Gents cen­trum blijft volk lok­ken

Het aan­tal be­zoe­kers in de Gent­se bin­nen­stad is na de in­voe­ring van het cir­cu­la­tie­plan niet ge­daald. Ook de eco­no­mie lijkt er niet on­der te lij­den.

De Standaard - - Vooraan -

RUBEN MOOIJMAN

GENT I Pas­san­ten­tel­lin­gen wij­zen uit dat het na de in­voe­ring van het cir­cu­la­tie­plan in april niet min­der druk is ge­wor­den in de Gent­se bin­nen­stad. De twee meet­pun­ten in de Veld­straat van het tel­be­drijf Lo­ca­tus la­ten geen be­lang­rij­ke af­wij­king van de trend zien. De tel­lin­gen die de stad Gent zelf laat uit­voe­ren, to­nen zelfs een lich­te stij­ging van het aan­tal pas­san­ten aan. In de maan­den tus­sen au­gus­tus en ok­to­ber lag het aan­tal be­zoe­kers 2 tot 10 pro­cent ho­ger dan het jaar voor­dien.

De stad liet in au­gus­tus vo­rig jaar vier tel­pun­ten in­stal­le­ren in de Veld­straat, de Kor­te­dag­s­teeg, de Ma­ge­lein­straat en de Vlaan­de­ren­straat. Vijf an­de­re tel­pun­ten, on­der meer aan de Lan­ge­munt, wer­den in maart van dit jaar ge­ac­ti­veerd, waar­door voor de­ze tel­lin­gen een ver­ge­lij­king met vo­rig jaar niet mo­ge­lijk is. Maar in de loop van de meet­pe­ri­o­de is er geen spra­ke van af­ne­men­de druk­te. In­te­gen­deel: ok­to­ber was de bes­te maand sinds de in­voe­ring van het plan. Dat blijkt ook uit de me­tin­gen van Lo­ca­tus.

Eer­der de­ze week werd be­kend­ge­maakt dat de helft van de Gent­se han­de­laars zijn om­zet heeft zien da­len na de in­voe­ring van het cir­cu­la­tie­plan (DS 7 no­vem­ber). Dat bleek uit een en­quê­te door on­der­ne­mers­or­ga­ni­sa­tie Uni­zo. Zo’n 9 pro­cent van de on­der­ne­mers had zijn om­zet daar­en­te­gen juist zien stij­gen.

Jos Ver­mei­ren, de di­rec­teur van Uni­zo Oost­Vlaan­de­ren, denkt dat het pro­fiel van de be­zoe­kers in de Gent­se bin­nen­stad door het cir­cu­la­tie­plan is ver­an­derd. ‘Wij ho­ren dat

ka­pi­taal­krach­ti­ge be­zoe­kers uit de om­lig­gen­de plaat­sen, zo­als SintMar­tens­La­tem, Lo­chris­ti of Dein­ze, min­der naar Gent ko­men. De be­zet­ting van de on­der­grond­se par­keer­ga­ra­ges is na de in­voe­ring van het cir­cu­la­tie­plan ge­daald. An­der­zijds ko­men er wel meer men­sen met de fiets naar het cen­trum. Het kan dus goed zijn dat het pro­fiel van de be­zoe­kers ver­an­derd is en dat er nu een an­der ty­pe klant naar Gent komt.’ Par­keer­ta­rie­ven

Uni­zo is ze­ker geen te­gen­stan­der van het cir­cu­la­tie­plan, maar pleit wel voor de bij­stu­ring er­van, bij­voor­beeld door aan de par­keer­ta­rie­ven te sleu­te­len en de sig­na­li­sa­tie van de P+R­par­kings te ver­be­te­ren.

De Gent­se eco­no­mie blijkt in elk ge­val niet on­der het cir­cu­la­tie­plan ge­le­den te heb­ben, af­gaan­de op de fail­lis­se­ments­cij­fers van het in­for­ma­tie­bu­reau Gray­don. In de twee kwar­ta­len na de in­voe­ring van het plan gin­gen er min­der be­drij­ven in de kern­stad fail­liet dan in de­zelf­de pe­ri­o­de van het voor­gaan­de jaar. De cij­fers heb­ben be­trek­king op de post­co­de 9000, dus in­clu­sief de wij­ken

rond het cen­trum maar zon­der de deel­ge­meen­ten. Doem­be­rich­ten

Sche­pen van Mid­den­stand Chris­top­he Pee­ters (Open VLD) houdt er re­ke­ning mee dat som­mi­ge seg­men­ten van de be­vol­king sinds de in­tro­duc­tie van het plan min­der vaak naar het cen­trum ko­men, en an­de­re meer. ‘Uit de pas­san­ten­tel­lin­gen blijkt dat Gent nog al­tijd veel volk lokt. An­der­zijds kan je ook niet zeg­gen dat er niets aan de hand is. Be­wo­ners van de ge­meen­ten rond Gent wer­den mo­ge­lijk af­ge­schrikt door de an­ti­cam­pag­ne die ge­voerd is door be­paal­de groe­pe­rin­gen, met de N­VA op kop. Zo is het idee ont­staan dat Gent on­be­reik­baar is, wat ab­so­luut niet het ge­val is. De par­keer­ga­ra­ges zijn niet moei­lij­ker be­reik­baar dan voor­heen. De mid­den­stand heeft voor­al te lij­den on­der de doem­be­rich­ten die de op­po­si­tie om puur po­li­tie­ke re­de­nen heeft ver­spreid. Daar ligt een heel gro­te ver­ant­woor­de­lijk­heid.’

Pee­ters zegt ook dat de op­komst van de web­win­kels de om­zet van som­mi­ge han­de­laars kan heb­ben aan­ge­tast. ‘Het is al­tijd moei­lijk om vast te stel­len wat pre­cies de oor­zaak is van een da­len­de om­zet’, zegt hij.

Het stads­be­stuur staat open voor sug­ges­ties van de on­der­ne­mers om het plan hier en daar bij te stu­ren. Het col­le­ge zal zich daar­over bui­gen bij de ge­plan­de eva­lu­a­tie in fe­bru­a­ri. In­tus­sen wordt wor­den er mid­de­len uit­ge­trok­ken voor een ima­go­cam­pag­ne, spe­ci­fiek ge­richt op men­sen die in een straal van 35 ki­lo­me­ter rond Gent wo­nen. Vol­gend jaar wordt ook het aan­tal tel­pun­ten uit­ge­breid tot 25, om de ont­wik­ke­lin­gen nog nauw­keu­ri­ger te kun­nen vol­gen.

CHRIS­TOP­HE PEE­TERS Gent­se sche­pen ‘Door de an­ti­cam­pag­ne van be­paal­de groe­pe­rin­gen, met de N­VA op kop, is het idee ont­staan dat Gent on­be­reik­baar is’

© Fred De­brock

Er ko­men even­veel be­zoe­kers naar Gent, maar mis­schien gaat het wel om een an­der ty­pe con­su­ment.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.