Duur­za­mer be­drijf, goed­ko­per kre­diet

Eer­ste duur­zaam­heids­le­ning voor Bpost Ban­ken hou­den be­drij­ven wor­tel voor Bel­gi­sche pri­meur past in bre­de­re trend

De Standaard - - Mens & Economie - VAN ONZE REDACTEUR RUBEN MOOIJMAN

BRUSSEL I Duur­za­me be­drij­ven heb­ben vaak een goe­de kre­diet­waar­dig­heid. Tot die con­clu­sie kwa­men de ban­kiers van ING, toen ze de duur­zaam­heids­sco­res van hun kre­diet­klan­ten naast hun ei­gen ana­ly­se­mo­del­len leg­den. Het ge­volg van die vast­stel­ling was een nieuw pro­duct: de duur­zaam­heids­le­ning. Klan­ten die zo’n le­ning af­slui­ten, le­nen goed­ko­per als ze duur­za­mer wor­den, en duur­der als ze min­der duur­zaam wor­den. De duur­zaam­heid wordt ge­me­ten door het on­af­han­ke­lij­ke bu­reau Sustaina­ly­tics.

‘Op die ma­nier kun­nen we als bank be­drij­ven sti­mu­le­ren om tot een duur­za­mer bu­si­ness­mo­del te ko­men’, zegt Di­dier Ke­ters van ING Bel­gië.

‘Het pret­ti­ge is dat we hier­mee een wor­tel heb­ben om be­drij­ven duur­za­mer te ma­ken, in plaats van een stok’, voegt zijn col­le­ga Mi­chel Ver­strae­ten er­aan toe.

Bpost is het eer­ste Bel­gi­sche be­drijf dat zo’n duur­zaam­heids­le­ning af­sluit. ING en BNP Pa­ri­bas For­tis sloe­gen hier­voor de han­den in el­kaar. In an­de­re lan­den heeft ING al meer duur­zaam­heids­le­nin­gen toe­ge­kend. In Ne­der­land was Phi­lips de eer­ste, het Zwit­ser­se Bar­ry Cal­le­baut volg­de, in Frank­rijk sprong EDF op de kar. BNP Pa­ri­bas pas­te een ge­lijk­aar­dig con­cept toe bij een kre­diet­pro­gram­ma waar­mee het Duit­se Pu­ma zijn le­ve­ran­ciers fi­nan­ciert. Hoe duur­za­mer de le­ve­ran­ciers te werk gaan, hoe be­ter de fi­nan­ci­ë­le voor­waar­den.

De ban­ken kun­nen via een bo­nus/ma­lus­sys­teem de kre­diet­mar­ge la­ten zak­ken bij een ho­ge­re duur­zaam­heid, om­dat ze dan min­der ri­si­co lo­pen. ‘Ver­ge­lijk het met de schuld­graad’, zegt Ke­ters. ‘Nu kop­pe­len de ban­ken de kre­diet­voor­waar­den vaak aan de ver­hou­ding tus­sen schuld en ope­ra­ti­o­ne­le winst.’ Als de schuld­graad be­paal­de drem­pels over­schrijdt, wordt de le­ning duur­der. Zo werkt

‘Op de­ze ma­nier kun­nen we als bank be­drij­ven sti­mu­le­ren om tot een duur­za­mer bu­si­ness­mo­del te ko­men’ DI­DIER KE­TERS ING Bel­gië

het bij de duur­zaam­heids­le­ning ook.

‘We kun­nen hier­mee als bank onze im­pact ver­bre­den’, legt Wil­fried Re­mans van BNP Pa­ri­bas For­tis uit. ‘Net zo­als met groe­ne obli­ga­ties of steun aan so­ci­a­le on­der­ne­min­gen druk­ken we hier­mee onze stem­pel op de sa­men­le­ving.’

De duur­zaam­heids­le­ning past in een bre­de­re trend, be­na­druk­ken de ban­kiers. De druk op be­drij­ven om duur­za­mer te wor­den, neemt toe. In­sti­tu­ti­o­ne­le in­ves­teer­ders stel­len op dat vlak steeds meer ei­sen. Par­ti­cu­lie­re be­leg­gers blij­ven niet ach­ter: zij ste­ken meer geld in zo­ge­naam­de SRI­fond­sen, die ga­ran­de­ren dat het geld ver­ant­woord be­legd wordt. ‘Hoe duur­za­mer be­drij­ven te werk gaan, hoe gro­ter de kans dat ze in die fond­sen wor­den op­ge­no­men. De druk neemt toe. De duur­zaam­heids­le­ning is nog een ex­tra sig­naal om be­drij­ven daar­van be­wust te ma­ken’.

Bpost was met­een te vin­den voor het idee. De duur­zaam­heids­sco­re van het post­be­drijf bij Sustaina­ly­tics is al be­hoor­lijk goed: bin­nen de lo­gis­tie­ke sec­tor is slechts één on­der­ne­ming nog duur­za­mer. Om­dat Bpost al zo goed scoort, zijn de voor­waar­den om het kre­diet te ver­soe­pe­len, nog wat ‘spor­tie­ver’ dan ge­woon­lijk, zegt Ke­ters.

Ceo Koen Van Ger­ven van Bpost is in zijn nop­jes met de le­ning. ‘Als so­ci­aal ver­ant­woor­de­lijk be­drijf be­ste­den we veel aan­dacht aan het wel­zijn van ons per­so­neel, onze rol in de maat­schap­pij en onze eco­lo­gi­sche voet­af­druk. De­ze nieu­we fi­nan­cie­rings­for­mu­le mo­ti­veert Bpost om de lat steeds ho­ger te leg­gen’, laat hij in een re­ac­tie per e­mail we­ten. Het af­slui­ten van de le­ning van 300 mil­joen eu­ro staat los van de over­na­me van het Ame­ri­kaan­se be­drijf Ra­di­al, die eer­der de­ze week werd aan­ge­kon­digd. Het ge­leen­de geld wordt in­ge­zet voor ‘al­ge­me­ne be­drijfs­doel­ein­den’.

© Fred De­brock

Bin­nen de lo­gis­tie­ke sec­tor is slechts één on­der­ne­ming nog duur­za­mer dan Bpost.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.