Een vlees­in­du­strie vrij van die­ren­leed is een il­lu­sie, zegt Benoit Van den Broeck. Haar on­der­uit­ha­len rest als eni­ge op­tie. ‘De kern van het pro­bleem is dat de vraag naar vlees te groot is. Zo­lang dat niet ver­an­dert, blijft het die­ren­leed be­staan.’

De Standaard - - Politiek -

graag zien, het schoen­tje knelt wan­neer men­sen hun ge­drag daar­op moe­ten af­stem­men. Ze ma­ken zich blaas­jes wijs om hun vlees­con­sump­tie te recht­vaar­di­gen: “die­ren heb­ben geen ge­voe­lens”, bij­voor­beeld, of “de over­heid con­tro­leert, dus al­les zal wel oké zijn”. Cog­ni­tie­ve dis­so­nan­tie, heet dat.’

‘De in­du­strie en ook de po­li­tiek. Maar de con­su­ment is de cru­ci­a­le scha­kel. Hij moet keu­zes ma­ken. Over­heid en in­du­strie zul­len pas ver­an­de­ren, na­dat hij zich heeft aan­ge­past.’

‘Nee, want heel veel pro­ble­men zijn daar in­he­rent mee ver­bon­den. De vlees­in­du­strie heeft ons dat na een vo­ri­ge ac­tie zelf ge­zegd: dat de schaal­ver­gro­ting en de snel­heid van de pro­duc­tie on­ver­mij­de­lijk ge­vol­gen heb­ben voor het die­ren­wel­zijn. Met an­de­re woor­den: de kern van het pro­bleem is dat de vraag naar vlees te groot is. Zo­lang dat niet ver­an­dert, blijft het die­ren­leed be­staan.’

‘Want ge­lo­ven dat dit ge­stopt kan wor­den met meer con­tro­le en in­spec­tie, is een il­lu­sie waar we van­af moe­ten. Er zijn dui­zen­den land­bouw­be­drij­ven in Vlaan­de­ren. Na­tuur­lijk is het on­mo­ge­lijk om die al­le­maal te con­tro­le­ren, ze­ker met 22 con­tro­leurs. De in­spec­tie die­ren­wel­zijn holt ach­ter ons en de fei­ten aan.’

‘Het is goed dat Vlaams mi­nis­ter Ben Weyts (N­VA) in­tus­sen durft toe te ge­ven dat on­ze beel­den het ge­zicht van de in­du­stri­ë­le land­bouw en vee­teelt to­nen. Hij heeft ge­lijk als hij zegt dat de con­su­ment – “de groot­ste in­spec­tie­dienst” – veel macht heeft.’

‘Nee, maar we wil­len hem wel be­wust ma­ken. Wij zeg­gen nie­mand wat hij wel of niet moet doen. Maar ie­der­een heeft het recht te we­ten hoe in on­ze sa­men­le­ving met die­ren om­ge­gaan wordt. Die­ren­wel­zijn heeft de al­ler­laag­ste pri­o­ri­teit. Daar moe­ten we ons be­wust van zijn. Eco­no­mi­sche be­lan­gen ko­men al­tijd op de eer­ste plaats. In Bel­gië wor­den twaalf mil­joen var­kens per jaar geslacht. Zij wor­den ver­kocht over de he­le we­reld. De eco­no­mi­sche be­lan­gen zijn enorm: niet al­leen voor de in­du­strie, ook voor de over­heid die er­van af­han­ke­lijk is voor jobs en be­las­ting­in­kom­sten. Een dic­ta­tuur van het vlees. Dat is de tries­te re­a­li­teit.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.