Ja, kern­cen­tra­les kun­nen in 2025 dicht, maar po­li­tiek moet nu in ac­tie schie­ten

De kern­cen­tra­les kun­nen nog al­tijd slui­ten te­gen 2025, zo­als ge­pland. Dat heeft Elia, de be­heer­der van het hoog­span­nings­net, be­re­kend. Maar dan moet de po­li­tiek wel nu on­mid­del­lijk in ac­tie schie­ten.

De Standaard - - Front Page - VAN ONZE REDACTEURS WIM WINCKELMANS PASCAL SERTYN

BRUS­SEL I Elia, de be­heer­der van het hoog­span­nings­net, stelt van­daag een rap­port voor over de ener­gie­be­voor­ra­ding dat als ba­sis moet die­nen voor de on­der­han­de­lin­gen over het Ener­gie­p­act. Dat pact wil­len de Bel­gi­sche ener­gie­mi­nis­ters bij voor­keur voor het ein­de van het jaar af­ron­den. Het rap­port, dat De Stan­daard kon in­kij­ken, gaat er­van uit dat de toe­komst hoe dan ook aan de her­nieuw­ba­re ener­gie is, en dat die in de over­gang aan­ge­vuld moet wor­den met gas­ge­stook­te cen­tra­les. Vol­gens het rap­port is het ook nog al­tijd mo­ge­lijk de hui­di­ge ka­len­der van de ker­nuit­stap te­gen 2025 te be­hou­den. Dit zijn de drie sce­na­rio’s:

1. In het ba­sis­sce­na­rio gaat de laat­ste kern­cen­tra­le in 2025 dicht en wordt die ca­pa­ci­teit ver­van­gen door mi­ni­maal 3.600 me­ga­watt aan gas

ge­stook­te cen­tra­les. Die moe­ten ten laat­ste in de win­ter 2025­2026 ope­ra­ti­o­neel zijn.

Om aan dat cij­fer te ko­men, gaat Elia uit van een ho­ge graad van ener­gie­ef­fi­ci­ën­tie, be­heer van de ener­gie­vraag, ener­gie­op­slag en bij­ko­men­de her­nieuw­ba­re ener­gie. De net­be­heer­der houdt ook re­ke­ning met een uit­brei­ding van de po­ten­ti­ë­le stroom­in­voer tot 6.500 me­ga­watt, te­gen­over 3.500 me­ga­watt van­daag.

De ver­van­ging is niet gra­tis. Er hangt een prijs­kaart­je van 0,9 mil

jard eu­ro per jaar aan vast en de gas­cen­tra­les zul­len ge­sub­si­di­eerd moe­ten wor­den. An­ders zul­len in­ves­teer­ders niet be­reid zijn over de brug te ko­men. 2. Elia be­re­ken­de ook een sce­na­rio waar­bij Doel 4 en Ti­han­ge 3, de jong­ste kern­cen­tra­les, na 2025

nog open­blij­ven. In dat ge­val zakt de nood aan nieu­we ca­pa­ci­teit naar 1.600 me­ga­watt, maar is er nog al­tijd bij­ko­men­de gas­ca­pa­ci­teit no­dig. De kost­prijs zou per jaar en­ke­le hon­der­den mil­joe­nen eu­ro’s la­ger lig­gen.

Bei­de sce­na­rio’s heb­ben voor­ en na­de­len. Zo is de op­brengst van her­nieuw­ba­re ener­gie wis­sel­val­lig, ter­wijl de gro­te in­du­strie nood heeft aan een sta­bie­le ener­gie­stroom. Daar­voor zou­den gas­cen­tra­les kun­ nen in­staan. Maar die heb­ben een CO2­uit­stoot die de kli­maat­doel­stel­lin­gen moei­lijk haal­baar maakt.

Kern­cen­tra­les zijn dan weer goed­koop, maar niet flexi­bel ge­noeg om ze als com­ple­men­tai­re ener­gie­bron te ge­brui­ken. Bo­ven­dien blijft goed­ko­pe ener­gie uit af­ge­schre­ven cen­tra­les een rem om vol­uit voor her­nieuw­ba­re ener­gie te gaan. Kern­cen­tra­les drei­gen de om­slag al­leen te ver­tra­gen. 3. Een der­de sce­na­rio gaat uit van mas­sa­le in­ves­te­rin­gen in her­nieuw

ba­re ener­gie, bij­voor­beeld door de uit­bouw van een twee­de zo­ne in de Noord­zee voor off­sho­re­wind­mo­lens of het mas­saal in­stal­le­ren van zon­ne­pa­ne­len. De nood aan gas­ge­stook­te cen­tra­les is dan iets min­der groot,

maar de kost­prijs gaat rich­ting 2,1 mil­jard eu­ro per jaar. Vei­lin­gen

Het is niet om­dat de sce­na­rio’s zijn uit­ge­te­kend, dat ze ook uit­ge­voerd wor­den. Elia waar­schuwt dat de elek­tri­ci­teits­prijs (zon­der tak­sen) van­daag zo laag is dat het al­ler­minst ge­ga­ran­deerd is dat de ver­vang­ca­pa­ci­teit te­gen 2025 wordt ge­bouwd.

Bo­ven­dien heeft de fe­de­ra­le re­ge­ring zo lang ge­wacht om haar vi­sie uit te te­ke­nen dat er geen se­con­de meer te ver­lie­zen is. De over­heid zou nog tij­dens de­ze re­geer­pe­ri­o­de een steun­me­cha­nis­me moe­ten uit­te­ke­nen, dat dan ook nog Eu­ro­pees goed­ge­keurd moet wor­den. De gas­cen­tra­les zelf kun­nen dan tus­sen 2021 en 2025 wor­den ge­bouwd.

Om­dat het zo snel moet gaan, stelt Elia een sys­teem van vei­lin­gen voor, dat in 2020 ope­ra­ti­o­neel moet zijn. Veel keu­ze is er niet, sug­ge­reert de net­be­heer­der. ‘De­ze kwan­ti­ta­tie­ve stu­die be­wijst dui­de­lijk dat het hoog tijd is om keu­zes te ma­ken, in­dien men wil be­slis­sen en de toe­komst niet wil on­der­gaan. Geen be­slis­sing ne­men be­te­kent bij­na au­to­ma­tisch een ver­len­ging van de kern­cen­tra­les tot 4 gi­ga­watt.’

4 gi­ga­watt zou be­te­ke­nen dat ook Doel 1 en 2 en Ti­han­ge 1, die al eens ver­lengd zijn voor tien jaar, nog eens ver­lengd moe­ten wor­den.

‘Het is hoog tijd om keu­zes te ma­ken, in­dien men wil be­slis­sen en de toe­komst niet wil on­der­gaan. Geen be­slis­sing ne­men be­te­kent bij­na au­to­ma­tisch een ver­len­ging van de kern­cen­tra­les’ ELIA Be­heer­der van het hoog­span­nings­net

De ge­slo­ten gas­cen­tra­le in Dro­gen­bos doet nu dienst als op­slag­plaats voor her­nieuw­ba­re ener­gie. © Bart De­wae­le

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.