Muy­ters kaatst de bal te­rug

De Standaard - - Vooraan -

Vlaams mi­nis­ter van Werk Phi­lip­pe Muy­ters (N­VA) voelt zich niet aan­ge­spro­ken door de fe­de­ra­le vraag om meer in te zet­ten op de ac­ti­ve­ring van ou­de­re werk­lo­zen. ‘We zit­ten nu al aan het maxi­mum van wat we kun­nen doen bin­nen de fe­de­ra­le wet­ge­ving’, zegt zijn woord­voer­der. ‘Fe­de­raal mi­nis­ter van Werk Kris Pee­ters kan ons wel hel­pen om nog meer het ver­schil te ma­ken, bij­voor­beeld door de werk­loos­heid te be­per­ken

in de tijd, het ar­beids­recht te mo­der­ni­se­ren zo­dat er meer maat­werk mo­ge­lijk is voor de be­ge­lei­ding van werk­zoe­ken­den, en door het mo­ge­lijk te ma­ken ook de ont­slag­pre­mie te ac­ti­ve­ren.’ Daar­mee kaatst Muy­ters de bal hele­maal te­rug. De be­per­king van de werk­loos­heid in de tijd is een van de ta­boes van de­ze fe­de­ra­le re­ge­ring. Voor CD&V en MR was een ab­so­lu­te voor­waar­de om deel te ne­men aan de re­ge­ring dat die maat­re­gel uit het re­geer­ak­koord zou blij­ven. Sinds­dien wordt het voor­stel – te­ver­geefs – af en toe op­nieuw ge­lan­ceerd door N­VA en Open VLD. Maar Muy­ters door­kruist zo wel het fe­de­ra­le pen­si­oen­com­pro­mis. Van­daag vindt in Vlaan­de­ren al 43 pro­cent van de werk­lo­ze 50­54­ja­ri­gen op kor­te ter­mijn een nieu­we job. Als dat cij­fer eerst om­hoog moet en de Vlaam­se re­ge­ring vindt dat ze niet meer kan doen dan ze van­daag al doet, komt de dis­cus­sie snel weer op de fe­de­ra­le on­der­han­de­lings­ta­fel te­recht. De fe­de­ra­le re­ge­ring re­kent wel op meer ac­ti­ve­ring in Wal­lo­nië en Brussel. Nu de Waal­se re­ge­ring een cen­trum­recht­se sa­men­stel­ling heeft ge­kre­gen (MR/CDH), ho­pen de fe­de­ra­le mi­nis­ters dat ook daar zwaar­der wordt in­ge­zet op de ac­ti­ve­ring van ou­de­re werk­ne­mers. (wwi)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.