Gok­ken op rou­let­te en voet­bal mag niet op zelf­de si­te

Veel gok­si­tes la­ten toe om te­ge­lijk te wed­den op sport­wed­strij­den en deel te ne­men aan ca­si­no­spe­len. Het Grond­wet­te­lijk Hof zet dat op de hel­ling.

De Standaard - - Vooraan -

NIKOLAS VANHECKE

BRUS­SEL I ‘Het mag niet in de ech­te fy­sie­ke we­reld, dus mag het ook niet op het in­ter­net’: dat is sa­men­ge­vat de re­de­ne­ring ach­ter een ar­rest van het Grond­wet­te­lijk Hof, dat ver­re­gaan­de ge­vol­gen heeft voor de on­li­ne gok­sec­tor.

Van­daag is het op de mees­te gok­si­tes met ver­gun­ning van de Bel­gi­sche Kans­spel­com­mis­sie mo­ge­lijk om in te zet­ten op ca­si­no­spe­len zo­als black­jack of rou­let­te, en dat op het­zelf­de mo­ment te com­bi­ne­ren met wed­den­schap­pen op al­ler­lei spor­ten. Meest­al is dat voet­bal, maar de aan­ge­bo­den wed­strij­den zijn niet be­perkt tot de Bel­gi­sche com­pe­ti­ties.

Dat gok­ken ge­beurt al­le­maal op de­zelf­de vir­tu­e­le ‘plek’: de si­te ver­la­ten is niet no­dig. Dat kan door­dat er over­een­kom­sten zijn ge­slo­ten met ca­si­no’s. Con­creet: op uni­bet.be vind je sport­wed­den­schap­pen én ca­si­no­spe­len om­dat het Ca­si­no Kur­saal van Blan­ken­ber­ge daar­voor haar ver­gun­ning deelt.

Maar de ca­si­no’s in de ech­te we­reld mo­gen die com­bi­na­tie van wed­den­schap­pen en bij­voor­beeld rou­ let­te niet aan­bie­den. ‘Dat moet de spe­lers be­scher­men’, schrijft het Grond­wet­te­lijk Hof. ‘Ze zijn ver­plicht zich te ver­plaat­sen om toe­gang te krij­gen tot ver­schil­len­de spe­len of wed­den­schap­pen. Daar­om is een cu­mu­la­tie van ver­schei­de­ne soor­ten spe­len op een­zelf­de in­ter­netsi­te niet per­ti­nent.’

Na­ti­o­na­le Lo­te­rij

De toe­la­ting om dat wel te doen, zo­als die van­daag be­staat, is zelfs een schen­ding van het ge­lijk­heids­be­gin­sel in de grond­wet, oor­deelt het Hof.

Ook de Na­ti­o­na­le Lo­te­rij biedt op haar si­te e­lot­to.be de com­bi­na­tie van de ver­schil­len­de soor­ten spel­le­tjes aan. Het is nog on­dui­de­lijk of dat wordt voort­ge­zet. Bij de Lo­te­rij was gis­te­ren nie­mand be­reik­baar voor com­men­taar.

De Kans­spel­com­mis­sie laat we­ten dat ze de im­pact van het ar­rest nu be­stu­deert. Het is er ge­ko­men na een vraag van de Raad van Sta­te. Daar loopt een pro­ce­du­re waar­bij de ene ei­ge­naar van gok­si­tes vraagt om de ver­gun­ning van con­cur­ren­ten in te trek­ken. Om te kun­nen be­slis­sen in die zaak, had de Raad van Sta­te ad­vies no­dig.

© belga

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.