Voet­bal­bond gaat in zee met con­cur­rent van Ghe­lam­co (bla)

De Standaard - - Sport -

De voet­bal­bond on­der­han­delt met bouw­groep Be­six om Aan­ne­min­gen Ve­relst op te vol­gen als bouw­part­ner van de Ro­de Dui­vels. Dat is op­mer­ke­lijk, want Be­six is een recht­streek­se con­cur­rent van Ghe­lam­co, de aan­ne­mer die het na­ti­o­naal sta­di­on moet bou­wen. Be­six was sa­men met Ghe­lam­co en Groep De­nys in de run­ning voor het Eu­ro­sta­di­on op Par­king C, maar moest in maart 2015 de dui­men leg­gen voor Ghe­lam­co. In­tus­sen zijn er zo­veel pro­ble­men ge­re­zen rond het nieu­we sta­di­on dat hard­op de vraag wordt ge­steld of het klaar zal ra­ken voor het EK 2020. De toe­na­de­ring van de voet­bal­bond met Be­six is een nieu­we aan­wij­zing dat de na­ti­o­na­le ploeg op kor­te ter­mijn niet snel zijn thuis­wed­strij­den in een door Ghe­lam­co ge­bouwd sta­di­on zal spe­len. Het hui­di­ge be­stuur van de voetbal­

bond, met on­der­voor­zit­ter Bart Ver­haeg­he voor­op, wil de Ro­de Dui­vels la­ten

rond­rei­zen in Bel­gië. De kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd te­gen Gi­bral­tar werd in Luik ge­speeld, de oe­fen­wed­strijd te­gen Ja­pan op 14 no­vem­ber vindt plaats in het Jan Brey­del­sta­di­on van Brug­ge. Voorts zijn Genk en Gent de eni­ge sta­di­ons bui­ten de Hei­zel waar in­ter­lands kun­nen wor­den ge­speeld. Al is Gent ook gel­inkt met Ghe­lam­co. De voor­zit­ter van de raad van be­stuur van Be­six, Johan Beer­landt, be­hoort tot de rijk­ste Bel­gen en zit ook in de raad van be­stuur van

An­der­lecht. Beer­landt heeft vijf pro­cent van de aan­de­len van An­der­lecht in zijn be­zit en heeft een ak­koord van de club dat hij het hui­di­ge Con­stant Van­den Stock­sta­di­on kan ver­bou­wen tot een nieu­we tem­pel. Mo­ge­lijk ge­beurt dat bin­nen­kort ook met in­di­rec­te steun van de voet­bal­bond dank­zij het nieu­we part­ner­schap. In dat ge­val zou­den de Ro­de Dui­vels hun ‘Brus­sel­se mat­chen’ in het nieu­we sta­di­on van An­der­lecht kun­nen spe­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.