De ‘top­trans­fer’ die past voor de rol van ex­cuus­truus

De Standaard - - Vooraan - VAN ONZE REDACTRICE MARJAN JUSTAERT

Po­li­tie­com­mis­sa­ris Jin­nih Beels (40), die vo­rig jaar de Ant­werp­se po­li­tie­bu­reaus in­ruil­de voor een job als di­ver­si­teits­ma­na­ger in de po­li­tie­zo­ne Me­che­lenWil­le­broek, zou haar co­me­back ma­ken in ’t Stad om er als wit ko­nijn met een kleur­tje de twee­de plaats te be­zet­ten op de lijst van het Bond­ge­noot­schap.

BRUSSEL I Dat ze mid­den sep­tem­ber nog op­dook om een work­shop te lei­den op de Zo­mer­uni­ver­si­teit van de SP.A Ant­wer­pen, zou nog toe­val kun­nen zijn ge­weest. Per slot van re­ke­ning klust po­li­tie­com­mis­sa­ris Jin­nih Beels al een tijd­je bij als spre­ker over the­ma’s als di­ver­si­teit en eth­nic pro­fi­ling. Maar nu zou er wel de­ge­lijk spra­ke zijn van een po­li­tie­ke link. Beels wordt ge­noemd als ‘wit ko­nijn’ bin­nen de rood­groe­ne sa­men­wer­king. De cri­mi­no­lo­ge zou als on­af­han­ke­lij­ke op de twee­de plaats staan. Geen van de be­trok­ken par­tij­en was gis­te­ren be­reik­baar.

De 40­ja­ri­ge Beels – die ove­ri­gens in Ant­wer­pen noch in Me­che­len woont maar een Kem­pen­doch­ter is met half­In­di­sche roots – was in 2003 de al­ler­eer­ste vrou­we­lij­ke com­mis­sa­ris met een an­de­re huids­kleur in de Koe­ken­stad. Als al­loch­to­ne vrouw moest ze niet twee maar drie keer zo hard haar best doen om zich te be­wij­zen, ver­telt ze dik­wijls. Na en­ke­le ja­ren bij het wijk­team in Ho­boken kwam ze aan het hoofd van de cel di­ver­si­teit bij de Lo­ka­le Po­li­tie Ant­wer­pen. One­nig­heid met korps­chef Ser­ge Muy­ters leid­de tot een over­plaat­sing naar de moei­lij­ke zo­ne Noord en de Ant­werp­se be­mid­de­lings­teams.

In 2016 volg­de een te­le­foon­tje uit Me­che­len. ‘Ik ben niet on­mid­del­lijk op het aan­bod in­ge­gaan’, ver­klap­te ze la­ter in Knack. ‘Ik wil­de niet de ex­cuus­truus zijn, in die val zou ik niet nog eens trap­pen.’ Na een lang ge­sprek hap­te ze toe. Een ‘top­trans­fer’, al­dus de Me­chel­se korps­chef Yves Bo­gaerts.

Maar de inkt van haar con­tract was am­per droog of Beels werd al ge­con­fron­teerd met een min­der warm ont­haal: een ra­cis­ti­sche fo­to­mon­ta­ge over de po­li­tie­com­mis­sa­ris lek­te uit. De da­der, een col­le­ga, werd ge­schorst. De waar­di­ge ma­nier waar­op Beels met het in­ci­dent om­ging, viel op. On­der an­de­ren de Ant­werp­se SP.A­voor­man Tom Meeuws nam het toen voor haar op.

Net als in Ant­wer­pen spant Jin­nih Beels zich ook in Me­che­len in om het hoofd­za­ke­lijk wit­te en man­ne­lij­ke korps te trans­for­me­ren in een re­pre­sen­ta­tief team. In het voor­jaar werd ze voor­ge­steld als een van de ge­zich­ten van ‘The For­ce’, een flit­sen­de cam­pag­ne om jon­ge­ren aan te trek­ken. ‘Af­ge­ra­den’

Jin­nih Beels is niet de eer­ste com­mis­sa­ris die haar kans waagt in de Ant­werp­se po­li­tiek. Be­ken­de voor­gan­gers zijn Bart De­bie (Vlaams Be­lang) en Ed­dy Ba­ele­mans (Open VLD), die in 2012 een gooi deed naar een sche­pen­post. He­laas, hij raak­te niet ver­ko­zen – net als de an­de­re nieuw­ko­mer op de Ant­werp­se lijst, school­di­rec­tri­ce Ka­rin He­re­mans. ‘Ik ken Jin­nih en ze le­vert fan­tas­tisch werk in Me­che­len’, re­a­geert die laat­ste. ‘Mocht ze mij om ad­vies ge­vraagd heb­ben, ik zou haar af­ge­ra­den heb­ben om in de po­li­tiek te gaan.’

De Me­chel­se bur­ge­mees­ter Bart So­mers (Open VLD) blijft neu­traal over haar po­li­tie­ke am­bi­ties. ‘We le­ven in een de­mo­cra­ti­sche rechts­staat waar­in ie­der­een het recht heeft om zich po­li­tiek te en­ga­ge­ren. In het po­li­tie­sta­tuut zijn daar­over re­gels vast­ge­legd en die wor­den na­tuur­lijk cor­rect ge­volgd.’

Beels is ge­huwd en heeft een zoon van 10. Haar echt­ge­noot is ook po­li­tie­amb­te­naar.

‘Als al­loch­to­ne vrouw heb ik niet twee maar drie keer zo hard mijn best moe­ten doen om me te be­wij­zen’ JIN­NIH BEELS in het ver­le­den, bij ver­schil­len­de ge­le­gen­he­den

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.