Mays zin­kend schip baart ie­der­een zor­gen

Ter­wijl de Brit­se pre­mier steeds meer mi­nis­ters moet ver­van­gen, daagt de Eu­ro­pe­se Brexit-on­der­han­de­laar Mi­chel Bar­nier Lon­den uit. ‘Kie­zen jul­lie voor het Eu­ro­pe­se of het Ame­ri­kaan­se mo­del?’

De Standaard - - Binneland - DOMINIQUE MINTEN

De Brit­se pre­mier, The­re­sa May, heeft een op­vol­ger aan­ge­duid voor Pri­ti Pa­tel, de ont­sla­gen mi­nis­ter van Ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king. Haar oog is ge­val­len op Pen­ny Mor­daunt (44). Dat zij de job heeft ge­kre­gen, heeft ze voor­al te dan­ken aan haar me­ning over de Brexit. Zij is daar een gro­te voor­stan­der van. Ze vindt de Eu­ro­pe­se Unie een ‘fa­lend in­sti­tuut’ en daar­om is het VK vei­li­ger en be­ter af bui­ten de Unie.

May zag zich ver­plicht voor een Brexi­teer te kie­zen om­dat Pa­tel dat ook was. En dat is te­gen­woor­dig haar groot­ste zorg: om te over­le­ven als pre­mier moet ze in haar re­ge­ring het wan­ke­le even­wicht in stand pro­be­ren te hou­den tus­sen voor- en te­gen­stan­ders van de uit­stap uit de EU. On­door­dacht

De Brit­se re­ge­ring heeft dan ook al­les van een zin­kend schip, met May als mach­te­lo­ze ka­pi­tein. Pa­tel is na Mi­chael Fal­lon de twee­de mi­nis­ter in am­per een week die moet op­stap­pen. Dat is nooit goed voor de sta­bi­li­teit, maar May schoot zich met de ver­van­ging van Fal­lon, een trou­we bond­ge­noot van de pre­mier, ex­tra in de voet.

Als op­vol­ger op De­fen­sie – een bij­zon­der mach­tig de­par­te­ment – koos ze Ga­vin Wil­li­am­son. Veel er­va­ring kon hij niet in de schaal gooi­en. Zijn be­lang­rijk­ste ver­dien­ste was zijn nau­we re­la­tie met May. Hij leid­de vo­rig jaar haar lei­der­schaps­cam­pag­ne. Veel mach­ti­ge back­ben­chers wa­ren woe­dend en spra­ken over vriend­jes­po­li­tiek.

De mees­te waar­ne­mers wa­ren het er­over eens dat May een uit­ste­ken­de ge­le­gen­heid had la­ten lig­gen om haar po­si­tie te ver­ster­ken. Fal­lon moest op­stap­pen na be­schul­di­gin­gen van on­ge­wenst ge­drag. May had de kwes­tie-Fal­lon kun­nen aan­grij­pen om een de­bat over het ma­chis­mo in West­m­in­ster te lan­ce­ren. Ze heeft op dat vlak wel nog ge­loof­waar­dig­heid, maar door haar on­door­dach­te be­noe­ming van Wil­li­am­son, liet ze die kans schie­ten.

En dat doet ze met de aan­stel­ling van Mor­daunt op­nieuw. The

Ti­mes schreef don­der­dag in haar edi­to­ri­aal dat May haar re­ge­ring be­ter hele­maal zou op­schud­den. ‘In haar ver­deel­de ploeg ont­breekt het ma­ni­fest aan ta­lent, ter­wijl veel jon­ge par­le­ments­le­den zit­ten te po­pe­len om de re­ge­ring te ver­ster­ken.’ Eu­ro­pe­se zor­gen

De po­li­tie­ke in­sta­bi­li­teit kan ook voor Eu­ro­pa ge­vol­gen heb­ben. Mocht May als­nog de hand­doek in de ring wer­pen, komt een or­den­te­lij­ke Brexit hele­maal in ge­vaar. En dat baart Brus­sel zor­gen, want de eco­no­mi­sche ge­vol­gen daar­van zul­len ook de EU tref­fen.

Voor­lo­pig lijdt voor­al de Brit­se eco­no­mie on­der de in­sta­bi­li­teit. Don­der­dag krik­te de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie de groei­ver­wach­tin­gen voor de eu­ro­zo­ne flink op, be­hal­ve voor Groot-Brit­tan­nië. De eco­no­mie zou er dit jaar slechts 1,5 pro­cent groei­en. In de len­te ging de Com­mis­sie nog uit van 1,8 pro­cent.

De Brit­se Brexit-mi­nis­ter, Da­vid Da­vis, en de Eu­ro­pe­se hoofd­on­der­han­de­laar, Mi­chel Bar­nier, zit­ten op­nieuw sa­men om te pro­be­ren een door­braak te for­ce­ren in drie cru­ci­a­le dos­siers: de rech­ten van de EU-bur­gers in het VK, de open­staan­de fac­tuur en de Noord-Ier­se grens. Bar­nier wacht nog al­tijd op toe­ge­vin­gen van Lon­den. Als die niet snel ko­men – en daar ziet het naar uit – zul­len de re­ge­rings­lei­ders op de Eu­ro­pe­se top van de­cem­ber het licht niet op groen zet­ten om de on­der­han­de­lin­gen te star­ten over de toe­kom­sti­ge han­dels­re­la­tie. En dan wordt het sce­na­rio dat de Brexit in 2019 ein­digt op een ‘no deal’ al­maar re­a­lis­ti­scher.

Bar­nier daag­de Lon­den don­der­dag uit ein­de­lijk kleur te be­ken­nen. De aan­lei­ding wa­ren uit­la­tin­gen van de Ame­ri­kaan­se mi­nis­ter van Han­del, Wil­bur Ross. Die had ge­zegd dat Lon­den niet mag toe­ge­ven aan de druk van Eu­ro­pa om een ‘han­dels­ak­koord te te­ke­nen dat op erg pro­tec­ti­o­nis­ti­sche leest ge­schoeid is’. ‘Het is aan de Brit­ten om ons te zeg­gen welk mo­del ze kie­zen’, al­dus Bar­nier. ‘Wil­len ze het Eu­ro­pe­se mo­del van so­ci­a­le be­scher­ming echt ver­la­ten? Hun ant­woord is be­lang­rijk om­dat het de rich­ting zal be­pa­len van on­ze toe­kom­sti­ge re­la­tie.’

Als May als­nog de hand­doek in de ring werpt, dan komt een or­de­lij­ke Brexit hele­maal in ge­vaar

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.