KRUISWOORD

De Standaard - - Puzzels -

HORIZONTAAL

1 be­han­de­ling. ri­vier in Span­je 2 pres­ta­tie­ver­ho­gend mid­del. jaar­ge­tij­de 3 te­gen elk aan­ne­me­lijk bod. staats­greep. zuid­wes­ten 4 mo­dern. he­mels­blauw. to­ver­go­din 5 kunst­leer. wis­kun­di­ge term 6 bur­ger­lijk. gor­del 7 even­eens. rij ge­lijk­soor­ti­ge voor­wer­pen. Frans lid­woord 8 Al­ge­meen Ne­der­lands. dam. ver­pak­kings­ma­te­ri­aal 9 ui­ting van ver­koud­heid. fa­mi­lie­lid 10 deel van een been. in het be­gin

VERTICAAL

1 ver­schrik­ke­lij­ke sneeuw­man. trai­ner 2 kost­geld 3 rep­tiel. Ka­mer van Koop­han­del. op dit mo­ment 4 in­ham. be­teu­terd 5 te­ken van aar­ze­ling. sto­ring in de li­chaams­func­tie 6 be­wijs van ont­vangst. slo­gan 7 ge­ge­ven woord. tel­woord 8 suc­ces. num­mer 9 boom. rond­weg 10 Bhu­tan (in in­ter­net­adres­sen). full­ti­me­equi­va­lent. kans­brief­je 11 schoon­maak­ge­rei 12 on­pas­se­lijk. zoon van Is­aak

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.