Puig­de­mont let­ter­lijk:

De Standaard - - Vooraan -

‘Ca­ta­lonië ver­dient het res­pect dat ei­gen is aan een on­af­han­ke­lij­ke staat (…) Er is een de­mo­cra­tie die bo­ven de grond­wet staat (...) De uit­slag van de ur­nes (van het re­fe­ren­dum op 1 ok­to­ber,

red.) be­ves­tigt de on­af­han­ke­lijk­heid van Ca­ta­lonië (...). Ik neem het man­daat op dat Ca­ta­lonië een on­af­han­ke­lij­ke staat moet wor­den in de vorm van een re­pu­bliek (...) Ik stel voor om de ge­vol­gen van de on­af­han­ke­lijk­heids­ver­kla­ring op te schor­ten om ge­sprek­ken te on­der­ne­men die tot een over­een­ge­ko­men op­los­sing kun­nen lei­den.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.