Ra­joy in Bar­cel­o­na

De Standaard - - Buitenland - (hco)

De Spaan­se pre­mier Ma­ri­a­no Ra­joy gaf gis­te­ren in Bar­cel­o­na de af­trap voor de ver­kie­zings­cam­pag­ne van zijn par­tij, de Par­ti­do Po­pu­lar (PP). ‘Ik hoop dat de ver­kie­zin­gen weer rust bren­gen en dat de men­sen weer zul­len kun­nen sa­men­le­ven. Daar­om is het no­dig dat de stil­le meer­der­heid zich ver­taalt in een meer­der­heid bij de ver­kie­zin­gen’, zei hij. De Par­ti­do Po­pu­lar speelt geen be­lang­rij­ke rol in Ca­ta­lonië. Bij de jong­ste ver­kie­zin­gen voor het Ca­ta­laan­se par­le­ment, in 2015, haal­de de PP 13 pro­cent van de stem­men. Het was de Spaan­se re­ge­ring, on­der lei­ding van pre­mier Ra­joy, die op 21 ok­to­ber be­slis­te de Ca­ta­laan­se re­gi­o­na­le re­ge­ring af te zet­ten en op 21 de­cem­ber nieu­we ver­kie­zin­gen uit te schrij­ven. Bij de vo­ri­ge ver­kie­zin­gen, in 2015, had­den de se­pa­ra­tis­ten met 47,8 pro­cent van de stem­men toch de meer­der­heid van de ze­tels in het Ca­ta­laans par­le­ment be­haald. De se­pa­ra­tis­ti­sche par­tij­en (PDeCat, ERC en PUC) zou­den nu sa­men ruim tien pro­cent ver­lie­zen te­gen­over de vo­ri­ge ver­kie­zin­gen. Dat be­te­kent dat zij on­vol­doen­de stem­men zou­den ha­len om een re­ge­ring te kun­nen vor­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.