Go West? In het ver­le­den vaak geen goed idee

Bel­gi­sche be­drij­ven die gro­te over­na­mes in de Ver­e­nig­de Sta­ten de­den, kwa­men er in het ver­le­den vaak be­kaaid van af.

De Standaard - - Mens & Economie - VAN ON­ZE REDACTEUR NICO TANGHE

BRUSSEL I Bpost is niet het eni­ge Bel­gi­sche be­drijf dat op zoek naar meer groei be­zweek voor de lok­roep van de VS. En, op­val­lend, dat wa­ren lang niet al­tijd suc­ces­ver­ha­len.

Zo stort­te het kaar­ten­huis­je van Ru­dy Ha­ge­man van Re­al

Soft­wa­re – wiens ver­mo­gen op pa­pier ooit gro­ter was dan dat van Al­bert Frè­re – met veel la­waai in el­kaar na de de­sa­streu­ze over­na­me van het Ame­ri­kaan­se IT­be­drijf Ta­va. Het be­drijf, dat even zelfs in de Bel20 zat, kon pas op het nip­per­tje ge­red wor­den dank­zij een fu­sie in 2008 met het spaar­za­me Dol­men, de IT­af­de­ling van Col­ruyt.

Nog be­ken­der is het fail­lis­se­ment van spraak­tech­no­lo­gie­be­drijf Ler­nout & Haus­pie, dat van Ie­per ooit het Si­li­con Val­ley van Vlaan­de­ren wil­de ma­ken. L&H ging uit­ein­de­lijk on­der­uit na­dat het de Ame­ri­kaan­se reus Dic­tap­ho­ne had over­ge­no­men en de Ame­ri­kaan­se beurs­waak­hond SEC niet veel la­ter een gron­dig on­der­zoek start­te naar de boek­houd­kun­di­ge trucs die L&H ge­bruik­te om zijn om­zet op te bla­zen. Ook het in­mid­dels fail­lie­te

Dexia heeft nog al­tijd nacht­mer­ries over de over­na­me van kre­diet­ver­be­te­raar FSA in de VS. De bank be­taal­de er in 2000 liefst 2,6 mil­jard eu­ro voor en werd met de over­na­me we­reld­lei­der op het vlak van kre­diet­ver­le­ning aan ste­den en ge­meen­ten. Maar de bank schat­te de ri­si­co’s vol­ko­men ver­keerd in, want FSA bleek uit­ein­de­lijk een van de mo­len­ste­nen die Dexia on­der wa­ter duw­den.

Veel re­cen­ter is er het lin­ge­rie­be­drijf Van De Velde, dat in 2007 het Ame­ri­kaan­se re­tail­be­drijf In­ti­ma­cy over­nam, maar zich com­pleet ver­keek op de com­plexi­teit van de Ame­ri­kaan­se con­su­men­ten­markt. De over­na­me moest uit­ein­de­lijk vol­le­dig wor­den af­ge­schre­ven en In­ti­ma­cy werd ‘ge­re­brand’ tot Rig­by & Pel­ler. Zon­der veel suc­ces ove­ri­gens.

Al zijn er na­tuur­lijk ook voor­beel­den van Ame­ri­kaan­se over­na­mes waar het wel goed is ge­gaan. De over­na­me van An­heu­ser­Bush door de Bel­gisch-Bra­zi­li­aan­se bier­reus InBev bij­voor­beeld. Of nog, de over­na­me door

Del­hai­ze van de win­kel­ke­tens Food Li­on en Hanna­ford aan de Ame­ri­kaan­se oost­kust. Al was laatst­ge­noem­de over­na­me ook niet al­tijd ro­zen­geur en ma­ne­schijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.