LAAT EU­RO­PA ZICH CHANTEREN DOOR MONSANTO?

De Standaard - - VOORAAN -

Er zijn vol­doen­de ar­gu­men­ten om het voor­zorgs­prin­ci­pe in te roe­pen

De Eu­ro­pe­se lid­sta­ten moe­ten van­daag be­slis­sen of ze de in­du­strie de ko­men­de ja­ren op­nieuw een ver­gun­ning ge­ven voor de on­kruid­ver­del­ger gly­fo­saat. De lob­by­ma­chi­nes langs bei­de kan­ten, bij voor­ en te­gen­stan­ders, draai­en al maan­den, zelfs ja­ren, op vol­le toe­ren. Met dat ver­schil dat de voor­stan­ders, voor­na­me­lijk de in­du­strie, veel meer mid­de­len heb­ben om de strijd hard te voe­ren.

We zit­ten met een mul­ti­na­ti­o­nal die de­cen­nia­lang al­les uit de kast heeft ge­haald om we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek rond gly­fo­saat te ma­ni­pu­le­ren. Aan ghost­wri­ting heeft ge­daan en ge­pro­beerd heeft om ho­ge amb­te­na­ren te be­ïn­vloe­den en on­af­han­ke­lij­ke we­ten­schap­pers in dis­kre­diet te bren­gen. De Monsanto­pa­pers, de in­ter­ne e­mails van het be­drijf die door een Ame­ri­kaan­se rech­ter open­baar zijn ge­maakt, to­nen dat ten over­vloe­de aan. We zit­ten met een Eu­ro­pees Voed­sel­agent­schap dat zich voor zijn ad­vies over gly­fo­saat ba­seert op we­ten­schap­pe­lij­ke stu­dies die door de in­du­strie zelf zijn aan­ge­le­verd en die ge­heim zijn om­dat ze an­ders de pri­va­cy van die be­drij­ven schen­den.

En we zit­ten met een troe­bel de­bat, dat voort­du­rend gaat over de vraag of gly­fo­saat al of niet kan­ker­ver­wek­kend is. Het staat wel on­om­sto­te­lijk vast dat gly­fo­saat scha­de ver­oor­zaakt aan het mi­li­eu, de bi­o­di­ver­si­teit en de mens. Het Eu­ro­pees Agent­schap voor che­mi­sche stof­fen oor­deel­de bij­voor­beeld dat gly­fo­saat ern­sti­ge oog­let­sels kan ver­oor­za­ken en gif­tig is voor le­ven in het wa­ter. Dat zijn vol­doen­de ar­gu­men­ten om het voor­zorgs­prin­ci­pe in te roe­pen en het pro­duct te ver­bie­den.

Het ar­gu­ment van de land­bouw­lob­by dat er voor gly­fo­saat geen al­ter­na­tie­ven zijn, slaat trou­wens ner­gens op. Die zijn er wel de­ge­lijk. Ja­ren ge­le­den werd ook ge­zegd dat er geen al­ter­na­tief was voor fos­sie­le brand­stof. Ver­an­de­ring wekt al­tijd weer­stand op, dat is ei­gen aan de mens.

De vraag is hoe moe­dig de lid­sta­ten dur­ven te zijn. Zul­len ze be­zwij­ken voor de chan­ta­ge van Monsanto, dat dreigt met een scha­de­claim van een mil­jard eu­ro per jaar als er een ver­bod komt? Over de po­li­tie­ke par­tij­en heen is de te­gen­stand te­gen een ver­len­ging groot. Dat be­wees de stem­ming in het Eu­ro­pees Par­le­ment. Maar de lid­sta­ten zijn blijk­baar moei­lijk te ver­mur­wen.

De ver­wach­ting is dat de lid­sta­ten de ver­gun­ning toch zul­len ver­len­gen, met twee of drie jaar. Maar dan be­gint de dis­cus­sie van voor af aan. Zo­lang Eu­ro­pa niet in­stemt met een uit­fa­se­ring, waar­bij het dui­de­lijk is dat gly­fo­saat bin­nen een re­de­lij­ke ter­mijn to­taal ver­bo­den wordt, staan we ner­gens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.