De mo­dus ope­ran­di van Har­vey Wein­stein

Doel­be­wust lok­te Har­vey Wein­stein ja­ren­lang vrou­wen in de val, en hij wist per­fect hoe hij ze na­dien kon doen zwij­gen. ‘Zijn mo­dus ope­ran­di was een ge­stroom­lijnd pro­ce­dé.’ VALERIE DROEVEN

De Standaard - - Front Page -

‘I k weet ze­ker dat ie­der­een – ik be­doel ie­der­een – in Hol­ly­wood weet wat er ge­beurt.’ De Fran­se ac­tri­ce Em­ma de Cau­nes ge­tuigt in The New Yor­ker hoe ze in 2010 in Pa­rijs doods­ang­sten uit­stond in de ho­tel­ka­mer van Har­vey Wein­stein, ja­ren­lang een van Hol­ly­woods suc­ces­vol­ste film­pro­du­cen­ten. De Cau­nes was er om een boek op te ha­len. Ter­wijl ze een te­le­foon­tje deed, was Wein­stein on­op­ge­merkt in de dou­che ge­kro­pen. Naakt en met een erec­tie stap­te hij uit de bad­ka­mer en eis­te dat ze op bed ging lig­gen ‘zo­als ve­le vrou­wen voor haar’.

Nog geen week na­dat The New York Ti­mes een eer­ste ar­ti­kel heeft ge­pu­bli­ceerd over het grens­over­schrij­dend ge­drag van Wein­stein, komt The New Yor­ker nu met nóg for­se­re be­schul­di­gin­gen (drie ver­krach­tin­gen) en een ver­bluf­fend re­laas over de werk­wij­ze van Wein­stein. Hoe slaag­de hij er ja­ren­lang in om te blij­ven doen wat ie­der­een wist? 1. Met zijn macht

Har­vey Wein­stein is een van de be­lang­rijk­ste film­pro­du­cen­ten in Hol­ly­wood. Hij richt­te Mi­ra­max en de Wein­stein Com­pa­ny mee op, en maak­te films als The English pa­tient, Pulp fic­ti­on en Sha­ke­spe­a­re in lo­ve. Hij kan car­ri­è­res dus ma­ken en kra­ken. Zijn macht reikt bo­ven­dien ver­der dan Hol­ly­wood. Als wel­ge­stel­de de­mo­craat or­ga­ni­seer­de hij be­ne­fie­ten om geld in te za­me­len voor kies­cam­pag­nes. Dat deed hij on­der meer voor Barack Oba­ma en Hil­la­ry Clin­ton – bei­den keur­den zijn wan­ge­drag al pu­blie­ke­lijk af.

Veel slacht­of­fers heb­ben het ook over de angst om door Wein­stein ‘ver­nie­tigd te wor­den’. Als hij met zijn slacht­of­fers al­leen was, toon­de hij zich vaak uit­ge­spro­ken au­to­ri­tair en agres­sief. Als de vrou­wen seks wei­ger­den, bleef hij aan­drin­gen en dreef hij hen in het nauw. De vrou­wen ver­tel­len hoe weer­loos ze zich voel­den te­gen­

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.