Bel­gi­sche ex-rech­ter valt ei­gen recht­bank aan

De Standaard - - Mens & Economie - (nta)

Is hij een held of een nest­be­vui­ler? Feit is dat een Bel­gi­sche rech­ter re­cent zijn ei­gen recht­bank heeft ge­dag­vaard.

Die recht­bank is niet om het even wel­ke recht­bank: het is het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie in Luxem­burg. En de be­trok­ken rech­ter is Franklin De­hous­se, een in­mid­dels ge­pen­si­o­neer­de rech­ter die tus­sen 2003 en 2016 bij het EU­Hof in Luxem­burg heeft ge­werkt.

Hij ont­pop­te zich in zijn laat­ste ja­ren als een fel­le cri­ti­cus van het EU­Hof en heeft nu de daad bij het woord ge­voegd en zijn ei­gen recht­bank ge­dag­vaard.

Het pro­bleem? Vol­gens De­hous­se wordt er te veel geld ver­spild: zo­wel aan IT­ pro­jec­ten als aan het ter be­ schik­king stel­len van chauf­ feurs aan rech­ters tij­dens hun va­kan­tie.

Daar­naast heeft De­hous­se twij­fels bij de wet­te­lijk­ heid van de aan­wer­vings­pro­ce­du­res van het EU­Hof. Zo zou­den be­paal­de va­ca­tu­res niet pu­bliek zijn ge­maakt, maar in­tern be­loofd aan zit­ten­de rech­ters.

Uit de aan­klacht, die be­kend werd ge­maakt op de web­si­te Po­li­ti­co, blijkt dat het EU­Hof al­les ont­kent en de Bel­gi­sche ex­rech­ter op zijn beurt be­schul­digt van ver­trou­wens­breuk en het schen­den van de ju­ri­di­sche ge­heim­hou­ding.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.