Za­lan­do-kil­ler mikt op de jon­ge klant

Met een op­val­len­de re­cla­me­cam­pag­ne gaat de Duit­se web­shop About You van start in ons land. Hij wil Za­lan­do naar de kroon ste­ken en kan te­rug­val­len op ste­vi­ge rug­gen­steun.

De Standaard - - Mens & Economie - VAN ONZE REDACTRICE GOELE DE CORT

BRUSSEL I De web­shop ziet er op het eer­ste ge­zicht uit zo­als el­ke an­de­re on­li­ne kle­ding­win­kel. Maar het jon­ge Duit­se About You wil an­ders zijn dan het al­les­over­heer­sen­de Za­lan­do. De kle­ding wordt aan­ge­pre­zen door be­ken­de ge­zich­ten, zo­als Lau­ra Te­soro en Astrid Cop­pens, en voor­al veel in­flu­en­cers: stijl­goe­roes die u hoogst­waar­schijn­lijk niet kent, maar uw tie­ner­doch­ter wel, om­dat ze voor­al naam ma­ken op so­ci­a­le me­dia zo­als In­st­agram. Klan­ten kun­nen de kle­ren recht­streeks va­nop de fo­to be­stel­len, als uit een mo­de­ma­ga­zi­ne. Hun voor­keu­ren wor­den bij­ge­hou­den, zo­dat ze ge­per­so­na­li­seerd mo­de­ad­vies krij­gen.

About You wil zo voor­al de jon­ge klan­ten af­snoe­pen van zijn gro­te con­cur­rent Za­lan­do. Klan­ten die niet doel­ge­richt voor een paar snea­kers on­li­ne gaan, maar die wil­len rond­kij­ken wat er voor hen in de aan­bie­ding is en nieu­wig­he­den ont­dek­ken. Spo­ti­fy is daar­bij het gro­te voor­beeld.

Om Za­lan­do van de troon te sto­ten, is nog heel wat werk no­dig (zie ta­bel). De om­zet van Za­lan­do is bij­na 25 keer zo hoog als die van About You, het be­drijf zit al even op de beurs en draait sinds 2014 ook winst. About You daar­en­te­gen zit nog in start­up mo­dus.

Mach­tig moe­der­be­drijf

Maar wel een start­up met een ste­vi­ge rug­gen­steun, zo­als de agres­sie­ve re­cla­me­cam­pag­ne in ons land doet ver­moe­den. About You is een doch­ter­be­drijf van de Duit­se Ot­to­groep. Dat is een post­or­der­be­drijf dat al in 1949 werd op­ge­richt en ja­ren­lang via ca­ta­lo­gus­sen kle­dij ver­kocht. Het is bij­voor­beeld ook me­de­ei­ge­naar van het Fran­se Trois Suis­ses. Al in de ja­ren ne­gen­tig stort­te het zich ook op de on­li­ne markt en 60 pro­cent van de om­zet komt nu via het in­ter­net bin­nen. Niet via één groot, be­kend plat­form, maar via al­ler­lei klei­ne­re web­si­tes.

Zo slaagt het er­in de twee­de groot­ste on­li­ne ver­ko­per in Duits­land te blij­ven, voor Za­lan­do, maar wel na Ama­zon. En dat steekt. Ot­to maakt zich al een tijd­je zor­gen dat het voor­al ou­de­re klan­ten aan­spreekt en kreeg ook de kri­tiek te con­ser­va­tief en te wei­nig wend­baar te zijn. Daar moet een jong plat­form als About You iets aan ver­an­de­ren.

Dat merk je aan de stra­te­gie. Me­de­op­rich­ter Ta­rek Mül­ler, het 28­ja­ri­ge ge­zicht van het plat­form, be­na­drukt in Duit­se me­dia dat About You geen kle­ding­plat­form is, maar een tech­no­lo­gie­be­drijf dat zich toe­val­lig met kle­ren be­zig­houdt. De te­chies, en niet de mo­de­spe­ci­a­lis­ten, heb­ben het er voor het zeg­gen. De web­win­kel zet dan ook zwaar in op de ge­bruik­s­er­va­ring en steunt hard op de da­ta van zijn klan­ten, die on­ge­twij­feld ook an­de­re tak­ken van de Ot­to­groep ten goe­de zul­len ko­men.

Het maakt About You al­vast min­der kwets­baar, want het is niet voor el­ke ka­pi­taal­in­jec­tie af­han­ke­lijk van in­ves­teer­ders. Al houdt Ot­to die sinds vo­rig jaar ook niet meer bui­ten; ver­schil­len­de me­dia, waar­on­der het me­dia­be­drijf ProSie­benSat.1, stop­ten al geld in de web­win­kel.

Af­wach­ten of het voor de nieu­we Duit­se spe­ler even hard zal gaan als voor Za­lan­do.

De web­win­kel zet zwaar in op de ge­bruik­s­er­va­ring en steunt hard op de da­ta van zijn klan­ten

© about you

Be­ken­de ge­zich­ten prij­zen de kle­ding van About You aan: bo­ven Ti­a­ny Ki­ri­loff, on­der Astrid Cop­pens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.