Stal­king, flir­te­ri­ge sms’en en on­ge­vraagd be­zoek

De Standaard - - Vooraan - VALERIE DROEVEN TOM HEREMANS

En­ke­le vrou­wen be­schul­di­gen Bart De Pauw van grens­over­schrij­dend ge­drag en sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie. De VRT zet daar­om de sa­men­wer­king met een van zijn be­lang­rijk­ste scherm­ge­zich­ten stop. De Pauw be­pleit zijn on­schuld. ‘Een zen­der schuift een scherm­ge­zicht niet licht­zin­nig aan de kant’ BOB VER­MEIR Woord­voer­der VRT ‘Het gaat niet over schuld of on­schuld, maar het ri­si­co op con­tro­ver­se is al ge­noeg’ BART DE PAUW Tv­ma­ker

BRUS­SEL I De Ame­ri­kaan­se zaak­Wein­stein krijgt voor het eerst ook bij ons zijn weer­slag. Mid­den ok­to­ber al riep de VRT in een pers­be­richt me­de­wer­kers van ex­ter­ne VRT­pro­duc­ties op om bij de ver­trou­wens­per­soon van de open­ba­re om­roep hun ver­haal te doen, als ze ge­con­fron­teerd wa­ren met over­schrij­dend ge­drag. In en­ke­le we­ken tijd de­den meer­de­re vrou­wen mel­ding over het ge­drag van Bart De Pauw op en naast de set.

Het zou gaan om voor­val­len die zich in de loop van de voor­bije tien jaar voor­de­den en er zou ook een ge­drags­pa­troon uit op te ma­ken zijn. Al­le mel­din­gen ko­men van vrou­wen die niet bij de VRT in dienst zijn, maar wel voor VRT­pro­duc­ties werk­ten. Dat nieuws kwam De Stan­daard in de loop van don­der­dag ter ore en werd door de VRT­di­rec­tie be­ves­tigd. De open­ba­re om­roep be­reid­de ver­vol­gens een pers­be­richt voor vrij­dag­och­tend voor.

Na­dat de VRT ook De Pauw op de hoog­te had ge­steld van het uit­lek­ken van het nieuws, stuur­de de tv­ma­ker zelf een Youtu­be­film­pje de we­reld in. Daar­in schreeuwt hij zijn on­schuld uit. De snel­heid waar­mee het film­pje ge­post werd, wijst er­op dat het voor­af was op­ge­no­men en dat De Pauw de vlucht voor­uit koos. Hij kreeg de be­slis­sing vo­ri­ge week al mon­de­ling te ho­ren en af­ge­lo­pen woens­dag werd die hem ook schrif­te­lijk mee­ge­deeld.

Geen straf­klacht

‘De di­rec­tie van de VRT heeft op ba­sis van di­ver­se ge­tui­ge­nis­sen en de aard van de aan­tij­gin­gen be­slist dat er on­vol­doen­de ver­trou­wen is om ver­der sa­men te wer­ken met Bart De Pauw. De VRT heeft een dui­de­lijk in­te­gri­teits­be­leid en draagt dat hoog in het vaan­del’, had Bob Ver­meir na­mens de VRT­di­rec­tie al aan on­ze krant la­ten we­ten, toen het film­pje on­li­ne ver­scheen. Uit res­pect voor al­le be­trok­ke­nen wil de VRT geen de­tails vrij­ge­ven over de in­houd van de be­schul­di­gin­gen, maar ze wor­den om­schre­ven als ‘ern­stig’, al is er nog geen straf­klacht in­ge­diend. ‘Ze stro­ ken niet met de in­te­gri­teits­waar­den die voor de VRT es­sen­ti­eel zijn’, klinkt het. Ook over het aan­tal mel­din­gen wil de om­roep niets kwijt.

Zelf stelt De Pauw in het film­pje: ‘Het gaat niet om fy­sie­ke aan­ran­din­gen, maar om sms­ver­keer met flir­te­ri­ge toon. Er werd zelfs ge­wag ge­maakt van stal­king. Maar aan­ge­zien de mel­din­gen ano­niem wa­ren, weet ik niet waar­over het gaat, en kan ik niet chec­ken of het waar is. Ik heb niet de kans ge­kre­gen om me te ver­de­di­gen.’

Dat de klach­ten ano­niem wa­ren, klopt niet. De VRT weet zelf om wel­ke vrou­wen het gaat, al­leen wil de om­roep geen na­men vrij­ge­ven om­dat het om een ver­trou­we­lij­ke pro­ce­du­re gaat. De vrou­wen heb­ben aan­ge­ge­ven niet pu­bliek te wil­len gaan met hun ver­haal, uit angst voor hun car­ri­è­re en voor re­per­cus­sies. De Pauw zou, zegt de VRT­woord­voer­der, twee keer de mo­ge­lijk­heid heb­ben ge­had om zich te ver­de­di­gen.

Sinds de af­fai­re­Wein­stein is los­ge­bar­sten, gonst het in de Vlaam­se te­le­vi­sie­we­reld van de ge­ruch­ten over grens­over­schrij­dend ge­drag door De Pauw. Ook De Stan­daard sprak de voor­bije we­ken met vrou­wen die ver­tel­den er het slacht­of­fer van te zijn ge­weest. Geen van hen wil haar ver­haal in de krant, som­mi­gen re­la­ti­ve­ren de fei­ten, maar uit die ge­tui­ge­nis­sen kun­nen we op­ma­ken dat het gaat over een vorm stal­king.

Ma­ni­pu­la­tie en machts­mis­bruik

Daar­bij ver­stuur­de De Pauw ge­du­ren­de lan­ge­re pe­ri­o­des vaak gro­te hoe­veel­he­den ex­pli­cie­te en soms vul­gai­re sms’en naar vrou­wen die mee­werk­ten aan pro­duc­ties waar­over hij de lei­ding had. Soms zocht hij ze ook on­ge­vraagd thuis op. De vrou­wen heb­ben het over een vorm van ma­ni­pu­la­tie en machts­mis­bruik waar­bij ze het ge­voel kre­gen geen kant op te kun­nen, ook om­dat De Pauw vaak ver­schil­len­de lei­ding­ge­ven­de func­ties op de set com­bi­neer­de.

‘Het doet er niet toe of het waar is of niet’, zegt De Pauw in de vi­deo. ‘De VRT laat we­ten dat het niet gaat over schuld of on­schuld, maar dat het ri­si­co op con­tro­ver­se al ge­noeg is om een sa­men­wer­king van der­tig jaar af te bre­ken.’

Ver­meir be­na­drukt dat de om­roep niet over een nacht ijs ge­gaan is bij de­ze be­slis­sing. ‘Een zen­der schuift een scherm­ge­zicht niet licht­zin­nig aan de kant.’

De zon­dag­avond­quiz Twee tot de zes­de macht, met 1,19 mil­joen kij­kers vo­ri­ge zon­dag nog het best be­ke­ken pro­gram­ma van het week­end, wordt op­ge­schort. Wat er ge­beurt met de fic­tie­reeks It’s show­ti­me, is voor­lo­pig on­dui­de­lijk. Die se­rie zou nor­maal ge­zien in het voor­jaar van 2018 op Eén uit­ge­zon­den wor­den.

Om­dat De Pauw tot nu toe be­trok­ken was bij al­le VRT­pro­duc­ties van Koe­ken Troef!, het pro­duc­tie­huis waar­van hij de ei­ge­naar is, zet de VRT ook die sa­men­wer­king voor­lo­pig stop. Al laat de om­roep daar de deur wel op een kier. ‘We staan open voor een dia­loog met het pro­duc­tie­huis om tot een con­struc­tie­ve op­los­sing te ko­men voor toe­kom­sti­ge pro­duc­ties’, zegt Ver­meir. Al­leen pro­duc­ties waar­bij De Pauw zelf op geen en­ke­le ma­nier be­trok­ken is, ko­men nog in aan­mer­king om uit­ge­zon­den te wor­den op een van de VRT­zen­ders.

© Katrijn Van Giel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.