De 23 van Mar­ti­nez

Bonds­coach Ro­ber­to Mar­ti­nez moet zijn se­lec­tie pas in mei be­kend­ma­ken. Wij ge­ven ze nu al. Ook al kan er nog veel ge­beu­ren bij de Ro­de Dui­vels voor het WK van start gaat.

De Standaard - - Sport - LUDO VANDEWALLE

BRUSSEL I Ro­ber­to Mar­ti­nez riep in de veer­tien in­ter­lands die hij tot dus­ver coach­te 36 spe­lers op. Daar­bij ook Ni­co­las Lom­baerts, Pe­dro Luis Ca­van­da, Sé­bas­tien Po­cog­noli en Tim­my Si­mons, spe­lers van wie de kan­di­da­tuur voor de 23 in Rus­land moei­lijk ern­stig is te ne­men. Dat geldt wel voor de 32 an­de­re op­ge­roe­pen spe­lers.

Sinds hij ze­ker­heid over de kwa­li­fi­ca­tie heeft, liet de bonds­coach in de de jong­ste twee wed­strij­den al wat in zijn kaar­ten kij­ken. Hij pro­beer­de din­gen uit en koos daar­bij op­val­lend voor som­mi­ge spe­lers, ter­wijl hij an­de­ren even op­val­lend links liet lig­gen. Wij ke­ken toe en pro­beer­den zijn ge­dach­ten te le­zen.

DOELMANNEN: wie wordt der­de kee­per?

Thi­baut Cour­tois en Si­mon Mig­no­let zijn bo­ven el­ke dis­cus­sie ver­he­ven. Koen Cas­teels kreeg de jong­ste vier wed­strij­den al­tijd de voor­keur als der­de kee­per. Hij is ook de num­mer één bij Wolfs­burg, ter­wijl Matz Sels in­tus­sen bij An­der­lecht op de bank zit.

Dat kan na de komst van trai­ner Hein Van­hae­ze­brou­ck in het Van­den Stock­sta­di­on wel ver­an­de­ren, maar zelfs dan lijkt Cas­teels – als hij speelt – de voor­keur weg te dra­gen.

VERDEDIGERS: per­so­neels­ge­brek

De gro­te vraag in de de­fen­sie is de be­schik­baar­heid van Vin­cent Kom­pa­ny en Tho­mas Ver­mae­len. Ze­ven maan­den voor de be­kend­ma­king van de se­lec­tie kun­nen we daar niets over voor­spel­len, net zo­als die be­schik­baar­heid ook en­ke­le we­ken voor de be­kend­ma­king wel­licht een vraag­te­ken zal zijn. Ver­mae­len moet in ja­nu­a­ri een club vin­den waar hij aan spe­len toe­komt, en Kom­pa­ny kan straks weer en­ke­le we­ken bui­ten strijd zijn.

De her­stel­de Tho­mas Fo­ket en Jor­dan Lu­kaku zijn stand­ins op de ma­ger be­zet­te flan­ken, De­dry­ck Boy­a­ta en Chris­ti­an Ka­ba­se­le moe­ten ho­pen op de on­be­schik­baar­heid van Kom­pa­ny en Ver­mae­len. Voor Bjorn En­gels, nog nooit op­ge­roe­pen door Mar­ti­nez, is het een uit­da­ging om zich in de kij­ker te spe­len bij Olym­pi­akos. Door het per­so­neels­ge­brek zijn in de ver­de­di­gen­de sec­tor nog heel wat ver­ras­sin­gen mo­ge­lijk.

MIDDENVELDERS: voor­deel voor Dendon­c­ker

Rad­ja Naing­go­lan moet ho­pen op een mi­ra­kel. Hij ligt niet in de bo­ven­ste schuif bij Mar­ti­nez, die hem nu al twee keer op rij niet se­lec­teer­de. De hoop voor de ster­spe­ler van AS Ro­ma slinkt, ze­ker om­dat nu ook Ste­ven De­four hem in de pik­or­de is voor­bij­ ge­sto­ken. De­four moet zich op dit ogen­blik ech­ter ook niet te veel il­lu­sies ma­ken. De bonds­coach ziet Le­an­der Dendon­c­ker als een zeer po­ly­va­len­te kracht, die ook als ver­de­di­ger kan spe­len. Dat voor­deel heeft De­four niet. Bo­ven­dien koos Mar­ti­nez te­gen Bosnië al snel voor Dendon­c­ker als ver­van­ger voor de ge­bles­seer­de Ma­rou­a­ne Fel­lai­ni bo­ven De­four, die noch­tans ook op de bank zat.

AANVAL: twij­fels over Ori­gi

Thor­gan Ha­zard maak­te in­druk op Mar­ti­nez, zo­wel op trai­ning als in de wed­strijd te­gen Cy­prus. Chris­ti­an Ben­te­ke speelt op dit mo­ment niet we­gens een bles­su­re en zijn club Crystal Pala­ce zit in de pro­ble­men. Toch zal hij zijn plaats wel weer ver­die­nen. De voor­bije week wees uit dat Mar­ti­nez nog al­tijd Bats­hu­ayi bo­ven Ori­gi ver­kiest. Tot twee keer toe zelfs.

Om­dat het heel on­waar­schijn­lijk is dat de bonds­coach met vier die­pe spit­sen (vijf als je de mo­ge­lijk­heid Dries Mer­tens er­bij re­kent) naar Rus­land reist, wordt het heel warm on­der de voe­ten van Ori­gi. Hij heeft wel het voor­deel dat hij bij Wolfs­burg aan meer speel­mi­nu­ten zal ko­men dan Bats­hu­ayi bij Chel­sea.

Ke­vin Mi­ral­las komt niet aan de bak bij Ever­ton. Mar­ti­nez haalt hem er wel al­tijd bij, maar hij krijgt nooit speel­mi­nu­ten.

© gmax ag­en­cy

Ook Ro­ber­to Mar­ti­nez vier­de mee na de over­win­ning te­gen Cy­prus.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.