Jan Van­den­hou­we gaat Ope­ra Vlaan­de­ren lei­den

De Standaard - - Vooraan - GEERT VAN DER SPEETEN

‘Ope­ra en dans die ver­smel­ten tot nieu­we vor­men: het ge­beurt te wei­nig’

Jan Van­den­hou­we, die van­af 2019 Ope­ra Vlaan­de­ren leidt, be­gint aan het leg­gen van zijn eer­ste puz­zels. ‘Ik ge­loof sterk in meng­vor­men met dans, the­a­ter en beel­den­de kunst.’

Jan Van­den­hou­we is blij te kun­nen be­schik­ken over een koor en or­kest op top­ni­veau, zegt hij. ‘Het ap­pa­raat is ge­zond, de fu­sie met het bal­let valt stil­aan in de plooi. En de for­mu­le om Ant­wer­pen en Gent te be­spe­len heeft haar flexi­bi­li­teit be­we­zen.’

Ook over het ope­ra­pu­bliek in Bel­gië kan hij al­leen op­ge­to­gen zijn. ‘We heb­ben een open en gre­tig pu­bliek. Het zou tra­di­ti­o­ne­le of mu­se­a­le re­gies niet meer pik­ken. Gerard Mor­tier heeft tij­dens zijn ja­ren in De Munt een ba­sis ge­legd waar onze ope­ra­hui­zen op ver­der bou­wen.’

Dat de naam al snel valt in een ge­sprek met de kers­vers aan­ge­stel­de ope­ra­di­rec­teur, die in 2019 Aviel Cahn op­volgt, hoeft niet te ver­won­de­ren. Jan Van­den­hou­we (1979) werk­te tus­sen 2004 en 2009 als Mor­tiers per­soon­lij­ke as­sis­tent bij de ope­ra van Pa­rijs. Eerst was hij ac­tief als ope­ra­re­cen­sent voor de­ze krant. Wel­ke kne­pen van het vak leer­de Mor­tier u?

‘Dat het werk pas be­gint als ti­tel, re­gis­seur en di­ri­gent ge­ko­zen zijn. Ana­ly­se en dis­cus­sie moe­ten het dan ver­der aan­scher­pen. Hoe Mor­tier elk as­pect van een pro­duc­tie pro­fes­si­o­neel aan­pak­te: ik was on­der de in­druk van zijn pro­fes­si­o­na­lis­me. Ver­der toon­de hij een gro­te open­heid voor nieu­we din­gen. Ex­pe­ri­men­teer­vreug­de was hem ei­gen. En hij was een straf­fe com­mu­ni­ca­tor, die zijn pro­duc­ties ver­de­dig­de en niet te be­roerd was om het pu­bliek per­soon­lijk in te wij­den.’ Wordt ex­pe­ri­ment een van de pij­lers van uw pro­gram­ma­tie? ‘Ik vind het voor­al fas­ci­ne­rend om de

unie­ke struc­tuur van het huis uit te spe­len. De syn­er­gie van ope­ra en bal­let kan een in­stru­ment wor­den. Ope­ra en dans die ver­smel­ten tot nieu­we vor­men, ge­ba­seerd op be­staand re­per­toi­re: het ge­beurt te wei­nig. Als Ivo Van Ho­ve Sha­ke­spe­a­re be­werkt tot een nieuw the­a­ter­stuk, stelt nie­mand zich daar vra­gen over.’ En het gro­te re­per­toi­re?

‘Van de sleu­tel­wer­ken van Mo­zart tot Ri­chard St­rauss moet je je voor­al af­vra­gen hoe ze als le­vend the­a­ter te bren­gen.’

‘Leu­nend op dans, per­for­man­ce of beel­den­de kunst, bij­voor­beeld. Als ope­ra aan­slaat bij een pu­bliek van niet­ken­ners, heeft dat vaak met de in­put van he­den­daag­se kunst­vor­men te ma­ken. Ope­ra mag geen af­ge­zon­derd uni­ver­sum zijn. Hoe vi­deo­ma­ker Bill Vi­o­la Tris­tan und Isol­de om­zet­te tot he­den­daag­se Ge­samt­kunst en daar­bij Wag­ner trouw bleef, was een groot mo­ment. Nu wordt het in­te­res­sant om op zoek te gaan naar een nieu­we ge­ne­ra­tie ma­kers.’

‘Daar­naast vind ik de wei­nig uit­ge­voer­de wer­ken uit de 20ste eeuw be­lang­rijk. Ze zijn een scha­kel naar de he­den­daag­se cre­a­tie. Op ver­ge­ten pa­rels uit de 19de eeuw ben ik zelf min­der tuk – de ge­schie­de­nis heeft nu een­maal haar keu­zes ge­maakt.’ Een dra­ma­turg stapt bin­nen­kort een groot huis met 380 per­so­neels­le­den bin­nen. Hoe valt dat mee?

‘Ik heb veel ge­leerd uit vo­ri­ge fa­ses. In Pa­rijs: hoe je met pers, pu­bliek of vak­bon­den om­gaat in een moei­lijk huis. Bij Con­cert­ge­bouw Brug­ge: hoe je on­der­han­delt en plant. Bij de Ruhr­t­ri­ën­na­le on­der Johan Si­mons: hoe je pro­gram­ma’s sa­men­stelt.’

‘Ope­ra Vlaan­de­ren biedt weer een an­de­re, nog jon­ge struc­tuur: al­ge­meen di­rec­teur Bart Van der Roost wordt ge­flan­keerd door ar­tis­tie­ke lei­ders Si­di Lar­bi Cher­ka­o­ui en me­zelf. Het vraagt een open com­mu­ni­ca­tie, en daar lig­gen al­le kaar­ten goed voor.’

‘Als ope­ra aan­slaat bij een pu­bliek van niet­ken­ners, heeft dat vaak met de in­put van he­den­daag­se kunst­vor­men te ma­ken’ JAN VAN­DEN­HOU­WE

© Fred De­brock

Jan Van­den­hou­we is min­der tuk op ver­ge­ten pa­rels uit de 19de eeuw: ‘De ge­schie­de­nis heeft haar keu­zes ge­maakt.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.