Bit­coin her­stelt van zwa­re klap

De Standaard - - Mens & Economie -

De waar­de van de vir­tu­e­le munt bit­coin steeg gis­te­ren met meer dan 1.000 dol­lar, na­dat hij in min­der dan vier da­gen tijd een der­de van zijn waar­de had ver­lo­ren. Woens­dag had de cryp­to­munt een re­cord­hoog­te van 7.900 dol­lar be­reikt, om zon­dag te­rug te val­len tot 5.555 dol­lar. Gis­te­ren her­stel­de de bit­coin tot 6.718 eu­ro. Se­dert het jaar­be­gin boekt de vir­tu­e­le munt 500 pro­cent winst. De val eind vo­ri­ge week kwam er als ge­volg van ge­brek aan over­een­stem­ming in de bit­coin­ge­meen­schap over de ge­plan­de af­split­sing. De koers­winst van de bit­coin had al­les te ma­ken met de hoop op de split­sing van de munt in een zo­ge­naam­de ‘har­de vork’ (Seg­wit2x). Die zou de om­vang van de blok­ken waar­in trans­ac­ties kun­nen plaats­vin­den (de block si­ze) ver­gro­ten, met als ge­volg een la­ge­re trans­ac­tie­kost. Een lang aan­sle­pen­de be­twis­ting over de toe­komst van de munt leek van de baan.

Toen woens­dag be­kend werd dat de split­sing niet door­ging, crash­te de vir­tu­e­le munt. Som­mi­ge han­de­laars ver­koch­ten hun bit­coins en koch­ten de ‘Bit­coin Cash’. Die kwam er na een eer­de­re af­split­sing in een har­de vork met gro­te­re han­dels­mo­ge­lijk­he­den. De Bit­coin Cash steeg daar­door en over­trof even ethe­re­um als op één na be­lang­rijk­ste cryp­to­munt. (pdd)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.