GEDEELDE WAARDEN

De Standaard - - Vooraan - RUBEN MOOIJMAN

Isla­mi­ti­sche Staat heeft zijn bes­te tijd ge­had. Het lijkt een kwes­tie van tijd voor het ka­li­faat van de kaart zal zijn ge­veegd. De aan­trek­kings­kracht voor ra­di­caal­re­li­gi­eu­ze wes­ter­se jon­ge­ren is weg. Nie­mand wil deel uit­ma­ken van een or­ga­ni­sa­tie die op het punt staat in de pan ge­hakt te wor­den.

Toch zou het voor­ba­rig zijn om daar­over vic­to­rie te kraai­en. De waar­schijn­lij­ke ne­der­laag van IS be­te­kent niet dat het ge­vaar van re­li­gi­eus fa­na­tis­me ver­dwe­nen is. Het wordt on­zicht­baar­der. Het ka­li­faat kun­nen we over­win­nen, maar het bij­be­ho­ren­de ge­dach­te­goed is een veel taai­e­re te­gen­stan­der.

Net daar­om zijn de er­va­rin­gen van de Ant­werp­se dera­di­ca­li­se­rings­des­kun­di­ge Ka­rin He­re­mans zo be­lang­rijk. Op wat ra­di­ca­li­se­ring is, hoe die ver­oor­zaakt wordt, en wat het ant­woord van de sa­men­le­ving er­op moet zijn, heb­ben wei­ni­gen een be­ter zicht dan zij. De kern van haar dis­cours heeft ze sa­men­ge­vat in de on­der­ti­tel van haar boek: ‘gedeelde waarden voor de sa­men­le­ving’. Mos­lims en niet­mos­lims heb­ben meer met el­kaar ge­meen dan dat ze van el­kaar ver­schil­len. De wil om in een pret­ti­ge sa­men­le­ving te le­ven, bij­voor­beeld, zon­der dis­cri­mi­na­tie en voor­oor­de­len, met res­pect voor al­le le­vens­be­schou­win­gen en over­tui­gin­gen.

‘De voe­dings­bo­dem voor de ra­di­ca­li­se­ring is het ra­cis­me, de ach­ter­stel­ling’, zegt He­re­mans in een in­ter­view met de­ze krant. Ze is niet de eer­ste die dat vast­stelt, maar nog lang niet ie­der­een in Bel­gië is er­van over­tuigd dat het ook zo is. ‘De re­ge­ring is door­ge­sla­gen naar vei­lig­heid, heeft te wei­nig in­ge­zet op so­ci­aal weef­sel’, is een an­de­re vast­stel­ling.

Met zijn re­ge­rings­ver­kla­ring leek pre­mier Char­les Mi­chel haar woor­den de­ze week al­leen maar te be­ves­ti­gen. De re­ge­rings­lei­der pak­te uit met dui­zend ex­tra agen­ten. Maar dat ner­gens in Eu­ro­pa zo wei­nig al­loch­to­nen aan het werk zijn als in Bel­gië, is voor zijn ploeg nau­we­lijks een pri­o­ri­teit. Het aan­pak­ken van dis­cri­mi­na­tie op de huur­ en ar­beids­markt even­min, ge­tui­ge de open­ba­re te­recht­wij­zin­gen die Unia voor de kie­zen kreeg. In Vlaan­de­ren is het al niet an­ders. De re­ge­ring is er te­gen prak­tijk­tests en wei­gert mos­kee­ën te er­ken­nen. ‘Po­li­ti­ci le­ve­ren, soms met de bes­te be­doe­lin­gen, brand­stof voor po­la­ri­se­ring en drij­ven de groe­pen uit el­kaar’, al­dus He­re­mans.

De Ant­werp­se was ac­tief bin­nen ach­ter­een­vol­gens de SP.A en Open VLD. Een her­nieuwd po­li­tiek en­ga­ge­ment zit er op kor­te ter­mijn niet in. Jam­mer.

Het ka­li­faat kun­nen we over­win­nen, maar het bij­be­ho­ren­de ge­dach­te­goed is een veel taai­e­re te­gen­stan­der

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.