30 SE­CON­DEN ON­AF­HAN­KE­LIJK

Puig­de­mont roept Ca­ta­laan­se on­af­han­ke­lijk­heid uit en schort ze on­mid­del­lijk op

De Standaard - - Front Page - VAN ON­ZE REDACTRICE CORRY HANCKÉ

De Ca­ta­laan­se mi­nis­ter­pre­si­dent Car­les Puig­de­mont deed gis­ter­avond wat van hem ver­wacht werd: hij ver­klaar­de dat Ca­ta­lonië een on­af­han­ke­lij­ke staat zou wor­den. Maar on­mid­del­lijk daar­na zwak­te hij zijn straf­fe ver­kla­ring af door het par­le­ment te vra­gen de on­af­han­ke­lijk­heid en­ke­le we­ken uit te stel­len, zo­dat er tijd is om met de Spaan­se re­ge­ring te over­leg­gen. Puig­de­mont vroeg de par­le­ments­le­den ook niet om in een stem­ming hun ex­pli­cie­te steun aan de on­af­han­ke­lijk­heids­ver­kla­ring te ge­ven.

Puig­de­mont heeft het sce­na­rio ge­volgd dat in de ster­ren ge­schre­ven stond. Hij komt te­ge­moet aan zijn ach­ter­ban die ver­wacht­te dat hij ge­volg zou ge­ven aan de meer dan twee mil­joen Si­stem­men bij het re­fe­ren­dum van 1 ok­to­ber. Te­ge­lijk laat hij de deur op een kier door de on­af­han­ke­lijk­heid op te schor­ten en daar­mee de de­fi­ni­tie­ve clash met Ma­drid nog even voor zich uit te schui­ven.

Op­ge­jaagd

Puig­de­mont kon niet an­ders. De dog­ma­ti­cus voor wie de Ca­ta­laan­se on­af­han­ke­lijk­heid een mis­sie is, moest op de in­ge­sla­gen weg ver­der. Hij wordt bo­ven­dien op­ge­jaagd door de klei­ne an­ar­chis­ti­sche CUP­par­tij die zijn min­der­heids­re­ge­ring in het par­le­ment steunt. De CUP roept al da­gen dat de mi­nis­ter­pre­si­dent een­zij­dig de on­af­han­ke­lijk­heid moet uit­roe­pen.

De toe­spraak, waar­op ie­der­een gis­te­ren zat te wach­ten, werd trou­wens met een uur uit­ge­steld om­dat Puig­de­mont vol­gens de Spaan­se me­dia zijn tekst moest her­schrij­ven om­dat de CUP ern­sti­ge be­zwa­ren had ge­maakt. Waar­schijn­lijk was de oor­spron­ke­lij­ke toe­spraak iets min­der ver­re­gaand – mis­schien stond het ver­ma­le­dij­de woord ‘on­af­han­ke­lijk­heid’ er niet in. Puig­de­mont is de laatste da­gen op de vin­gers ge­tikt door po­li­ti­ci van zijn ei­gen par­tij die bang wa­ren voor een al te voort­va­ren­de on­af­han­ke­lijk­heids­ver­kla­ring. Maar hij moest kie­zen: een ver­re­gaan­de tekst of de val van zijn re­ge­ring.

Ar­ti­kel 155

En­ke­le uren na de toe­spraak heeft de Spaan­se pre­mier Ma­ri­a­no Ra­joy een ver­ga­de­ring be­legd met de be­lang­rijk­ste re­ge­rings­le­den. De con­ser­va­tie­ve krant El Mun­do schreef gis­ter­avond dat re­ge­rings­bron­nen het ‘on­aan­vaard­baar vin­den dat Puig­de­mont de on­af­han­ke­lijk­heid

im­pli­ciet uit­roept en ze daar­na op­schort’. Ze blij­ven ver­wij­zen naar de on­aan­tast­baar­heid van de wet.

Nog vol­gens de Spaan­se kran­ten zou Ra­joy van­och­tend de mi­nis­ter­raad sa­men­roe­pen om zich te be­ra­den over het fa­meu­ze ar­ti­kel 155, waar­mee hij de be­voegd­he­den van de re­gio kan over­ne­men. Hij kan ook ver­vroeg­de ver­kie­zin­gen uit­schrij­ven. Een an­de­re mo­ge­lijk­heid is dat het Spaan­se ge­recht Puig­de­mont laat op­pak­ken om­dat hij de on­af­han­ke­lijk­heid heeft uit­ge­roe­pen. Dan lij­ken de da­gen van de Ca­ta­laan­se mi­nis­ter­pre­si­dent ge­teld, om­dat hij een il­le­ga­le han­de­ling heeft ge­steld.

Zwak­ke­ling

Mocht de Spaan­se re­ge­ring tóch be­reid zijn om in dia­loog te gaan, dan kan er mis­schien een op­los­sing ge­von­den wor­den voor het Ca­ta­laan­se pro­bleem. Dat is trou­wens het pad dat ver­schil­len­de Eu­ro­pe­se po­li­ti­ci, on­der wie de Duit­se bonds­kan­se­lier An­ge­la Mer­kel, ver­kie­zen.

Maar Ma­ri­a­no Ra­joy heeft wei­nig ruim­te om de ma­noeu­vre­ren. Van de 20 pro­cent Span­jaar­den die zich te­gen meer au­to­no­mie voor de re­gio’s ge­kant heb­ben, zit­ten de mees­ten in zijn Par­ti­do Po­pu­lar. Hij wordt in de ga­ten ge­hou­den door hard­liners in zijn par­tij die hem als een zwak­ke­ling zul­len neer­zet­ten, mocht hij met Puig­de­mont in dia­loog gaan. En ook hij is af­han­ke­lijk van par­le­ments­le­den die geen toe­ge­vin­gen wil­len doen.

De Par­ti­do Po­pu­lar­par­le­ments­le­den die in Ma­drid voor An­dal­us­ië ze­te­len, zijn best te­vre­den met de hui­di­ge be­voegd­heids­ver­de­lin­gen. Zij zul­len Ra­joy niet aan een twee­der­de­meer­der­heid hel­pen als hij aan de sta­tu­ten van de re­gio’s wil mor­re­len. Ei­gen­lijk zit hij in de­zelf­de dwang­buis als de Ca­ta­laan­se mi­nis­ter­pre­si­dent.

De Spaan­se pre­mier is nu aan zet. In zijn toe­spraak voor het Ca­ta­laan­se par­le­ment klonk Puig­de­mont heel ver­zoe­nend. Hij zei dat hij de span­nin­gen in het land wil­de ver­min­de­ren en dat hij al­tijd openstond voor dia­loog. Hij deed een be­roep op de in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap om te be­mid­de­len en zet­te Ra­joy ei­gen­lijk voor het blok. Als die zich blijft be­roe­pen op de wet en wei­gert om te pra­ten met de Ca­ta­la­nen, dan wacht hem – na het ge­weld van de Gu­ar­dia Ci­vil op de dag van het il­le­ga­le re­fe­ren­dum – nog meer kri­tiek in zijn EVP­frac­tie.

De Spaan­se pre­mier is nu aan zet. Die zit in de­zelf­de dwang­buis als Puig­de­mont

© En­ric Font­cu­ber­ta/epa­efe

Car­les Puig­de­mont krijgt ap­plaus na zijn toe­spraak. De Ca­ta­laan zet Ma­ri­a­no Ra­joy voor het blok: als die blijft wei­ge­ren te pra­ten met de Ca­ta­la­nen, wacht de Spaan­se pre­mier nog meer kri­tiek in zijn EVP­frac­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.