‘De so­ci­a­le ze­ker­heid is een fraai bouw­sel. Stop dus met ze beet­je bij beet­je af te bre­ken.’ Dit­maal komt die taal niet uit de mond van een vak­bonds­man. Aan het woord is Jef Pa­co­let, een van de meest ge­re­pu­teer­de spe­ci­a­lis­ten so­ci­a­le ze­ker­heid, en fis­ca­le

De Standaard - - Economie -

pen­si­oen in ere te her­stel­len.’ no­lo­gie, door de aan­pak van stress op het werk, het ver­mij­den van burn­outs en door veel meer aan­dacht te heb­ben voor vei­li­ge­re en ge­zon­de­re werk­om­stan­dig­he­den. Zo­dat men­sen het veel lan­ger vol­hou­den.’

‘De dis­cus­sie over ar­beids­duur­ver­min­de­ring of de kor­te­re werk­week mag daar­bij ook niet uit de weg ge­gaan wor­den. Nu wor­den de­ge­nen die daar­over be­gin­nen, on­mid­del­lijk weg­ge­hoond.’

‘Het zou me niet ver­won­de­ren als de bij­dra­ge van aca­de­mi­ci zo­als Pik­ke­ty, een paar ngo’s en van on­der­zoeks­jour­na­lis­ten ten min­ste even groot zou zijn. Door ge­re­geld frap­pan­te voor­beel­den van be­las­ting­ont­dui­king aan de gro­te klok te han­gen.’

‘De vol­gen­de stap is paal en perk stel­len aan be­las­ting­ont­wij­king. Hoe groot bij­voor­beeld is de wil en be­reid­heid van de over­heid om be­las­tin­gen ont­wij­kingsp­roof te ma­ken? De hui­di­ge mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Johan Van Overt­veldt (N­VA) wacht al­vast met de abon­ne­ment­s­taks op ef­fec­ten­re­ke­nin­gen een mooie test.’

‘Ik hui­ver wel voor kli­k­lij­nen en mys­tery­shop­pers om ont­dui­kin­gen of dis­cri­mi­na­tie aan het licht te bren­gen. Het cre­ëert een maat­schap­pij van wan­trou­wen. Ter­wijl de over­heid zelf bij­zon­der goed weet of zou moe­ten we­ten waar zich de ach­ter­poort­jes be­vin­den.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.