‘In­tus­sen heel wat pro­ble­men aan­ge­pakt’

De Standaard - - Binnenland - (poj)

‘Een aan­tal za­ken die de au­teur aan­brengt, ken­nen we’, zegt Tom Van de Vre­ken, woord­voer­der bij De Lijn. ‘Zijn

Ze zijn dus twee tot drie jaar oud. In­tus­sen heb­ben wij al heel wat pro­ble­men aan­ge­pakt.’

‘Sinds die tijd is een kwart van de bus­vloot in Ant­wer­pen ver­nieuwd. De ze­tels zijn nu be­ter. Uit­scha­ke­len van de ve­ring is non­sens. Bij een reeks bus­sen be­gon die te ram­me­len, maar de con­struc­teur heeft dat ver­hol­pen.’

‘Wat de be­treft: in de stel­plaats waar de au­teur werk­te, be­vroe­gen we en­ke­le ja­ren ge­le­den 400 chauf­feurs over een nieuw sys­teem. Daar­in zou­den ze niet tel­kens na een la­te shift een vroe­ge moe­ten doen, maar wel een week een la­te, een week een dag­ en een week een vroe­ge shift. De chauf­feurs heb­ben dat voor­stel ver­wor­pen. Bin­nen­kort gaan we het in een an­de­re stel­plaats tes­ten, de vak­bon­den wil­len er nu wel in mee­gaan.’

Het bij De Lijn, en al­le ge­vol­gen van dien, zijn een oud zeer. ‘We heb­ben er ver­trou­wen in dat we al­le open­staan­de va­ca­tu­res kun­nen vul­len, waar­door chauf­feurs mak­ke­lij­ker een snip­per­dag kun­nen ne­men en min­der moe­ten in­val­len voor een zie­ke col­le­ga.’

‘Met­een na een wordt een chauf­feur al­tijd bij­ge­staan. Waar hij vroe­ger zijn dienst voort­zet­te, krijgt hij nu een ti­me­out om te be­ko­men. Is hij dan nog niet oké, mag hij zijn dienst stop­zet­ten.’

De poor­ten van de Ol­men­se Zoo zijn sinds gis­ter­och­tend ge­slo­ten voor het pu­bliek. De uit­ba­ters van de die­ren­tuin en de bur­ge­mees­ter van Ol­men, Johan Ley­sen (CD&V), ont­vin­gen een brief van mi­nis­ter van Die­ren­wel­zijn Ben Weyts (N­VA). Daar­in werd mee­ge­deeld dat de ver­gun­ning met­een wordt in­ge­trok­ken om­dat de zoo al ja­ren de re­gels rond die­ren­wel­zijn met de voe­ten treedt.

De In­spec­tie­dienst Die­ren­wel­zijn maak­te sinds 2007 meer­maals een pro­ces­ver­baal op om­dat die­ren niet kun­nen schui­len voor de re­gen, uit­werp­se­len on­vol­doen­de wor­den op­ge­ruimd en in een aan­tal voe­der­bak­ken rot­ten­de een­dags­kui­kens lig­gen. Even­goed zijn som­mi­ge kooi­en te klein. De zoo vol­doet daar­mee niet aan de mi­ni­mum­wet­ge­ving rond die­ren­tui­nen. ‘Het laat­ste pv da­teert van vo­ri­ge week, 4 ok­to­ber’, zegt Ben Weyts. Noch­tans valt zo­wel bur­ge­mees­ter Johan Ley­sen als de fa­mi­lie Ver­hey­en, de uit­ba­ters van de zoo, uit de lucht. Weyts: ‘Nu de ver­moor­de on­schuld spe­len, is gro­tesk. Ik heb vo­rig jaar twee­maal ge­waar­schuwd dat als de schen­din­gen niet struc­tu­reel aan­ge­pakt wor­den, we de ver­gun­ning in­trek­ken. Wie niet ho­ren wil, moet voe­len.’

In de Ol­men­se Zoo zit­ten ruim 800 die­ren, goed voor 250 dier­soor­ten. Er wer­ken 43 men­sen. De fa­mi­lie Ver­hey­en heeft 60 da­gen de tijd om be­roep aan te te­ke­nen bij de Raad van Sta­te. Zo­lang de die­ren­tuin niet de­fi­ni­tief ge­slo­ten is, blij­ven de mees­te die­ren er wo­nen. Er werd wel een co­ör­di­na­tor aan­ge­steld. Die moet in de tus­sen­tijd een nieu­we plek zoe­ken voor die­ren die vol­gens het in­spec­tie­ver­slag bij­voor­beeld in een te klei­ne kooi ver­blij­ven en waar­bij dus in­breu­ken zijn vast­ge­steld. Die die­ren kun­nen nor­maal ge­zien te­recht in asiel­cen­tra of in an­de­re die­ren­tui­nen. We krij­gen geen in­za­ge in de in­spec­tie­ver­ sla­gen van de In­spec­tie­dienst Die­ren­wel­zijn. Maar Gaia vreest dat er in ons land nog slech­te leer­lin­gen zijn. ‘De Ol­men­se Zoo be­hoort tot die ca­te­go­rie van die­ren­tui­nen die in het bes­te ge­val als ver­e­deld ama­teu­ris­me, in het slecht­ste als zootjes on­ge­re­geld be­stem­peld kun­nen wor­den’, zegt voor­zit­ter Mi­chel Van­den­bosch. ‘Soms lijkt de si­tu­a­tie een tijd­je aan de be­ter­hand, meest­al na een wa­ke­up­call, om vroeg of laat weer te ont­aar­den. Zo ver­liep het ook met de Ol­men­se Zoo.’

Gaia deed ne­gen jaar ge­le­den zelf twee­ maal een in­spec­tie bij vijf­tien Bel­gi­sche die­ren­par­ken. In Ol­men stel­de het toen 61 in­breu­ken vast op de die­ren­tuin­wet­ge­ving: groeps­die­ren die al­leen za­ten, die­ren die niet bui­ten kon­den en in ge­brek­ki­ge hy­gi­ë­ni­sche om­stan­dig­he­den leef­den. Van­ den­bosch: ‘De slui­ting ver­baast ons niet. Een gron­di­ge door­lich­ting van al­le klei­ne­ re die­ren­tui­nen dringt zich op, zo­veel is dui­de­lijk.’ In april dit jaar werd een com­mis­sie Die­ren­tui­nen op­ge­richt die zich buigt over een ver­nieuw­de wet­ge­ving voor die­ren­tui­ nen. ‘We doen zelf geen in­spec­ties, maar het is wel zo dat de Ol­men­se Zoo al ter spra­ke is ge­ko­men als een niet zo goe­de leer­ling’, zegt voor­zit­ster Hil­de Ver­vaec­ke. ‘In de nieu­we wet­ge­ving ver­za­me­len we de re­cent­ste we­ten­schap­pe­lij­ke in­zich­ten rond de no­den van de ver­schil­len­de dier­soor­ten, bij­voor­beeld hoe­veel ruim­te ze ze­ker no­dig heb­ben. De aan­pas­sin­gen staan in het te­ken van die­ren­wel­zijn.’

En de com­mis­sie Die­ren­wel­zijn? ‘Wel, we schrok­ken zelf ook toen we het nieuws hoor­den’, zegt voor­zit­ster Tin­ne Rom­bouts (CD&V). ‘We wa­ren niet op de hoog­te, heb­ben het in­spec­tie­ver­slag niet ge­zien en heb­ben toch wel wat vra­gen over de be­slis­sing. Ik ver­moed dus dat we het daar heel bin­nen­kort over zul­len heb­ben.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.