Ef­fec­ten­taks spaart ‘ge­goe­de bur­gers’

De Raad van Sta­te is zeer kri­tisch voor de taks op ef­fec­ten. Die is mo­ge­lijk dis­cri­mi­ne­rend en schiet zijn doel, al­le gro­te ver­mo­gens be­las­ten, voor­bij.

De Standaard - - Front Page - VAN ONZE REDACTEUR CHRISTOF VANSCHOUBROEK

BRUSSEL I De taks op de ef­fec­ten­re­ke­ning is het sluit­stuk van het Zo­mer­ak­koord dat de re­ge­ring­Mi­chel sloot en de­zer da­gen ver­de­digt in het par­le­ment. Maar ter­wijl de de­bat­ten in het par­le­ment aan de gang zijn, zegt de Raad van Sta­te in zijn lang­ver­wach­te ad­vies dat er te veel ga­ten in de taks zit­ten om ‘de ver­mo­gen­de bur­gers te doen bij­dra­gen aan het staats­bud­get’. Dat ad­vies werd gis­ter­na­mid­dag aan pre­mier Char­les Mi­chel (MR) be­zorgd en De Stan­daard kon het in­kij­ken.

De Raad van Sta­te vraagt zich on­der meer af waar­om aan­de­len op naam niet on­der de be­las­ting val­len. Het is im­mers zo dat de al­ler­groot­ste (fa­mi­li­a­le) aan­deel­hou­ders – de re­fe­ren­tie­aan­deel­hou­ders – van onze beurs­ge­no­teer­de be­drij­ven hun aan­de­len door­gaans niet op een ef­fec­ten­re­ke­ning be­wa­ren, maar op naam in een re­gis­ter bij het be­drijf (DS 29 sep­tem­ber). ‘Als het er­om gaat de ge­goe­de bur­ger te be­las­ten, lijkt een uit­slui­ting zon­der meer van ef­fec­ten op naam al­les­be­hal­ve evi­dent’, schrijft de Raad van Sta­te. Hij vraagt zich bo­ven­dien af of dat on­der­scheid niet dis­cri­mi­ne­rend is. ‘De vraag rijst of een deug­de­lij­ke ver­ant­woor­ding voor­han­den is.’

Dat al­leen na­tuur­lij­ke per­so­nen on­der de be­las­ting val­len en geen ven­noot­schap­pen, vindt de Raad van Sta­te ook een pro­bleem. ‘Al­le rechts­per­so­nen zon­der on­der­scheid van de taks uit­slui­ten lijkt on­e­ven­re­dig in het licht van het doel van de maat­re­gel en bij­ge­volg niet in over­een­stem­ming met het ge­lijk­heids­be­gin­sel.’ Een ge­lijk­aar­di­ge op­mer­king maakt de Raad om­dat de taks al­leen geldt voor beurs­ge­no­teer­de aan­ de­len en niet voor aan­de­len die niet op de beurs no­te­ren.

De taks op ef­fec­ten­re­ke­nin­gen be­draagt 0,15 pro­cent voor wie meer dan een half mil­joen eu­ro op een ef­fec­ten­re­ke­ning heeft. Die be­las­ting wordt in dat ge­val van­af de eer­ste eu­ro ge­he­ven. Mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Johan Van Overt­veldt (N­VA) waar­schuw­de eer­der voor mo­ge­lij­ke ju­ri­di­sche pro­ble­men, om­dat wie 499.000 eu­ro heeft, he­le­maal aan de taks ont­snapt en wie meer dan 500.000 eu­ro heeft, van­af de eer­ste eu­ro wordt be­last. Maar die op­mer­king maakt de Raad van Sta­te niet.

De re­ge­ring kan dit ad­vies in prin­ci­pe ge­woon naast zich neer­leg­gen. Toch is de vraag hoe CD&V met het ad­vies zal om­sprin­gen, nu blijkt dat de fis­ca­le recht­vaar­dig­heid die het be­kwam toch wel erg ge­ha­vend is. De chris­ten­de­mo­cra­ten ha­mer­den al lang op fis­ca­le recht­vaar­dig­heid en sleep­ten de ef­fec­ten­taks uit de brand bij het Zo­mer­ak­koord. Mo­ge­lijk ge­bruikt de par­tij het ad­vies als mu­ni­tie om als­nog aan­pas­sin­gen te vra­gen.

In de re­ge­ring was nie­mand be­reid tot eni­ge com­men­taar.

Mo­ge­lijk ge­bruikt CD&V het ad­vies als mu­ni­tie om aan­pas­sin­gen te vra­gen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.