DE ZAAK­KAZACHGATE: OP ZOEK NAAR RO­GER, ‘HET KRAPUUL’ EN ‘HET KLEI­NE VENTJE’

Zijn er nog an­de­re men­sen be­trok­ken in het Ka­zach­ga­te­ver­haal dan die­ge­nen die we tot nu toe ken­nen? Een reeks te­le­foon­ge­sprek­ken die de speur­ders in no­vem­ber 2016 af­luis­ter­den in de en­tou­ra­ge van prin­ses Léa van Bel­gië, en die De Stan­daard, Le Vif en Le S

De Standaard - - FRONT PAGE - VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR MARK EECKHAUT M.M.V. ALAIN LALLEMAND (LE SOIR) EN THIERRY DENOEL (LE VIF)

Het lijkt al een tijd­je wind­stil in de zaak­Kazachgate. Pa­tokh Cho­diev zelf stuur­de gis­te­ren, zo­als ge­vreesd, zijn kat naar de par­le­men­tai­re com­mis­sie die on­der­zoekt hoe de wet op de ver­ruim­de min­ne­lij­ke schik­king tot stand kwam. De com­mis­sie werkt on­der­tus­sen aan haar eind­con­clu­sies. Maar het ge­rech­te­lijk on­der­zoek naar mo­ge­lij­ke cor­rup­tie bij het tot stand ko­men van de wet is nog al­tijd in vol­le gang.

Een spe­ci­aal plaats­je in dat on­der­zoek is in­tus­sen voor­be­hou­den aan de Brus­sel­se ad­vo­caat­ge­ne­raal Je­anFran­çois God­bil­le. Die was op het par­ket­ge­ne­raal niet recht­streeks be­trok­ken bij het af­slui­ten van de min­ne­lij­ke schik­king met Cho­diev in 2011. Het was zijn col­le­ga Patrick De Wolf die toen de on­der­han­de­lin­gen voer­de. Maar God­bil­le stond in die

tijd wel aan het hoofd van de fi­nan­ci­ë­le sec­tie van het Brus­sel­se par­ket­ge­ne­raal, waar de schik­king werd af­ge­slo­ten.

God­bil­le raak­te in ja­nu­a­ri van dit jaar in op­spraak toen bleek dat de Ami­tié et Fra­ter­ni­té Scouts (AFS), de niet er­ken­de scouts­or­ga­ni­sa­tie waar­van hij de be­zie­ler is, in 2012 een gift van 25.000 eu­ro had ge­kre­gen – geld dat meer dan waar­schijn­lijk van Cho­diev af­kom­stig is. Te­gen God­bil­le loopt op dit mo­ment een cor­rup­tie­on­der­zoek.

De 25.000 eu­ro kwam via de HSBC­re­ke­ning van de Fran­se ad­vo­ca­te Ca­ther­i­ne De­goul, de ad­vo­ca­te van Cho­diev. Eerst ging het be­drag zon­der eni­ge me­de­de­ling over op de re­ke­ning van het Lief­da­dig­heids­fonds Prins en prin­ses Alexan­der van Bel­gië. Van daar­uit ver­huis­de het naar AFS. Zo­wel prin­ses Léa als ad­vo­caat­ge­ne­raal God­bil­le ver­ze­ker­de de speur­ders de af­ge­lo­pen maan­den dat zij al­tijd ge­dacht had­den dat het geld van de diep­re­li­gi­eu­ze ‘Or­de van Mal­ta’ kwam. Want, al­dus Léa en God­bil­le, dat had Ar­mand De Decker, de tus­sen­per­soon in de he­le af­fai­re, hen ver­ze­kerd. Jeans­mag­naat Pier­re Sa­lik

Maar een reeks te­le­foon­ge­sprek­ken uit het ge­rech­te­lijk dos­sier, dat

De Stan­daard, Le Vif en Le Soir in­ke­ken, werpt een vreemd licht op de he­le zaak. Het hoofd­per­so­na­ge in die ge­sprek­ken is de Brus­sel­se voor­ma­li­ge jeans­mag­naat Pier­re Sa­lik, die in­tus­sen in Mo­na­co woont. Op 19 en 20 no­vem­ber 2016 werd Sa­liks te­le­foon af­ge­luis­terd op vraag van de Brus­sel­se on­der­zoeks­rech­ter Mi­chel Clai­se.

De re­den daar­voor was sim­pel: de speur­ders wil­den we­ten waar Sa­lik was, want op 21 no­vem­ber zou hij wor­den op­ge­pakt we­gens zijn be­trok­ken­heid bij een cor­rup­tie­zaak, waar­bij een Mo­ne­ga­s­ki­sche po­li­tie­agent een han­del in val­se pa­pie­ren dreef. Dat wist Sa­lik ui­ter­aard niet toen hij op 19 en 20 no­vem­ber met zijn af­ge­luis­ter­de te­le­foon een reeks ge­sprek­ken voer­de. En die had­den niets te ma­ken met zijn ei­gen ge­rech­te­lij­ke pro­ble­men, maar al­les met Kazachgate.

Sa­lik had een goeie re­den om in Kazachgate ge­ïn­te­res­seerd te zijn. Hij was een goe­de vriend van wij­len prins Alexan­der en is dat van­daag nog al­tijd van diens echt­ge­no­te, prin­ses Léa Wol­man. Een paar da­gen voor 19 no­vem­ber was in de pers uit­ge­lekt dat de stich­ting van prin­ses Léa geld had ge­kre­gen dat meer dan waar­schijn­lijk van Cho­diev kwam. Op 19 en 20 no­vem­ber sprak Sa­lik te­le­fo­nisch zo­wel met Léa zelf als met ad­vo­caat Oli­vier B. over de Kazachgate­af­fai­re.

In die ge­sprek­ken ver­tel­den voor­al Sa­lik en de ad­vo­caat en­ke­le vreem­de din­gen.

Ad­vo­caat Oli­vier B.: ‘De jour­na­lis­ten ken­nen nog niet al­le na­men, Pier­re. Er zijn er nog.’

Sa­lik: ‘Ja, er zijn er nog. Er is de tus­sen­komst van “het krapuul” ge­weest bij het klei­ne ventje dat we ken­nen. Dat zijn geen fa­bel­tjes.’

Ad­vo­caat Oli­vier B.: ‘We gaan dit niet over de te­le­foon be­spre­ken, Pier­re.’

Sa­lik: ‘Als Ro­ger Léa nu eens zou ont­moe­ten en uit­leg zou ge­ven, Oli­vier? En daar­na moet ze ge­woon de waar­heid zeg­gen. Dat ze slacht­of­fer is ge­weest van haar ei­gen goed­heid. En dat ze een brief heeft ge­schre­ven naar God­bil­le.’ In een vol­gend ge­sprek zegt Sa

lik aan Oli­vier B. ‘We moe­ten Ro­ger zo snel mo­ge­lijk zien. En we mo­gen niets zeg­gen over Fran­çoi­se. (…) We had­den dit ge­woon veel be­ter moe­ten voor­be­rei­den.’

Voor de speur­ders die het on­der­zoek voer­den naar de (Mo­ne­ga­s­ki­sche) cor­rup­tie van Sa­lik, vorm­den de na­men uit het te­le­foon­ge­sprek tus­sen Sa­lik en Oli­vier B. in no­vem­ber 2016 een groot mys­te­rie. Maar dat er een link be­stond met Kazachgate, was hen snel dui­de­lijk. Léa en God­bil­le zwe­gen

Om­dat ook de naam van de Brus­sel­se ad­vo­caat­ge­ne­raal Jean­Fran­çois God­bil­le viel in de af­ge­luis­ter­de ge­sprek­ken, werd het Ka­zach­ga­te­on­der­zoek on­mid­del­lijk van Brussel naar Ber­gen ver­plaatst, om de schijn van par­tij­dig­heid te ver­mij­den. De speur­ders daar pro­be­ren nu te ach­ter­ha­len wie de mys­te­ri­eu­ze Ro­ger, Fran­çoi­se, ‘het krapuul’ en ‘het klei­ne ventje’ uit het te­le­foon­ge­sprek zijn. En wat ie­ders rol is bij de stor­ting van de 25.000 eu­ro door Cho­die­vs ad­vo­ca­te ten gunste van prin­ ses Léa en de AFS­scouts van Je­anFran­çois God­bil­le.

Ove­ri­gens is er nog iets vreemds aan de hand met de stor­ting uit 2012. Aan het eind van de zo­mer van 2015 raak­te Jean­Fran­çois God­bil­le er­van over­tuigd – zo ver­tel­de hij af­ge­lo­pen zo­mer zelf aan de com­mis­sie­Kazachgate – dat het geld dat hij voor zijn scouts kreeg, dan toch niet van de Or­de van Mal­ta kwam. Die be­zorgd­heid om de her­komst van het geld, deel­de hij in sep­tem­ber 2015 met prin­ses Léa. Waar­om God­bil­le zich plots zor­gen be­gon te ma­ken en wie hem even­tu­eel had ver­wit­tigd, zei hij er niet bij.

Maar Léa en God­bil­le be­gon­nen in de we­ken daar­na wel aan een in­ten­se brief­wis­se­ling. Léa vroeg God­bil­le in een hand­ge­schre­ven brief hoe het kwam ‘dat hij plots dacht dat het geld toch niet van de Or­de van Mal­ta zou zijn ge­ko­men’. God­bil­le ant­woord­de op 30 sep­tem­ber dat ‘Léa zich geen zor­gen moest ma­ken en dat al­les in or­de was’, want ‘dat hij langs ge­weest was bij Ar­mand De Decker en dat die hem had ver­ze­kerd dat het geld er was ge­ko­men op wens van de Or­de van Mal­ta en dat er geen re­den was tot on­ge­rust­heid’.

Geen van bei­den stap­te toen naar de po­li­tie om te mel­den dat ze be­zorgd wa­ren over de her­komst van het geld. In­te­gen­deel zelfs. Toen prin­ses Léa op 29 fe­bru­a­ri 2016 kort werd on­der­vraagd door de po­li­tie in de zaak­Kazachgate, zweeg ze nog al­tijd. Ze zei al­leen dat het geld dat in ja­nu­a­ri 2012 op de re­ke­ning van haar lief­da­dig­heids­fonds werd ge­stort, van de ‘Or­de van Mal­ta’ kwam. Ze zei niet dat het naar de AFS­scouts van Jean­Fran­çis God­bil­le was ge­gaan. Ze ver­meld­de ook niet aan de speur­ders dat zo­wel zij als God­bil­le in 2015 ern­sti­ge twij­fels had over de her­komst van het geld. Ook ad­vo­caat­ge­ne­raal Jean­Fran­cois God­bil­le – noch­tans een emi­nent lid van jus­ti­tie – stap­te in 2015 op geen en­kel mo­ment naar jus­ti­tie of de po­li­tie met zijn vrees dat het geld voor zijn scouts van Cho­diev zou ko­men.

Pas na­dat de speur­ders ken­nis had­den ge­kre­gen van de Sa­lik­ta­pes, werd de exac­te rol van God­bil­le en zijn scouts dui­de­lijk. En nu zit Je­anFran­çois God­bil­le dus zelf in de Kazachgate­storm.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.