ZETJE

De Standaard - - Vooraan -

Sinds het No­bel­prijs­win­nen­de woord nud­ging in mijn week kwam, voel ik wan­trou­wen. Wel­ke be­slis­sing ben ik hier al­weer niet zelf­stan­dig aan het ne­men? Wie doet mij nu wat kie­zen? Waar­om drink ik frui­ti­ge Fran­se wijn, wou ik dan geen krui­di­ge Duit­ser? Had ik ook die blau­we broek ge­kocht als hij niet de al­ler­laat­ste leek te zijn?

Nud­ging. Men­sen ‘een zetje ge­ven’. Ze iets doen doen en doen den­ken dat ze dat uit ei­gen be­we­ging de­den. Eco­noom Ri­chard Tha­ler kwam tot zijn roem­vol­le tech­niek van stie­kem stu­ren dank­zij een be­paald in­zicht. Dat is: dat de mens va­ker met zijn ge­voel kiest dan met zijn ver­stand. Dat wij voort­du­rend de ge­vol­gen le­ven van onze ‘ge­li­mi­teer­de ra­ti­o­na­li­teit’. Troos­ten­de win­nen­de in­zich­ten. In an­de­re we­ten­schap­pen wa­ren ze daar dan al veel lan­ger ach­ter, in de eco­no­mie werd het zo­als steeds pas echt per­ti­nent. Want winst­ge­vend.

Over­al ver­moed ik nu nud­ging. Niet al­leen als con­su­ment. Want wat heb ik als mens de­ze week al soe­ve­rein be­slist? Dit jaar? Dit le­ven? Héb ik ooit zelf be­slis­sin­gen ge­no­men? Of heb ik ze an­de­ren la­ten ne­men? Of zich­zelf? Waar­voor heb ik ooit echt in ra­ti­o­ne­le vast­be­ra­den­heid ge­ko­zen? Een zorg­wek­ken­de denk

oe­fe­ning. ‘I can’t even say I ma­de my own mista­kes’, schreef ooit die an­de­re No­bel­prijs­win­naar Ka­zuo Is­hi­gu­ro. Dat nog wel, denk ik.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.