Geen ster­ren­maal maar brui­ne brij

De Standaard - - Binnenland -

Schrij­nen­de ta­fe­re­len in com­mer­ci­ë­le rust­hui­zen wa­ren gis­te­ren te zien in een re­por­ta­ge van het VRT­pro­gram­ma Pa­no. Mi­nis­ter van Wel­zijn Jo Van­deur­zen (CD&V) roept de sec­tor op het mat­je.

BRUSSEL I Gro­te luxe, in­clu­sief bin­nen­zwem­bad. Per­so­neel dat al­tijd klaarstaat. Heer­lij­ke me­nu’s, be­dacht door ster­ren­chefs. In re­cla­mes lijkt een ver­blijf in een com­mer­ci­eel rust­huis wel een ja­ren­lan­ge va­kan­tie. ‘He­laas is de re­a­li­teit an­ders’, zegt jour­na­lis­te Lina Nasser. Zij werk­te van april tot au­gus­tus un­der­co­ver als vrij­wil­lig­ster in ze­ven pri­va­te woon­zorg­cen­tra.

Een groot pijn­punt is de voe­ding. Nasser: ‘De heer­lij­ke me­nu’s uit de spot­jes zijn in de prak­tijk goed­ko­pe, brui­ne brij. Tus­sen het di­ner en ont­bijt krij­gen be­wo­ners bo­ven­dien vijf­tien uur lang niets te eten. Ou­de­ren die niet meer zelf kon­den eten, kre­gen daar geen hulp bij.’ Het ge­volg is dat be­jaar­den on­der­voed ra­ken. Soms zijn wel acht op de tien be­wo­ners on­der­voed, ont­dek­te huis­arts Marc Huy­len­broeck in een Brus­sels rust­huis. ‘Bij on­der­voe­ding krij­gen be­jaar­den voe­dings­sup­ple­men­ten’, zegt Nasser. ‘Ten­min­ste, als ze daar­voor be­ta­len. Com­mer­ci­ë­le cen­tra ver­die­nen geld met een pro­bleem dat ze zelf cre­ë­ren.’ Winst­be­jag

De re­por­ta­ge van het VRT­pro­gram­ma Pa­no doet de dis­cus­sie weer op­laai­en over de uit­be­ste­ding van de op­vang van ou­de­ren aan pri­va­te on­der­ne­min­gen. Van de 809 woon­zorg­cen­tra in Vlaan­de­ren zijn er 138 in han­den van een be­drijf, vaak gro­te groe­pen zo­als Ar­mo­nea of Or­pea. Uit on­der­zoek van Bel­fi­us blijkt dat com­mer­ci­ë­le rust­hui­zen ge­mid­deld min­der per­so­neel aan­wer­ven dan cen­tra uit­ge­baat door een OCMW of vzw. Toch ligt de dag­prijs in com­mer­ci­ë­le cen­tra ho­ger: ge­mid­deld 59 eu­ro (op­lo­pend tot 250) in plaats van 52 of 54 eu­ro. Nog min­der per­so­neel is on­ver­ant­woord, zegt Nasser. ‘Ik heb ge­zien dat één per­soon in twee uur tijd tien men­sen moest was­sen, aan­kle­den, ver­zor­gen en ont­bijt ge­ven.’ Een praat­je slaan met de be­wo­ners, of een wan­de­ling is er dan ze­ker niet bij. ‘De iso­la­tie is zo groot, dat som­mi­ge be­jaar­den lie­ver zou­den ster­ven.’

Mi­nis­ter van Wel­zijn Jo Van­deur­zen (CD&V) be­seft dat er een pro­bleem is. In een re­ac­tie op de re­por­ta­ge laat hij we­ten dat hij met de sec­tor wil sa­men­zit­ten. Van­deur­zen eist ga­ran­ties dat er in al­le Vlaam­se rust­hui­zen even­veel aan­dacht is voor de le­vens­kwa­li­teit van ou­de­ren. ‘Winst­be­jag mag daar­op nooit pri­me­ren.’ (jma)

‘In twee uur tijd moesten

tien men­sen ge­was­sen, aan­ge­kleed, ver­zorgd en ge­voed wor­den’ LINA NASSER Jour­na­lis­te

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.