Al meer dan 400 pries­ters in ons land ko­men uit het bui­ten­land – dat is één op de zes. ‘Het botst ge­re­geld. Soms be­schou­wen ze Eu­ro­pa als een ket­ters con­ti­nent dat op­nieuw ge­ker­stend moet wor­den.’

De Standaard - - Binnenland -

men ver­kon­di­gen veel men­sen on­ ver­schil­lig laat.’

‘Het botst ge­re­geld’, be­aamt An­ne­mie Luy­ten van De Lood­sen, een pas­to­ra­le vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­ sa­tie in Ant­wer­pen die zich in­zet voor vluch­te­lin­gen en men­sen zon­der pa­pie­ren. ‘Veel bui­ten­ land­se pries­ters ko­men uit érg ka­ tho­lie­ke lan­den. Soms be­schou­ wen ze Eu­ro­pa als een ket­ters con­ tin­ent dat op­nieuw ge­ker­stend moet wor­den. Pool­se pries­ters, bij­voor­beeld, zijn erg recht in de leer. Zij lig­gen wak­ker van de non­ cha­lan­te ma­nier waar­op wij in hun ogen met de li­tur­gie om­gaan. Een vrouw die de com­mu­nie uit­ deelt, is voor hen re­gel­rech­te hei­ lig­schen­nis’. zelfs een heus in­bur­ge­ringstra­ject door­lo­pen, dat meer dan een jaar in be­slag neemt.

Kern­pun­ten daar­van zijn taal­ver­wer­ving en een door­ge­dre­ven in­tro­duc­tie in on­ze ker­ke­lij­ke tra­di­ties en se­cu­lie­re cul­tuur, met haar schei­ding van kerk en staat. De Ant­werp­se dia­ken Paul Sas, die het par­cours co­ör­di­neert, heeft mo­men­teel ze­ven­tien pu­pil­len on­der zijn hoe­de. Ze ko­men uit de he­le we­reld: de Fi­li­pij­nen, In­dia, Po­len, Con­go, Wit­Rus­land, Oe­gan­da, Ni­ge­ria, Irak, Gha­na, Co­lom­bia, Viet­nam, Oe­kra­ï­ne.

Ne­der­lands le­ren, met in­be­grip van het ker­ke­lij­ke jar­gon, gaat de mees­ten goed af, zegt Sas. ‘Het zijn ver­stan­di­ge men­sen: meest­al heb­ben ze er al zwa­re stu­dies the­o­lo­gie en fi­lo­so­fie op­zit­ten.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.