PU­BLIE­KE OPROER

De Standaard - - Vooraan -

Ie­der­een is ju­ri­disch on­schul­dig tot het te­gen­deel is be­we­zen. Be­te­kent dit dat me­dia en volk niet mo­gen pra­ten, rod­de­len of spe­cu­le­ren over schuld? Ja, er wordt soms ge­lyncht. En toch.

Soms duurt het ja­ren voor het ge­recht zich uit­spreekt. Mag er al die ja­ren niet ge­praat, ge­rod­deld of ge­spe­cu­leerd wor­den? Soms kan het ge­recht ook geen schuld meer vast­stel­len. Voor­ma­lig bis­schop Ro­ger Vang­he­lu­we is nooit ju­ri­disch ver­oor­deeld. Be­te­kent dit dat me­dia en volk zich niet mo­gen uit­spre­ken over de schuld van Vang­he­lu­we en de rol van de Kerk daar­in?

Be­hal­ve de lynch­par­tij­en be­staat er wel de­ge­lijk ook zelf­re­gu­le­ring bij me­dia en volk. Toen de Gent­se imam Bra­him Lay­to­uss en­ke­le maan­den ge­le­den be­schul­digd werd van grens­over­schrij­dend ge­drag, ont­stond er geen mas­sa­le pu­blie­ke storm. Daar­voor le­ken de be­schul­di­gin­gen te ma­ger (de rech­ter moet het na­tuur­lijk nog al­tijd on­der­zoe­ken).

Da­ders drei­gen hun slacht­of­fers vaak ook af, of heb­ben an­de­re tech­nie­ken om hen stil te hou­den. Pu­blie­ke oproer geeft slacht­of­fers vaak de moed om te dur­ven spre­ken, on­danks die in­ti­mi­da­tie. Dat ge­beur­de bij de af­fai­re­Wein­stein, en dat ge­beurt nu op­nieuw bij Ta­riq Ra­ma­dan. De he­ren zijn in­der­daad on­schul­dig tot het te­gen­deel is be­we­zen, maar zon­der pu­blie­ke oproer was er geen zaak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.