Sinds Trumps ver­kie­zing heb­ben al dui­zen­den Ame­ri­ka­nen zich ver­e­nigd in ac­tie­co­mi­tés. Ze oe­fe­nen druk uit op Con­gres­le­den om zo Trumps agen­da te blok­ke­ren. ‘We heb­ben al de mos­lim­ban te­gen­ge­hou­den én Obam­a­ca­re ge­red’, klinkt het trots bij ‘In­di­vi­si­ble’, e

De Standaard - - Buitenland -

INE ROOX

Het be­gon klein. Ez­ra Le­vin en Leah Gr­een­berg, een jong ge­trouwd stel uit Was­hing­ton D.C. met ja­ren er­va­ring als staf­me­de­wer­kers in het Con­gres, schoot in ac­tie na Trumps ver­kie­zing als pre­si­dent. Ze schre­ven hun ei­gen ‘Prak­ti­sche gids om Trumps Agen­da te be­strij­den’, een aan­tal tips, be­doeld om bur­gers die het po­li­tie­ke spel niet ken­nen, uit te leg­gen hoe zij door hun Con­gres­le­den ge­hoord kun­nen wor­den.

Ze go­ten die tips in een Goog­le­do­cu­ment en dach­ten dat het daar­bij zou blij­ven. Twee uur la­ter crash­te de web­pa­gi­na, we­gens te veel clicks. ‘Voor we er erg in had­den, was ons ac­tie­co­mi­té “In­di­vi­si­ble” ge­bo­ren’, ver­telt Gon­za­lo Mar­ti­nez de Ve­dia, vroe­ger aan de slag als lob­by­ist in het Con­gres en van­daag de cam­pag­ne­di­rec­teur van In­di­vi­si­ble (dat ‘On­deel­baar’ be­te­kent, red.).

‘Het gaat ra­zend­snel’, zegt Gon­ za­lo, bij een kof­fie in een gla­zen ver­ga­der­lo­kaal in de hip­pe co­wor­ king­plek in Was­hing­ton waar In­ di­vi­si­ble zijn hoofd­kwar­tier heeft. ‘De gids voor po­li­tie­ke ac­tie is op 14 de­cem­ber on­li­ne ge­zet. Van­ daag telt on­ze or­ga­ni­sa­tie 31 vol­tijd­se me­de­wer­kers, stuk voor stuk jon­ge pro­fes­si­o­nals die in een vo­ri­ge baan het Con­gres van

bin­nen­uit leer­den ken­nen.’

‘Die po­li­tie­ke er­va­ring stel­len we ten dien­ste van on­ze lo­ka­le af­de­lin­gen’, ver­telt de cam­pag­ne­di­rec­teur. Dat zijn er heel wat. In­di­vi­si­ble telt al ruim zes­dui­zend lo­ka­le ac­tie­co­mi­tés, die de gids als lei­draad ge­brui­ken. ‘We zijn in elk kies­dis­trict ver­te­gen­woor­digd’, zegt Gon­za­lo. ‘Dit blijft dus niet be­perkt tot zeer pro­gres­sie­ve stre­ken als Ca­li­for­nië of New York. Er wor­den ook In­di­vi­si­ble­af­de­lin­gen op­ge­richt in Ten­nes­see, in Texas of in Okla­ho­ma. Ook mis­noeg­de Re­pu­bli­kein­se kie­zers ge­brui­ken de gids om ac­tie te voe­ren.’ Maar Gon­za­lo er­kent dat die een min­der­heid vor­ men.

Zes­dui­zend ac­tie­co­mi­tés in heel Ame­ri­ka die Trumps agen­da wil­len te­gen­hou­den: de De­mo­cra­ ti­sche par­tij kijkt vast lik­ke­baar­ dend toe, om straks al die co­mi­tés op te slok­ken? ‘Wij zijn geen ve­hi­ kel van de De­mo­cra­ten’, zegt de cam­pag­ne­di­rec­teur. ‘Som­mi­ge ac­ tie­voer­ders kre­gen in­tus­sen zo de smaak te pak­ken dat ze bij de vol­ gen­de ver­kie­zin­gen voor de De­mo­ cra­ten wil­len op­ko­men. Dat klopt.

Al dat ac­tie­voe­ren heeft al tot suc­ces­sen ge­leid. Ame­ri­kaan­se bur­gers spra­ken zich luid uit te­gen Trumps in­reis­ver­bod voor bur­gers uit voor­na­me­lijk is­la­mi­ti­sche lan­den. En tij­dens het zo­mer­re­ces ston­den veel Re­pu­bli­kein­se Con­gres­le­den bij hun te­rug­keer naar huis plots oog in oog met hun woe­den­de kie­zers, die uit­leg eis­ten over de ge­plan­de af­schaf­fing van hun ‘Obam­a­ca­re’. Uit­ein­de­lijk beet het Con­gres de tan­den stuk op de af­schaf­fing en de ver­van­ging van Oba­ma’s ziek­te­wet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.