordt zo een bab­bel in een volks ca­fé. Clo­se en­ough.

Op de ke­per be­schouwd is de PVDA­stra­te­gie nog zo gek niet. Via de groot­ste ge­meen­ten in de pro­vin­cie een spring­plank bou­ wen voor de ver­kie­zin­gen van 2019. Een hand­vol pro­cen­ten in een klei­ne of een gro­te ge­meen­te, dat scheelt een slok op de bor­rel. (Zie hier­naast) Met zijn 37.000 in­ wo­ners is Bras­schaat daar­om een van de plek­ken waar ab­so­luut een ze­tel moet wor­den ver­o­verd bij de lo­ka­le ver­kie­zin­gen in 2018. Maar toch, een com­mu­nis­ti­sche bood­schap in Bras­schaat? ‘Het kan’, meent De Lien. ‘Ons le­den­aan­tal is de laat­ste tijd ver­dub­beld. We heb­ben nu een vijf­tig­tal le­den.’

In 2006 nam hij al eens deel aan de ver­kie­zin­gen in Bras­ schaat, op een lijst van PVDA+, met twee kan­di­da­ten. Erg ge­co­ör­ di­neerd liep het toen al­le­maal niet, geeft hij toe. Hij be­haal­de 81 stem­men. Jam­bon klok­te in 2012 af op 5.278.

‘Su­per toch, als er een bur­ge­ mees­ters­wis­sel komt’, zegt ka­me­ raad Ben Ver­meu­len, die er­bij is ko­men zit­ten. ‘Ze he­ten al­le­bei Jan, da’s al ge­mak­ke­lijk!’ Er wordt ge­la­chen, maar van zo’n door­ braak is in de verste ver­te geen spra­ke, dat weet ie­der­een hier. De N­VA had in 2012 net geen 40 pro­ cent van de stem­men. CD&V was de op een na groot­ste par­tij, met dik 26 pro­cent. Pas daar­na, en op eni­ge af­stand, kwam Bras­schaat 2012, een sa­men­wer­king van SP.A, Groen en Spi­rit.

De PVDA legt de lat dan ook zo laag mo­ge­lijk. ‘Eén ze­tel in de ge­ meen­te­raad’, zegt Ge­ne Don­kers. Hij is ver­ant­woor­de­lijk voor de par­tij­wer­king in de Noor­der­kem­ pen. ‘Dat is on­ze po­li­tie­ke doel­ stel­ling. Maar we heb­ben ook een or­ga­ni­sa­to­risch ob­jec­tief, en dat is ze­ker zo be­lang­rijk. We wil­len ons aan­tal le­den ver­dub­be­len en zo veel mo­ge­lijk men­sen be­trek­ken in de wer­king. Te­gen 2019 moe­ten we er hele­maal staan.’

‘Die ze­tel wordt on­ze me­ga­foon. De bes­te ma­nier om je ideeen uit te dra­gen’, vult Rob Ee­man aan. Hij werkt als ver­pleeg­kun­di­ge in het rust­huis Vesa­li­us, is ACVaf­ge­vaar­dig­de én PVDA’er. Een man van de ac­tie, zo blijkt. ‘Toen de ge­meen­te het rust­huis pro­beer­de te pri­va­ti­se­ren, zei ie­der­een dat we dat on­mo­ge­lijk kon­den te­gen­hou­den. Maar we heb­ben met de vak­bon­den het pro­test op gang ge­trok­ken en met de PVDA ste­vig ge­mo­bi­li­seerd. Het is niet ge­pri­va­ti­seerd, maar valt nu on­der het Zorg­be­drijf Ant­wer­pen.’

Ook dat is nog niet hele­maal wat het moet zijn, vin­den de PVDA’ers. Zij vre­zen dat be­spa­rin­gen in het gro­te Ant­werp­se zorg­be­drijf op de kap van de Bras­schaat­se ou­de­ren zul­len wor­den door­ge­voerd. Ze wil­len daar­om de zorg op­nieuw in han­den van de ge­meen­te. Net zo­als het zwem­bad, dat nu in een pu­bliek­pri­va­te sa­men­wer­king met Sportoa­se zit. Het is een zui­ver lo­ka­le ver­ta­ling van de lijn die de par­tij ook na­ti­o­naal ver­de­digt.

De op­po­si­tie van Bras­schaat 2012 vin­den de PVDA’ers trou­wens veel te mak. ‘Op­po­si­tie voe­ren is meer dan in de ge­meen­te­raad zeg­gen dat je het er­gens niet mee eens bent. Wij wil­len din­gen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.