Steeds meer ma­na­gers en ho­ge­re ka­der­le­den ko­men op straat te staan. Som­mi­gen valt het zwaar een nieu­we job te vin­den. ‘Ook al zie je op het al­ler­hoog­ste ni­veau soms iets gro­te­re ego’s, dan nog is het een ste­vi­ge deuk in hun zelf­ver­trou­wen.’

De Standaard - - Economie - VRIJ­DAG 10, ZA­TER­DAG 11 , ZON­DAG 12 NO­VEM­BER 2017

ma­na­gers die eer­der vak­spe­ci­a­lis­ten zijn, geen na­tuur­lij­ke lei­ders. ‘Dat moet je hen dan ook dui­den. Maar ook de ech­te pe­o­p­lema­na­gers, de ge­ne­ra­lis­ten met min­der ken­nis in de diep­te, heb­ben het moei­lijk om een nieu­we job te vin­den. Want vaak wordt er toch wel er­gens een vak­in­hou­de­lij­ke ken­nis ver­wacht.’

‘Som­mi­gen moe­ten er ook aan wen­nen zelf de han­den uit de mou­wen te ste­ken. Voor­dien had­den ze men­sen in dienst om het prak­ti­sche werk te doen. En dan zie je dat ze nu plots wor­ste­len met bij­voor­beeld ad­mi­ni­stra­tie of het aan­ma­ken van een Lin­ke­dInac­count.’

Niet ver­won­der­lijk dat ve­len ui­t­ein­de­lijk kie­zen voor het zelf­stan­di­gen­sta­tuut. Ook Koert Ver­brug­gen (53), in 2016 ver­trok­ken bij Na­gel­mac­kers, ging als zelf­stan­di­ge aan de slag.

‘Ver­ge­lijk ge­woon al het aan­tal ban­ken en di­rec­tie­co­mi­tés van tien jaar ge­le­den met de jo­b­markt van­daag. Er zijn heel veel der­ge­lij­ke jobs ver­dwe­nen.’

Hij is nu aan de slag als ex­pert­con­sul­tant, en ze­ker niet uit­slui­tend in de fi­nan­ci­ë­le we­reld. ‘Na der­tig jaar ver­geet je soms dat er nog an­de­re sec­to­ren be­staan. Het is dus heel aan­ge­naam om ook eens in maak­be­drij­ven te ko­men, bij­voor­beeld. Als er dan er­gens een vas­te job uit voort­komt, kan dat een mooie kans zijn. Het is niet al­le­maal kom­mer en kwel.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.